Show simple item record

dc.contributor.authorUrbaniak, Bogusławaen
dc.contributor.authorWiktorowicz, Justynaen
dc.date.accessioned2015-04-28T13:05:13Z
dc.date.available2015-04-28T13:05:13Z
dc.date.issued2014-04-25en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8391
dc.description.abstractThe article aims to assess some selected solutions of the Polish government’s programme “Solidarity of generations” [SG] designed to support economic activity among people aged 50+. It presents the results of a national survey conducted in the first half of 2012, mainly the outcomes of questionnaire interviews carried out with representative samples of people aged 45+ and employers. Studies under the name ‘Diagnosis of the current situation of females and males 50+ on the labour market in Poland [D50+]’ were conducted within the project “Equal Opportunities in the Labour Market for People Aged 50+”. In addition to standard methods of descriptive analysis and the assessment of relations, factor analysis is also used to identify the main types of activities advancing opportunities for people aged 45+. Some solutions of the government’s programme, such as the protection of employees from dismissal during the last four years before their retirement, were sometimes evaluated very differently by employers and people aged 45+. At the same time, both employers and people aged 45+ were favourable about free training and public subsidies to set up jobs for an unemployed persons aged 50+. According to the factor analysis results, the most important activities for people aged 45+ to have equal opportunities in the labour market are those activities that directly improve their qualifications. Although this finding is endorsed by both employers and people aged 45+, the insufficient systemic support for life-long learning limits the number of opportunities they could use to increase their employment activity. The variety of evaluations presented by the beneficiaries of the government programme should be taken into account in planning its modification.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest ocena skuteczności wybranych rozwiązań zaproponowanych w rządowym programie Solidarność pokoleń [SG] dedykowanym wsparciu aktywności zawodowej osób 50+. W artykule zaprezentowano wyniki ogólnokrajowych badań przeprowadzonych w I poł. 2012 r., w tym przede wszystkim badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach osób w wieku 45+ oraz pracodawców. Badania pt. Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce [D50+] zostały zrealizowane w ramach projektu Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Poza standardowymi metodami analizy deskryptywnej i oceny współzależności, zastosowano analizę czynnikową celem wskazania głównych kierunków działań sprzyjających wyrównywaniu szans osób w wieku 45/50+ na rynku pracy w Polsce. Rozwiązania ujęte w programie rządowym, jak np. wprowadzenie okresów ochronnych przez zwolnieniem z pracy pracowników na 4 lata przed nabyciem praw do emerytury, spotykały się niekiedy z krańcowo różną oceną przez pracodawców i osoby 50+. Zarówno pracodawcy, jak i osoby w wieku 45+ wysoko oceniają bezpłatne szkolenia czy dofinansowanie ze środków publicznych wyposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego 50+. W świetle analizy czynnikowej, dla wyrównywania szans osób w wieku 45/50+ na rynku pracy zasadnicze znaczenie odgrywają te działania, które bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia kwalifikacji osób w wieku 45/50+. Pracodawcy i osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym są zgodni w tym zakresie, lecz niedostatek systemowego wsparcia edukacji ustawicznej dla osób w wieku 50+ osłabia możliwości wzrostu ich aktywności zawodowej. Zróżnicowane oceny mogą być wzięte pod uwagę przy modyfikacji programów wsparcia aktywności zawodowej 50+.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;17en
dc.rightsThis article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectageing of populationen
dc.subjecteconomic activityen
dc.subjectolder workersen
dc.subjectstate intervention for employment of people aged 50+en
dc.subjectlifelong learningen
dc.subjectstarzenie się ludnościen
dc.subjectaktywność ekonomicznaen
dc.subjectstarsi pracownicyen
dc.subjectinterwencja państwa na rzecz zatrudnienia osób w wieku 50+en
dc.subjectkształcenie ustawiczneen
dc.titleSupport for Economic Activity of People Aged 50+ in Poland: The Best Solutions of the Government’s Programme Solidarity of Generationsen
dc.page.number77-92en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Institute of Applied Economics and Informatics, Department of Labour and Social Policyen
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Institute of Statistics and Demography, Department of Economics and Social Statisticsen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesAct of April 20th, 2004 on Promotion of Employment and Labour Market Institutions, Dziennik Ustaw of 2004 No. 99, item 1001 as amendeden
dc.referencesArnold J. (1997), Managing careers into the 21 century, Paul Chapman Publishing, Londonen
dc.referencesEuropean Commission (2012a), Annex. Draft Joint Employment Report to the Communication from the Commission. Annual Growth Survey 2013, Brussels, 28.11.2012 COM(2012) 750 Final European Commission(2012b), Employment and Social Developments in Europe 2011, Bruksela Eurostat, trngfilfs_01, lfsifiactfia, lfsifiempfia, lfsafiargan, lfsafiergan, lfsifidwlfia (15.06.2013)en
dc.referencesKryńska E., P. Szukalski (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, The University of Lodz, Lodzen
dc.referencesKryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (2013), Diagnosis of the current situation of women and men aged 50+ in the labour market in Poland. Final Report, The University of Lodz, Lodzen
dc.referencesKrzewińska A., Wiktorowicz J., Aneks metodologiczny Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i imężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, [in:] Diagnosis of the current situation of women and men aged 50+ in the labour market in Poland. Final Report, The University of Lodz, Lodzen
dc.referencesMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (projekt), Warszawa, czerwiec 2013, http://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-31072012-r/ (17.07.2013)en
dc.referencesMoulaert T., Biggs S. (2013), International and European policy on work and retirement: reinventing critical perspectives on active ageing and mature subjectivity, “Human Relations”, 66(1) http://hum.sagepub.com/content/66/1/23 (9.01.2013) ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=000314205400002&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesNational Reform Programme Europe 2020, 2013/2014 update, adopted by the Council of Ministers on 30 April 2012, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_poland_en.pdfen
dc.referencesPhillipson C.(2013), Commentary: The future of work and retirement, Human Relations, 66(1): 143-153(online) http://hum.sagepub.com/content/66/1/143 (10.01.2013) ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=000314205400007&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesMinistry of Labour and Social Policy (2008), Solidarity of Generations. Measures to increase professional activity of persons aged 50+, Warsawen
dc.referencesRada Unii Europejskiej, Nota Rady (EPSCO) z dnia 7 grudnia 2012, doc. 17468/12, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/12/st17/st17468.pl12.pdf (16.07.2013)en
dc.referencesRószkiewicz, M.(2011), Analiza klienta, SPSS, Kraków Rzeczpospolita Polska (2013), Program konwergencji, aktualizacja 2013, Warszawa, http://ec.europa. eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/ index_en.htm (10.06.2013)en
dc.referencesUnpublished materials of Diagnosis of the current situation of women and men aged 50+ on the labour market in Poland, The University of Lodz, Lodzen
dc.referencesUstawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. of 2012, nr 0 item 637en
dc.identifier.doi10.2478/cer-2014-0005en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.