CONTENT

1. Pojęcie wielkości efektu na tle teorii Neymana-Pearsona testowania hipotez statystycznych / The concept of size effect in the light of Neyman-Pearson’s theory of testing statistical hypothesis
Wiesław Szymczak
2. Analiza podatności na złudzenia wzrokowe ze względu na zależność od pola i płeć / The analysis of susceptibility to visual illusions in the context of field dependence-independence and gender
Hanna Bednarek, Agnieszka Lukas
3. Wpływ sprawności funkcjonowania pamięci roboczej na powstawanie fałszywych wspomnień / The influence of working memory efficiency on creating false memories
Patrycja Maciaszek
4. Rola doświadczenia wzrokowego w procesie majoryzacji i minoryzacji wyobrażeniowej. Raport z badań uczniów niewidzących / The role of visual experience in mental majorization and minorization. Report on a study on blind learners
Magdalena Szubielska, Bogusław Marek
5. Poziom katecholamin w ślinie podczas stresu egzaminacyjnego i wysiłku poznawczego / Salivary catecholamines in examinational stress and cognitive effort
Konrad Rudnicki, Aleksandra Rutkowska, Marek Wieczorek
6. Sympatyczność twarzy – wstęp do oceny uwarunkowań / Face likeability – introduction to the assessment of determinants
Joanna Filipowicz
7. Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej / Professional and personality capacities to work with patient in future psychologists
Anna Józefczyk, Adrianna Kołakowska, Waldemar Świętochowski
8. Empatia a postawy wobec przemocy – doniesienie z badań / Empathy and attitudes towards violence – an empirical report
Beata Pastwa-Wojciechowska, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek

Recent Submissions