CONTENT

 1. Przedmowa
 2. Взаимодействие болгарского и русского языков в области предложной системы
  Kirill Babow
 3. Uwagi o wybranych rosyjskich konstrukcjach temporalnych z leksem ночь : (na tle polskim)
  Kazimierz Bajor
 4. Роль сопоставительного фактора в изучении отдельных элементов словообразовательной системы русского языка
  Emilia Bałatykina
 5. К вопросу о факторах, влияющих на сочетаемость имён прилагательных и существительных в русском и польском языках : (на материале прилагательных цвета)
  Albert Biolanin
 6. Украинско-польские линии развития заимствованных слов
  Danuta Budniak
 7. Rosyjskie przymiotniki z sufiksem "-ejsz
  Maria Cyran
 8. Reakcja rosyjskich i polskich frazeologizmów werbalnych
  Izabella Daszczyńska
 9. К вопросу о сопоставительном изучении экзистенциальных предложений : (на материале русского и болгарского языков)
  Stefana Dimitrowa
 10. The sign-test for significance used in support of new concepts of meaning
  Kamila Turewicz
 11. The use of parametric tests in the study of vowel duration cue for voicing in the following word final consonant in Polish english
  Ewa Waniek-Klimczak
 12. A statistical analysis of lexis in conversational english
  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
 13. Effects of cohesion and coherence in written discourse on comprehension
  Patricia Johnson
 14. Grammatical competence of IFA UŁ students
  Jerzy Tomaszczyk
 15. The definiteness hierarchy and strength of anaphoric link in Polish
  Alina Kwiatkowska
 16. References
 17. Index
 18. Zastosowanie statystyki w badaniach językowych : (streszczenie)

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more