Tytuł zeszytu:
Zachowania przestrzenne człowieka

Redaktorzy zeszytu:
Stanisław Mordwa, Agnieszka Rochmińska


SPIS TREŚCI

1. Zachowania przestrzenne klientów centrów handlowych – przykład Łodzi / Spatial behaviours of shopping centre customers – the example of Łódź
Agnieszka Rochmińska
2. Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych / Inhabitants of the Łódź region accessibility to shopping malls
Szymon Wiśniewski
3. Funkcjonowanie sklepów osiedlowych oraz zachowania zakupowe i przestrzenne ich klientów. Przykład Teofilowa w Łodzi / The community shops: location and activity as well as purchase and spatial behaviours of their customers. Example Teofilów in Łódź
Jerzy Dzieciuchowicz
4. Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic / The impact of shopping centers on the downtown shopping streets in Katowice
Małgorzata Twardzik
5. Социально-экономический фактор жилищной политики крупных городов Украины / Czynnik społeczno-ekonomiczny polityki mieszkaniowej w dużych miastach Ukrainy / Socio-economic factor of housing politic in the cities of Ukraine
Natalia Lysyak
6. Nowe zachowania przestrzenne nabywców nieruchomości mieszkaniowych w przestrzeniach zurbanizowanych / New spatial behaviors of residential properties purchasers in urban spaces
Krzysztof Gargula, Wojciech Zając
7. Zachowania przestrzenne w lokalizacji współczesnych rezydencji w Łodzi / Spatial behaviour in the location of contemporary residences in Łódź
Lidia Groeger
8. The spatial nature of matrimonial behaviours / Przestrzenny charakter zachowań matrymonialnych
Anna Janiszewska
9. Subiektywne poczucie zagrożenia a zachowania obronne mieszkańców Łodzi / The subjective sense of threat and defensive behaviours of the residents of Łódź
Stanisław Mordwa
10. Czynniki endogenne w rozwoju gospodarczym małego miasta – studium porównawcze. Przykład Uniejowa i Dąbia nad Nerem / Endogenous factors in economic development small city – comperative study. Example Uniejów and Dąbie on the Ner
Anita Kulawiak

Recent Submissions