Spis treści

1. Uprzemysłowienie miasta postfordowskiego jako problem polityczny / The Industrialization of a Post-Fordist City as a Political Question
Mateusz Błaszczyk
2. Status wojewódzki miasta jako czynnik wzrostu w dobie postindustrialnej / The Voivodeship Status as a Factor of Economic Growth in the Postindustrial Era
Dawid Krysiński
3. Ewolucja statusu społecznego i pozycji wielkich osiedli mieszkaniowych w strukturze rezydencjalnej miasta postsocjalistycznego. Wybrane przykłady / The Evolution of Social Status of Large Housing Estates in Residential Space of Post--Socialist Cities. Selected Examples
Ewa Szafrańska
4. Nowa przestrzeń miejska dla nowych mieszczan. Studium ulicy Mariackiej w Katowicach / New Urban Space for New Bourgeois. Case Study Mariacka Street in Katowice
Tomasz Nawrocki
5. Rewitalizacja społeczna jako odpowiedź na problemy obszarów miejskich / The Social Revitalization as a Response to Malfunctions of Urban Areas
Jerzy Leszkowicz-Baczyński
6. Poziom zaangażowania mieszkańców Łodzi i Iwanowa w organizacjach pozarządowych / Social Activity of the Residents of Lodz and Ivanovo
Agnieszka Świątek
7. Zaufanie społeczne a zaangażowanie obywatelskie w postprzemysłowych miastach Europy Środkowo-Wschodniej / Social Trust and Civic Engagement in Postindustrial Cities in Central and Eastern Europe
Kamil Brzeziński
8. Zadowolenie z życia a zaufanie społeczne mieszkańców miast postprzemysłowych / Life Satisfaction and Social Trust of Post-Industrial Urban Residents
Agnieszka Michalska-Żyła

RECENZJA

9. Recenzja książki Marty Morendy-Zaborowicz, „Nowe civil society? Rola Internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”, Wydawnictwo MADO, Toruń 2014 (356 stron)
Ewelina Gwara

Recent Submissions