CONTENT

 1. Portrait-souvenir
  Antonio Possenti
 2. Neo-platonisme pa'ien et neo-platonisme chrétien Pléthon, Marulle, Ronsard
  Henri Weber
 3. Doute sceptique: certitude religieuse
  Elaine Limbrick
 4. La Renaissance et l'Extrême-Orient
  Mitchiko Ishigami-Iagolnitzer
 5. Ronsard - poète total
  Robert Aulotte
 6. Variations ronsardiennes sur la solitude
  Jacques Bailbé
 7. Ronsard et le progrès - conscience de mutant ou complexe de dinausaure?
  Caridad Martinez
 8. Montaigne et La Bruyère critiques de la justice de leur temps - la question judiciaire
  Kyriaki Christodoulou
 9. Montaigne et le Mercure - Mnémosyne et le Panthéon des dieux dans les Essais
  Daniel Martin
 10. Etienne de la Boétie théoricien de la traduction?
  Ewa Kozłowska
 11. Dieu et l'Homme dans le Microcosme de Maurice Scève
  Krystyna Antkowiak
 12. Dans le sillage de la Belle Cordière (Louise Labé et Marivaux)
  Kazimierz Kupisz
 13. I Sonetti di Louise Labé nella traduzione del prof. Enzo Giudici
  Izabella Gutewicz
 14. Lecture praxématique d'un sonnet de Du Bellay
  Yves Gourgaud
 15. Discours en la faveur des dames contre les mesdisans - la contre-morale mondaine à la fin de la Renaissance
  Evelyne Berriot-Salvadore
 16. Ludovicus - pastorale latine du jésuite Mario Bettino
  Jean Dubu
 17. Un cas d'intertextualité au XVIe siècle - l'Antigone de Robert Garnier
  Voichita Sasu
 18. Limites de l'ambigufté? - lecture d'un fragment de 1'Heptaméron
  Witold Konstanty Pietrzak
 19. Le Renvoi des Ambassadeurs Grecs de Jan Kochanowski et L'Histoire de la destruction de Troye la Grant de Jacques Millet
  Jerzy Starnawski
 20. "Des royaumes combattants" dans Henri V de William Shakespeare
  Krystyna Kujawińska-Courtney
 21. Manuels de conversation dans l'apprentissage des langues étrangères du XIVe au XVIe siècle
  Francine Daenens
 22. Les divagations du calendrier
  Michel Gustin
 23. Aspetti stilistici dell'analisi dell'eufemismo
  Stanisław Widłak

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • I Sonetti di Louise Labé nella traduzione del prof. Enzo Giudici 

  Gutewicz, Izabella (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Analizowany w artykule pierwszy włoski przekład Sonetów Luizy Labé pióra prof. Enzo Giudici stanowi pod wielona wzglądami przypadek specyficzny i ciekawy. Spokrewnienie języka włoskiego i francuskiego po części ułatwiało, a ...
 • Dans le sillage de la Belle Cordière (Louise Labé et Marivaux) 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Choć już od dawna wykazywano, że twórczość Luizy Labé inspirowała wielu piszących aż do naszych czasów, "dokumenty" jej sławy zestawione ostatnio przez nieodżałowanej pamięci E. Giudici można wzbogacić o jedno jeszcze ...
 • Dieu et l'Homme dans le Microcosme de Maurice Scève 

  Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Poemat M. Scève'a nawiązuje poprzez swój tytuł do filozoficznej koncepcji człowieka jako mikrokosmosu, poprzez aluzje w tekście - do tradycji godności człowieka, poprzez opis stworzenia świata - do literatury heksameralnej, ...
 • Etienne de la Boétie théoricien de la traduction? 

  Kozłowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Stefan de La Boétie nie napisał żadnej sztuki poetyckiej. Swym opiniom na temat przekładu dał wyraz w poemacie poprzedzającym jego tłumaczenie Żalów Bradamanty z Ariosta. Autor Contr'un wypowiada się na temat sztuki ...
 • Montaigne et le Mercure - Mnémosyne et le Panthéon des dieux dans les Essais 

  Martin, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem niniejszego artykułu jest dwuwymiarowe /mnemoniczno-mitologiczne) odczytanie Prbb Montaigne'a w świetle architektury mnemonicznej ich rozdziałów. Architektura ta opierać się ma, według autora tej pracy, na ...
 • Doute sceptique: certitude religieuse 

  Limbrick, Elaine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Wiek XVI we Francji dążył do pojednania myśli pogańskiej z myślą chrześcijańską, pragnąc jednocześnie zrewidować słuszność założeń tradycyjnych, aby tym łatwiej odpierać ataki niewierzących. Stąd według autorki doszło do ...
 • Neo-platonisme pa'ien et neo-platonisme chrétien Pléthon, Marulle, Ronsard 

  Weber, Henri (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Autor artykułu omawia dwie postacie neoplatonizmu renesansowego: neoplatonizm chrześcijański i neoplatonizm pogański. Twórcą tego drugiego był Gemistos Plethon, który w swym dziele Traité des Lois przedstawił swoją ...
 • Montaigne et La Bruyère critiques de la justice de leur temps - la question judiciaire 

  Christodoulou, Kyriaki (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Postawą, jaką zajmują wobec problematyki wymiaru sprawiedliwości, zarówno Montaigne, jak i La Bruyère wyprzedzają swoje czasy. We fragmentach dzieł poruszających ten temat (Montaigne a Próby, a zwłaszcza Apologia Rajmunda ...
 • Ronsard et le progrès - conscience de mutant ou complexe de dinausaure? 

  Martinez, Caridad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W swym artykule Caridad Martinez omawia frapujący ciągle temat rozwoju cywilizacji i jej skutków dla człowieka. Materiał do analizy stanowi wybrana z dzieła Ronsarda pewna grupa poematów, charakteryzująca się jako wyróżnikiem ...
 • Variations ronsardiennes sur la solitude 

  Bailbé, Jacques (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Mimo że zbiory poezji miłosnej Ronsarda pełne są tradycyjnych motywów petrarkistowskich, istnieją jednak pomiędzy Amours de Cassandre a Sonnets pour Hélène wyraźne różnice w traktowaniu tego samego motywu, co uwydatnia ...
 • Ronsard - poète total 

  Aulotte, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Przyczyną niesłabnącego zainteresowania poezją Ronsarda jest według autora artykułu to, że Ronsard jest poetą "totalnym", tzn. takim, który przez całe swoje życie, całym bogactwem swego człowieczeństwa tworzył poezję ...
 • La Renaissance et l'Extrême-Orient 

  Ishigami-Iagolnitzer, Mitchiko (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Na wstąpię swego artykułu autorka przypomina krótko historią podróży wielkich Europejczyków do Azji, poczynając od XIII w. Wymienia kolejno poprzedników Marco Polo (Giovanni di Piano Carpino, André de Longjumeau, Guillaume ...
 • Portrait-souvenir 

  Possenti, Antonio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  3 października 1985 r. o godz. 8 25 odszedł na zawsze Enzo Giudici. Urodzony 24 września 1920 r. w Mussomeli, miał zaledwie 65 lat. Tak skromny na co dzień, uczony ten wywodził się z arystokratycznej rodziny sycylijskiej. ...
 • Aspetti stilistici dell'analisi dell'eufemismo 

  Widłak, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Zjawiska tabu językowego i eufemizmu są przedmiotem zainteresowania semantyki i stylistyki, ale z racji swego występowania na płaszczyźnie parole, a więc w określonych sytuacjach psycho- i socjologicznych, wymagają ...
 • Les divagations du calendrier 

  Gustin, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Na mocy dekretu papieskiego po czwartku 4 października 1582 nastąpić miał piątek 15 tego miesiąca. Wydarzenie to służy autorowi niniejszej pracy za punkt wyjścia do refleksji dotyczących przeobrażeń kalendarza począwszy od ...
 • Manuels de conversation dans l'apprentissage des langues étrangères du XIVe au XVIe siècle 

  Daenens, Francine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Autorka zajmuje sią w swoim artykule złożonością kontaktów językowych, a w szczególności problemem uczenia sią języków obcych innych niż łacina. Dwu- i wielojęzyczność pojawiła się jako problem w XIV w., kiedy ...
 • "Des royaumes combattants" dans Henri V de William Shakespeare 

  Kujawińska-Courtney, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Choć zazwyczaj krytycy badają tą sztuką z punktu widzenia roli, jaką odgrywa w niej tytułowy bohater, nie mniej ważną rolą odgrywa prezentacja walczących ze sobą stron. Szekspir przedstawia Francuzów jako reprezentantó ...
 • Le Renvoi des Ambassadeurs Grecs de Jan Kochanowski et L'Histoire de la destruction de Troye la Grant de Jacques Millet 

  Starnawski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W artykule tym autor porównuje Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego (1578) z L'Histoire de la destruction de Troye la Grant Jacquesa Milleta (1450). Jego zdaniem te dwa dramaty pozornie się różnią (długość i podział ...
 • Limites de l'ambigufté? - lecture d'un fragment de 1'Heptaméron 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem niniejszej pracy jest zbadanie Noweli 5 i otaczającego ją tekstu ramowego (debaty 4 i 5 ) pierwszego dnia Heptameronu pod kątem wniosków dotyczących interpretacji tematycznej, jakie wynikają z dyskusji opowiadają ...
 • Un cas d'intertextualité au XVIe siècle - l'Antigone de Robert Garnier 

  Sasu, Voichita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Określając międzytekstowość jako ślad w tekście pozostawiony przez obcą kulturę w sferze językowej i odniesień do życia, autorka niniejszego artykułu stawia sobie zadanie opisania Antygony Roberta Garniera (1580) jako ...

View more