Recent Submissions

 • Klauzule generalne jako odesłanie pozasystemowe 

  Wójcik, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  General clauses can be characterized as a particular case of extra -systemic references because them eaning of such terms (wich are a particular group of evaluations) is stated from the point of view of special kind of ...
 • Podstawy sporu o obumieranie państwa w myśli marksowskiej 

  Wojnicki, Zbigniew (1987)
  The paper is devoted to ananalysis of the conception of the withering away of state and law in the do ctrine of Marxist classics.
 • Związki filozofii i teorii prawa. Zagadnienia metodologiczne 

  Leszczyński, Jerzy ORCID (1987)
  The paper is a developmen of J. Wroblewski's analyses. The author presents the basic problems, arguing with the critical remarks of J. Woleński. Hedefends the thesis of the need to distinguish two spheres when examining ...
 • An outline of a general theory of legal interpretation and constitutional interpretation 

  Wróblewski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Istnieje szereg pojęć interpretacji prawa. Autor ujmuje interpretację jako ustalenie znaczenia budzących wątpliwość testów prawnych. Jest to ujęcie przydatne dla badań wykładni podejmowanej w procesie stosowania prawa ...
 • O prawach i obowiązkach. Analiza logiczna 

  Klami, Hannu Tapani (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  The author considers the problem of application of logical analysis to legal relation. The starting point for the analysisis differentiation of basic elements of legal relations. The author stresses a dynamic content of ...
 • O obowiązywaniu, skuteczności i akceptowalności norm prawnych 

  Aarnio, Aulis (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  The problems of valid ity of legal norms are dealt with not only form an internal point of view of a particular legal system , but also from an external point of view proper to the legal theoretical research , The author, ...