Now showing items 21-40 of 600

  • Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich 

   Maciej, Zathey (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002)
   Od początku lat 90. obserwowany jest w strefie podmiejskiej Wrocławia, stały napływ ludności miejskiej. Wokół Wrocławia tworzą się dwa koncentryczne pierścienie gmin. Pierwszy, wewnętrzny, z szybszym wzrostem gęstości ...
  • Postfordowski model organizacji gospodarki małych miast województwa śląskiego 

   Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002)
   Lata 90-te to okres przemian województwa śląskiego. O wizerunku regionu nie decyduje już tylko przemysł ciężki, ale także wiele procesów gospodarczych, do których przyczynił się rozwój prywatnej przedsiębiorczości, odgrywający ...
  • Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym - zarys problematyki 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule zawarto próbę analizy problematyki pogranicza - zwłaszcza narodowego - uwzględniając jego aspekt geograficzny, historyczny, polityczny, etniczny, społeczny i kulturowy. Z uwagi na bardzo szeroki i wieloznaczny ...
  • Urbanization in Poland: tendencies and transformation 

   Matczak, Andrzej; Szymańska, Daniela (SAGE Publictions, 2002)
   This paper examines urbanization in Poland after the Second World War. Particular attention is paid to urban dynamics in respect of the distribution of urban settlements, and changes in the urban population size ...
  • Wpływ zmian politycznych na kontakty Łemków (Rusnaków) z polskiej i słowackiej strony Karpat 

   Barwiński, Marek (Univeristy of Presov, 2002)
   Łemkowie stanowią najdalej na zachód wysuniętą grupę ludności rusińskiej, odrębną pod względem kulturowym, religijnym i językowym, tak od ludności polskiej, jak i od słowackiej. Począwszy od XIV wieku aż do roku 1944, ...
  • Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową 

   Bachvarov, Marin; Napierała, Tomasz (Wydawnictwo WSTH, 2002)
   Crisis of tourism, whose likelihood was accelerated by the attack on the 11th of September, afflicted mainly the United States – the country being the largest economic market, and the dominant one in international tourism. ...
  • Produkt turystyczny 

   Kaczmarek, Jacek; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2002)
   W klasycznej formule marketingowej „5P” pojęcie produktu wymieniane jest „jednym tchem” z pozostałymi czterema składnikami. Dobrze, jeśli występują one bezpośrednio po produkcie, gorzej jeśli znajdują się przed nim. Istotnym ...
  • Turystyczne logo 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2002)
   Zagadnienia wizualnej identyfikacji firmy i produktu od dawna poruszane są w literaturze przedmiotu. Prace te rzadko jednak poświęcone są firmom i usługom turystycznym, a przecież problematyka efektywnego wykorzystywania ...
  • The Protestant minorities in Silesia 

   Kulesza, Mariusz (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Silesia is a multicultural region that was influenced by Polish, German, Czech and Jewish elements. The cultural diversity results from intermingling of cultures of local communities and a specific competition or even ...
  • Borderlands in Africa as an asylum for war and political refugees 

   Sobczyński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Africa is placed second among all continents as to the number of refugees. The number of persons remaining under the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR in Africa has reached 6,072,900 ...
  • Lemkos as a Small Relict Nation 

   Barwiński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   The investigation has shown a strong sense of cultural, linguistic and national identity among Lemkos inhabiting the nowadays Lemko Region. Today, like it was on the turn of the 19th century and between the two World ...
  • Geografia polityczna Tajlandii 

   Sobczyński, Marek; Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003)
   W artykule przedstawiono analizę kształtowania się państwowości tajskiej oraz współczesnej sytuacji politycznej, demograficznej, społecznej i gospodarczej tego państwa z punktu widzenia geografii politycznej. Opracowanie ...
  • Autentyczność twórczości ludowej Lubelszczyzny 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003)
   Artykuł prezentuje wyniki badań nad autentycznością kultury ludowej Lubelszczyzny (2003 r., teren trzech powiatów województwa lubelskiego: janowskiego, biłgorajskiego i włodawskiego). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ...
  • Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej. Na podstawie badań grupy młodzieży licealnej 

   Mordwa, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   W prezentowanej pracy zostały przedstawione wyniki badań wyobrażeń przestrzennych w ośmiu miastach Polski Środkowej. Prace badawcze dotyczyły trzech aspektów wyobrażeń: opisowego, wartościującego i symbolicznego. Na wstępie ...
  • Metropolie katolickie na świecie i ich rola w organizacji przestrzeni miast 

   Jażdżewska, Iwona (ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2003)
   Opracowanie zwraca uwagę na rolę metropolii katolickich w historii budowy sieci miast na wszystkich kontynentach oraz na współwystępowanie funkcji metropolitalnych państwowych i kościelnych w miastach. Działalność metropolii ...
  • Warunki życia mieszkańców Brzezin 

   Jażdżewska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Celem artykułu jest przedstawienie warunków życia mieszkańców małego pol-skiego miasta powiatowego Brzeziny, położonego w aglomeracji łódzkiej. Omówiono uwarun-kowania zewnętrzne i wewnętrzne określające warunki życia i ...
  • Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Przedmiotem pracy jest Podlasie oraz przebiegające przez jego terytorium pogranicze narodowościowo-wyznaniowe – wraz z jego specyficznymi cechami, przemianami, zróżnicowaniem i zasięgiem. O wyborze tego regionu, jako ...
  • Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   W artykule zawarto próbę analizy pojęć bardzo często występujących w badaniach z zakresu geografii politycznej, czyli narodu, mniejszości narodowej oraz etnicznej. Starano się uwzględnić nie tylko aspekt geograficzny ale ...
  • Strategie rozwoju turystyki 

   Rochmińska, Agnieszka ORCID; Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2004)
   Najstarsze strategie działania wywodzą się ze starożytności i dotyczą zarządzania państwem i dowodzenia wojskiem. Strategie gospodarcze pojawiły się zdecydowanie później, wraz z narodzinami nowoczesnego przedsiębiorstwa w ...
  • Współczesne stosunki narodowościowo-religijne na Podlasiu 

   Barwiński, Marek (Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005)