Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna:Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Wiesław Drobek

CONTENT


 1. Globalizacja i jej wpływ na badania społeczno-geograficzne. (The influence of globalization on socio-geographic researches)
  K. Rembowska
 2. Strategia – podstawowe narzędzie zarządzania rozwojem jednostki samorządowej. (Strategy - a fundamental instrument of managing the development of a territorial unit)
  A. Nowakowska
 3. Polityka regionalna i współpraca transgraniczna w świetle działań instytucji europejskich. (Regional Policy and Trans-border Co-operation in European Institutions` Activities)
  E. Klima
 4. Strefa ubóstwa w Polsce w latach 90-tych XX wieku. (The range of poverty in Poland in the 1990s)
  W. Retkiewicz
 5. Spółdzielczość żydowska w powojennej Polsce (1945-1949). (The Jewish co-operative movement in post-war Poland 1945-1949)
  A. Rykała
 6. Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – struktura i typologia przestrzenna. (Structure and spatial typology of co-operative housing in Łódź)
  J. Dzieciuchowicz
 7. Problematyka ścieżek rowerowych w planowaniu przestrzennym i polityce transportowej miasta (na przykładzie Łodzi). (The problems of cycle paths in spatial planning and urban transportation policy – the case of Łódź)
  K. Milewska
 8. Ze studiów nad strukturą morfogenetyczną Zgierza. (Studies on morphogenetic structure of the town of Zgierz)
  M. Jasnosz, M. Kulesza
 9. Konflikt lokalny na przykładzie Nowosolnej. (Local conflict in Nowosolna commune)
  A. Baraniak
 10. Preferencje związane z miejscem zamieszkania na przykładzie Bielska Podlaskiego. (Preferences of place of residence – example of Bielsk Podlaski)
  L. Groeger
 11. Recenzja: K.R.Mazurski, Ekonomiczne aspekty regionalistyki. Zarys problematyki, Wrocław 2000. (Economic aspects of regional studies. An outline of research problems)
  A. Matczak
 12. Recenzja: E.Z.Zdrojewski, Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996, Koszalin 2000. (Influence of definitive migrations on real increase of population and changes in demographic structures in Poland in the years 1975-1996)
  A. Matczak

Recent Submissions