Show simple item record

dc.contributor.authorUlbrych, Marta
dc.date.accessioned2016-05-04T08:23:52Z
dc.date.available2016-05-04T08:23:52Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17925
dc.description.abstractZagadnienie międzynarodowej konkurencyjności ma kluczowe znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Przy tym coraz większą popularność zyskuje przekonanie, że o konkurencyjności gospodarki narodowej decydują jej poszczególne sektory, które tę konkurencyjność kształtują. Celem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu meblarskiego za pomocą analizy statystycznej. Przeprowadzone badania wskazują, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Potencjał produkcyjny branży sytuuje Polskę na wysokiej pozycji zarówno wśród producentów, jak i eksporterów. Ponadto zagregowane dane potwierdzają poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej w badanym okresie.pl_PL
dc.description.abstractThe issue of international competitiveness is crucial in today’s global economy. Moreover the belief that the competitiveness of the national economy is created by various sectors is gaining popularity. The aim of the article is to indicate the competitive position of the Polish furniture industry using statistical analysis. The study indicates that Poland is one of the fastest growing furniture markets in the European Union in terms of production levels. The production potential of the industry places Poland on a high position among manufacturers and exporters. In addition, aggregated data confirm the improvement in the competitive position of the Polish furniture industry in the analysed period.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;13
dc.subjectprzemysł meblarskipl_PL
dc.subjectpozycja konkurencyjnapl_PL
dc.subjectekonomia branżypl_PL
dc.subjectfurniture industrypl_PL
dc.subjectcompetitive positionpl_PL
dc.subjectindustrial economicspl_PL
dc.titlePrzemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjnapl_PL
dc.title.alternativeThe furniture industry in Poland and its international competitive positionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number38-52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBieńkowski W. i in. (2008), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBossak J. W. (2013), Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCentre for Industrial Studies (2014), The EU Furniture Market Situation and a Possible Furniture Products Initiative. Final Report, Brussels, November.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N. (red) (2008.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEurostat, Manufacture of furniture statistics - NACE Rev. 2, sbs_na_ind_r2, [data dostępu: 21 lipca 2015].pl_PL
dc.referencesFlejterski S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, Gospodarka Planowa, nr 9.pl_PL
dc.referencesGorynia M.(2009), Teoretyczne aspekty konkurencyjności [w:] Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Jankowska B.(2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrupa Doradców Biznesowych BAA, Sektor meblarski w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora ,http://www.bcc.org.pl/blz/pliki/raporty/MEBLE_XI_2011.pdf.pl_PL
dc.referencesGUS, Dane wojewódzkie, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ [data dostępu: 20 lipca 2015 r.].pl_PL
dc.referencesGUS (2007), Polska Klasyfikacja Działalności (2007), http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm [data dostępu: 20 lipca 2015 r.].pl_PL
dc.referencesGUS (2012), Rocznik statystyczny przemysłu 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2013), Rocznik statystyczny przemysłu 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2014), Rocznik statystyczny przemysłu 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJankowska B. (2009), Konkurencyjność w ujęciu mezoekonomicznym [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.),Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1994), Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs March/April 1994 Issue.pl_PL
dc.referencesMarket Quest (2014), Rynek produkcji mebli w Polsce. Ocena konkurencyjności i perspektywy rozwoju branży, Copyright BSI sp. z o. o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesMisala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerson Ch., Salenbier G. (1983), Trade Employment and Adjustment Essays in International Economics, Montreal.pl_PL
dc.referencesPorter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review 68, No 2.pl_PL
dc.referencesRadło M.J. (2008), Miary konkurencyjności gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, http://radlo.org/mkg.pdf.pl_PL
dc.referencesSztando A. (1999), Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w układzie województw w latach 1992-1996 wstępna próba analizy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 807, Wrocław.pl_PL
dc.referencesUnited Nations Industrial Development Organisation (2013), The Industrial Competitiveness of Nations. Lookingback, forgingahead, Vienn.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z. (2002), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech), Studia Europejskie 1/2002.pl_PL
dc.referencesWziątek-Kubiak A.(2003), Konkurencyjność polskiego przemysłu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.13.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record