Redakcja naukowo-dydaktyczna
Jarosław Wierzbiński (redaktor serii, Polska, Łódź)
Agata Piasecka (sekretarz serii, Polska, Łódź)

Rada naukowa
Thomas Daiber (Niemcy, Giessen), Tatiana Konowałowa (Ukraina, Kijów), Jelena Romanichewa (Rosja, Moskwa), Andrzej Sitarski (Polska, Poznań), Damina Szajbakova (Kazachstan, Ałmaty) Żanneta Zakupra (Ukraina, Kijów)

Recenzenci naukowi
Goczo Goczew (Wieliko-Tyrnowo, Bułgaria), Walientina Władimirowa (Moskwa, Rosja) Ludmiła Ryżowa (Moskwa, Rosja), Viera Kartawienko (Rosja, Smoleńsk), Natalia Maliutina (Ukraina, Odessa), Roman Gawarkiewicz (Szczecin), Ewa Komorowska (Szczecin) Bogusław Mucha (Piotrków Trybunalski), Andrzej Charciarek (Katowice) Bożena Ostromęcka-Frączak (Łódź), Anna Warda (Łódź), Barbara Kudra (Łódź)

Tytuł tomu
Dynamika współczesnego języka rosyjskiego. Z zagadnień semantyki, stylistyki i pragmatyki

Redakcja tomu
Agata Piasecka
Ija Blumental


Redakcja językowa
Agata Piasecka
Ija Blumental


Projekt okładki
Barbara Grzejszczak, Katarzyna Turkowska

SPIS TREŚCI

Od Redakcji
Agata Piasecka
1. Aprobata zapowiedziana w części narracyjnej (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)
Artur Czapiga
2. O ekspresywności wypowiedzeń emotywnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)
Zofia Czapiga
3. Ризома как принцип организации прецедентных феноменов и лингвокультурных концептов
Tatyana Chalakova
4. Основные модели метафорической номинации в русском и болгарском языках (на материале семантических инновантов – названий лиц)
Vanya Ivanova
5. Значение умолчания как функционально-семантическая категория
Elena Ivanyan
6. Новые иноязычные слова в русском языке: функциональный и методологический аспекты
Olga Kalnova
7. «Оранжевая» истерия, антизападный психоз – старые (новые?) фобии России в языке современной печати
Łukasz Małecki
8. Природа невыразимого и феномен молчания в русском языке и русской культуре
Marina Michajlova
9. Граммемная транспозиция как языковое явление
Larysa Nakonechna
10. Rosyjskie odpowiedniki przekładowe performatywu przepraszam
Anna Rudyk
11. Перцелляция обстоятельств в современном русском языке (на материале художественных текстов)
Anna Stasienko
12. Стилистика нарратива в романе «Жизнь господина де Мольера» Михаила Булгакова (литературоведческий аспект)
Tatiana Stepnowska
13. Labirynty współczesnych teorii dramatu
Tatiana Stepnowska
14. Эмотивная составляющая современной вкусовой метафоры (на материале русских и болгарских медиатекстов)
Elena Stoyanova
15. Билингвальное просторечие
Damina Shajbakova
16. Категории определённости / неопределённости и ретроспекции / проспекции в репрезентации образа автора в рассказе Т. Толстой «Милая Шура»
Maryna Tryhuk
17. Koncept „Ангел / Anioł” w językowo-kulturowym obrazie świata
Jarosław Wierzbiński
18. Семантическое пространство слова дом в русско-польском сопоставлении (на материале словарных толкований и паремиологических изречений)
Jarosław Wierzbiński

Recent Submissions