Show simple item record

dc.contributor.authorBylok, Felicjan
dc.date.accessioned2014-12-11T14:47:57Z
dc.date.available2014-12-11T14:47:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5906
dc.description.abstractW artykule przedmiotem refleksji uczyniono kształtowanie się moralności konsumentów w społeczeństwie konsumpcyjnym. Autor omawia przesłanki rozwoju nowej moralności w konsumpcji. Skupia się na zmianach w systemach wartości w kierunku dominacji wartości konsumpcyjnych. Wskazuje na upowszechnianie się postaw hedonistycznych wśród konsumentów. Zastanawia się nad dwiema przeciwstawnymi moralnościami w konsumpcji, mianowicie moralnością hedonistyczną i moralnością społecznie odpowiedzialnego konsumenta. Omawia cechy charakteryzujące nową moralność hedonistyczną oraz przedstawia postulaty dotyczące moralności społecznie odpowiedzialnego konsumenta.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectkonsumpcjapl_PL
dc.subjectmoralnośćpl_PL
dc.subjecthedonizmpl_PL
dc.subjectekologiczna konsumpcjapl_PL
dc.title„„Nowa moralność” konsumentów we współczesnym świeciepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number101-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii i Psychologii Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowskapl_PL
dc.referencesAdamczyk G. (2013), Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesBarber R. B. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2005), Konsumując życie, [w:] A. J a w ł o w s k a, M. K e m p n y (red.), Konsump- cja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 17‒36pl_PL
dc.referencesBell D. (1994), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBylok F. (2005), Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesBylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesCampbell C. (1987), The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Basil Blac- kwell Publisher, London.pl_PL
dc.referencesCortina A. (2006), Ein Ethik des Konsum. Die Bürgerschaft des Verbrauchers in einer globalen Welt, [w:] P. K o s l o w s k i, B. P. P r i d d a t (Hrsg.), Ethik des Konsum, Wilhelm Fink Verlag, München, s. 91‒104.pl_PL
dc.referencesDebord G. (2006), Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFaber R. J., O’Guinn Th. C. (1987), Compulsive Consumption, Advances in Consumer Re- search, Vol. 14, http://www. Acrwebsite.org/rearch/view – proceedings.aspx?Id=6670, 10.11.2013.pl_PL
dc.referencesFalkowski A., Tyszka T. (2001), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydaw- nictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFeatherstone M. (2001), Koncepcje kultury konsumenckiej, [w:] M. L a m b k i n, G. F o x a l, F. van R a a i j, B. H e i l b r u n n (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 305‒323.pl_PL
dc.referencesGórnik-Durose M. (2007), Ważność dóbr materialnych w kontekście indywidualnych wartości i orientacji społecznych, „Kolokwia Psychologiczne”, nr 16, s. 85‒102.pl_PL
dc.referencesHellmann K.-U. (2008), Das konsumistische Syndrom, [w:] K.-U. H e l l m a n n, G. Z u r s t i e g e (Hrsg.), Räume des Konsums.über den Funktionswandel von Räumlichkeit im Zeitalter des Konsumismus, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 19‒50.pl_PL
dc.referencesHolbrook M. B., Hirschaman E. C. (1982), The Experiential Aspects of Consumption; Consumer Fantasies, Feelings, and Fan, Consumer Fantasies, Feelings, and Fan, „Journal of Consumer Research”, Vol. 9, No. 2, s. 131‒142pl_PL
dc.referencesIngelhart R. (1977), The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesJarecka U. (2013), Luksus w szarej codzienności. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKiełczewski D. (2007), Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej, „Ekonomia i Środowisko”, vol. 32, nr 2, s. 36‒50.pl_PL
dc.referencesKonert F. J. (1985), Vermittlung emotionaler Erlebniswerte. Eine Marketingstrategie für gesät- tigte Märkte, Physica-Verlag, Heilderbergpl_PL
dc.referencesKramer R. (1996), Ethik des Geldes, Duncker und Humblot Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesKroeber-Riel W. (1986), Erlebnisbetontes Marketing, [w:] Ch. B e l z (Hrsg.), Realisierung des Marketing – Marketing in unterschiedlichen Situationen von Markten und Unternehmen, Bd. 2, Verlag Auditorium AG, Savosa ‒ St. Gallen, s. 1137‒1151.pl_PL
dc.referencesKryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studia i Materiały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą”, nr 51, s. 206‒218.pl_PL
dc.referencesLewicka-Strzałecka A. (2003), Konsumeryzm kontra konsumeryzm, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, nr 6, (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi), s. 132‒137.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2008), Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Wydawnictwo Biblios, Tarnów.pl_PL
dc.referencesMiles S. (1998), Consumerism – as a Way of Life, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesMróz B. (2008), Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki, [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, SGH, Warszawa, s. 21‒30.pl_PL
dc.referencesMróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawapl_PL
dc.referencesSchulze G. (1992), Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Verlag Campus, Frankfurt am Mainpl_PL
dc.referencesStihler A. (1998), Die Entstehung des modernen Konsum, Verlag Duncker und Humbold, Berlin.pl_PL
dc.referencesVoigt T. O. (2006), Die Guerillamethoden der Konsumkritiker im Kampf um die öffentliche Wah- rnehmung, [w:] P. K o s l o w s k i, B. P. P r i d d a t (Hrsg.), Ethik des Konsum, Wilhelm Fink Verlag, München, s. 59‒74.pl_PL
dc.referencesWeinberg P. (1986), Erlebnisorienterte Einkaufsstattengestaltung im Einzelhandel, „Marketing ZFP”, Nr. 8, s. 97‒102pl_PL
dc.referencesZdziech P. (2010), Ronalda Ingelharta teoria rozwoju ludzkiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Krakówpl_PL
dc.contributor.authorEmailbyl.f.s@poczta.zim.pcz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record