CONTENT

 1. Imperceptywność w językach bałtyckich i w językach słowiańskich
  Ana Aliuk
 2. Wykorzystywanie środków stylistyczno-składniowych w przekazywaniu emocji w "Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" Doroty Masłowskiej
  Ana Aliuk
 3. Udział tytulatury standardowej w konwersacyjnych wołaczowych formach adresatywnych doby średniopolskiej
  Marek Cybulski, Anita Pawłowska
 4. W kwestii restytucji klasycznej wymowy łacińskiej
  Tadeusz Gacia
 5. Język kampanii reklamowych a kreacja postaw na przykładzie akcji promocyjnej "Młodzi w Łodzi"
  Elwira Kukieła
 6. Zabiegi retoryczne w dyskursie politycznym, czyli jak powiedzieć wszystko, co trzeba i tylko to, co trzeba?
  Elwira Kukieła
 7. La funzione dell'aggettivo qualificativo nelle lingue polacca e italiana : analisi confrontativa
  Mirosława Magajewska
 8. O tendencjach w nowym nazewnictwie łódzkich usługowych firm kosmetycznych
  Olga Matusz
 9. Techniki perswazyjne w prasowych tekstach o modzie na przykładzie kobiecych czasopism "Twój Styl", "Świat Kobiety" oraz męskiego magazynu "Men's Health" : (roczniki 2005, 2006, 2007)
  Ewelina Olejnik
 10. Funkcja autoprezentacyjna jako dominanta perlokucyjna form agresji werbalnej : (na przykładzie komentarzy Pawła Zarzecznego "Krótko i na temat")
  Rafał Siekiera
 11. Perswazja, manipulacja, zabawa językiem - wybrane aspekty językowe czasopisma "Wróżka"
  Anna Sokół
 12. A Wulgaryzacja przekazu jako wyróżnik języka w komunikacji na forach internetowych
  Justyna Staszewska
 13. Sposoby wskazywania osób w rękopisie ZNiO Sygn. 7529
  Anna Wojciechowska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions