CONTENT

 1. Od redakcji

 2. CZĘŚĆ I. DIALEKTOLOGIA A INNE NAUKI


 3. Dialektologia a etnografia
  Wanda Budziszewska
 4. Dialektologia a socjolingwistyka
  Bogusław Dunaj
 5. Antroponimia a dialektologia - zależności metodyczne
  Sławomir Gala
 6. Dialektologia i inne nauki
  Kwiryna Handke
 7. Powiązania dialektologii z socjolingwistyką
  Maria Kamińska
 8. Dialektologia a toponimia
  Stanisław Rospond
 9. Metody dialektologiczne w onomastyce
  Ewa Rzetelska-Feleszko
 10. Nazwiska pomorskie pochodzące od dialektyzmów leksykalnych
  Edward Breza
 11. Dialektologia i stylistyka w badaniach tekstu utworu literackiego
  Stanisław Dubisz
 12. Rola dialektologii w typologicznej charakterystyce południowosłowiańskich systemów gramatycznych
  Stanisław Gogolewski
 13. Metody statystyczne w badaniach dialektologicznych
  Józef Kąś
 14. Znaczenie badań dialektologicznych Grigoroviča i Małeckiego dla ustalenia praojczyzny języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
  Leszek Moszyński
 15. Nowy Słownik gwar polskich a inne polskie słowniki
  Anna Niezabitowska, Jerzy Reichen
 16. Materiał dialektologiczny w opisie wybranych konstrukcji z przyimkiem po
  Joanna Okoniowa
 17. Onomazjologiczne aspekty pewnych małopolanizwów w gwarach Lubelszczyzny
  Halina Pelcowa
 18. Problematyka centrum i peryferii obszaru etnicznego w świetle archaizmów i innowacji dialektalnych (na podstawie analizy obszaru polskiego)
  Hanna Popowska-Taborska
 19. Zróżnicowanie leksykalne Huculszczyzny jako odbicie dawnych stosunków etnicznych (karta z dziejów dialektologii polskiej)
  Janusz Rieger
 20. Znaczenie dialektologii w badaniach z zakresu zoonimii
  Stefan Warchoł
 21. Деякт аспекти дianeктoлroii i лiмгвистичноi географи
  Fedot Trofimiovic Źilko

 22. CZĘŚĆ II. - DIALEKTOLOGIA WSPOŁCZESNA I HISTORYCZNA


 23. Nazwy terenowe typu Pod Górą, Za la sem na Lubelszczyźnie
  Mieczysław Buczyński

 24. Mazurzenie w drugiej i trzeciej czećci Psałterza floriańskiego
  Marek Cybulski

 25. Niektóre problemy bilingwizmu (na przykładzie gwar włodawskich)
  Feliks Czyżewski
 26. Badanie słownictwa gwarowego pray pomocy metod systemowych (na przykładzie badania słownictwa rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce)
  Iryda Grek-Pabisowa
 27. Izoglosy na terenie gminy Przytyk w województwie radomskim
  Stanisław Jankowski
 28. Ze słownictwa polskich zaimków gwarowych. Zaimki przeczące: nikt, nic, iaden i ich gwarowe odpowiedniki
  Anna Kuziorova
 29. Stanowisko języków łużyckich w świetle nowych osiagnięć dialektologii historycznej
  Heinz Schuster-Sewc
 30. Z elementów interdialektalnych w polskich pieśniach ludowych: końcówka -owie
  Jerzy Sierociuk
 31. Grupy spółgłoskowe litewskiej gwary puńskiej
  Wojciech Smoczyński
 32. Wielkopolskie izoleksy na pograniczu z Mazowszem
  Anna Strokowska
 33. Regionalizmy czy kolokwializmy? (na przykładzie księgi złoczyńców z lat 1644-1647)
  Halina Wiśniewska
 34. Liczebniki dwoje, oboje/obydwoje, troje w polskim języku literackim i w dialektach
  Jadwiga Zieniukowa

 35. CZĘŚĆ III. VARIA


 36. Z frazeologii używanej przez Krzysztofa Andrzeja Szembeka na początku XVIII w
  Bronisława Lindert
 37. Czynniki warunkujące różnorodność językowych struktur akcentuacyjnych
  Mścisław Olechnowicz
 38. Městská mluva ostravská
  Josef Skulina

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more