SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
Tomasz Czapla


I. KONTEKST SPOŁECZNY METODOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

2. Relacyjne determinanty poziomu zadowolenia pracowników z pracy / Relations as determinants of level of employees’ job contentment
Agnieszka Izabela Baruk
3. Intermentoring międzypokoleniowy jako metoda zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo / Intermentoring as the tool to facilitate intergenerational relations and knowledge transfer
Milena Gojny-Zbierowska
4. Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy / Flexibility of organization and individual in the knowledge-based economy
Katarzyna Januszkiewicz, Marek Jabłoński


II. KONTEKST NARZĘDZIOWY METODOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

5. Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw / Methodological aspects of organizational effectiveness measurement
Bożenna Barbachowska
6. Niewykorzystane wsparcie metodologiczne dla nauk o zarządzaniu / Unexploited methodological support for management sciences
Marek Ciesielski
7. Zastosowanie metod badania controllingu w Polsce – próba analizy na wybranych przykładach / Application of controlling research methods in Poland – attempt of analysis on selected examples
Elżbieta Janczyk-Strzała
8. Walidacja modelu dojrzałości procesowej – raport z badań / Validation of business process maturity model. Report of empirical research
Bartosz T. Kalinowski
9. Zatory komunikacyjne w organizacji – zarys koncepcji / Communication congestion in organization. Concept outline
Małgorzata Kołodziejczak, Magdalena Zalewska-Turzyńska
10. Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych / Human resources risk measurement in public organizations
Karolina Zofia Kapuścińska, Stefan Lachiewicz, Marek Matejun
11. Czynniki motywujące elastyczność implementacyjną w praktyce zakładów wytwórczych – metoda oceny / Factors motivating implementating flexibility in the practice of manufacturing plants. Evaluation method
Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski

Recent Submissions

 • Czynniki motywujące elastyczność implementacyjną w praktyce zakładów wytwórczych – metoda oceny 

  Nogalski, Bogdan; Niewiadomski, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Czy możliwe jest wypracowanie uniwersalnych metod dotyczących oceny elastyczności, w tym czy istnieje możliwość zdiagnozowania jakie czynniki motywują wytwórcę do podjęcia takich działań? Częściową ...
 • Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych 

  Kapuścińska, Karolina Zofia; Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Organizacje publiczne stają obecnie wobec wielu wyzwań związanych z wdrażaniem kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Jednym z kluczowych obszarów tych działań jest ryzyko kadrowe, które obejmuje ...
 • Zatory komunikacyjne w organizacji – zarys koncepcji 

  Kołodziejczak, Małgorzata; Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  W opracowaniu połączono zagadnienie elastyczności organizacyjnej z procesami komunikowania. Głównym celem było stworzenie zarysu koncepcji zatorów komunikacyjnych w organizacji. Osadzono je na gruncie ...
 • Walidacja modelu dojrzałości procesowej – raport z badań 

  Kalinowski, Bartosz T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników walidacji modelu dojrzałości procesowej, który będzie umożliwiał ocenę poziomu dojrzałości procesowej organizacji. W treści artykułu syntetycznie omówiono ...
 • Zastosowanie metod badania controllingu w Polsce – próba analizy na wybranych przykładach 

  Janczyk-Strzała, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Zastosowanie odpowiednich metod badawczych warunkuje poprawność uzyskanych informacji. W pierwszej części opracowania wskazano metody, jakie proponuje się zastosować w obszarze badań controllingowych, ...
 • Niewykorzystane wsparcie metodologiczne dla nauk o zarządzaniu 

  Ciesielski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Istnieją możliwości wzmocnienia metodologicznych podstaw nauk o zarządzaniu. Wpierw trzeba rozstrzygnąć kwestię celowości tworzenia metodologii szczegółowej dla tej dyscypliny. Następnie warto ...
 • Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw 

  Barbachowska, Bożenna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Efektywność organizacji jest we współczesnym świecie warunkiem jej sprawnego funkcjonowania i rozwoju. Aby przedsiębiorstwo osiągało sukcesy powinno systematycznie dokonywać oceny efektywności ...
 • Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy 

  Januszkiewicz, Katarzyna; Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla której ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stał się bezpośrednią przyczyną ...
 • Intermentoring międzypokoleniowy jako metoda zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo 

  Gojny-Zbierowska, Milena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Zmiany w obrazie demograficznym społeczeństw, a co za tym idzie starzenie się kadr mają konsekwencje dla procesów w organizacji. Analizy statystyczne i prognozy wskazują na pogłębienie niekorzystnego procesu ...
 • Relacyjne determinanty poziomu zadowolenia pracowników z pracy 

  Baruk, Agnieszka Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z poziomem zadowoleniem pracowników z pracy w konkretnej firmie w kontekście relacyjnym. Na podstawie wyników badań pierwotnych stwierdzono, że poziom zadowolenia ...
 • Wprowadzenie 

  Czapla, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)