CONTENT

 1. Słowo wstępne
  Marian Niedźwiedziński

 2. Globalne problemy Electronic Commerce

 3. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Barbara Mażbic-Kulma, Piotr Sienkiewicz
 4. The Coming Digitization of Research, Production. Commerce anil Hanking Sectors. Management. System's and Technological Considerations
  Andrzej Straszak
 5. Techniki informacyjne i proces globalizacji a suwerenność państwa
  Michał Goliński
 6. The Challenge of a Global Internet Regulation for Global Electronic Commerce
  Kalia Bodard
 7. Krajowe inicjatywy na rzecz Elektronicznej Gospodarki wg gbbalnych standardów.
  Anna Kosmacz - Chodorowska

 8. Aspekty technologiczne Electronic Data Interchange i Electronic Commerce

 9. Konstrukcja aplikacji wspomagającej zarządzanie
  Robert Ambroziak
 10. Biometryczne systemy identyfikacji
  Robert Ambroziak
 11. Wymiana informacji w czasie rzeczywistym w ramach cyklu życia wyrobu - architektura i funkcje systemu
  Michał Banaś, Tomasz Nowak
 12. UN-EDIFACT or XML: A Critical eCommerce Decision
  Julie Cameron
 13. System transportu wiadomości (MTS) w systemach obsługi wiadomości (MHS) stosowanych w EDI
  Jolanta Chęć
 14. Outsourcing konwersji w systemach EDI i B2B
  Jan Durkiewicz
 15. An ideal model of data interchange based on a real model
  Xaviei Alcala Navarro, Ana Isabel Fernandez Fraga, Andres del Rio Rodriguez, Antonio Obenza Fernandez
 16. Innovative process model for PLC-based software modules interchange through the Internet
  Gianni Gadda, Donato Sergiano
 17. Cyclic alignment and electronic conunerce systems: the role of enterprise architectures
  Nigel Martin, Shirley Gregor, Dennis Hart
 18. Outsourcing nowoczesnym narzędziem e-gospodarki
  Hanna Niedźwiedzińska
 19. Integrated systems' architectures and security instruments
  Kazimierz Krupa
 20. Bezpieczeństwo systemów komputerowych i produktów IT - obowiązujące standardy ocen
  Katarzyna Lange-Sadzińska
 21. Systemy Workflow, a systemy klasy EDI
  Edward Michalewski
 22. ASP - czysty e-biznesrynkowej
  Marek Miłosz, Elżbieta Miłosz
 23. Intuicjonistyczne relacje rozmyte w przeszukiwaniu domen e-commerce
  Adam Niewiadomski, Piotr S. Szczepaniak
 24. How to act strategically in a turbulent e-business environment - an eclectic approach to strategic inter-organisational systems (IOS) management
  Arjen Wassenaar

 25. Wybrane zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce

 26. Reference Model of the International Supply Chain UN/CEFACT/BPA WG
  Colin Clark, Mike Doran, Ron Lee, Umang Patel, Yueh Yi-Yuan
 27. Integracja partnerów handlowych obrotu portowo-morskiego na płaszczyźnie internetu
  Ludwik Kondratowicz
 28. Zaburzenia dynamiczne w systemach logistycznych
  Marek Miłosz
 29. Advanced communication tools to cope with the increasing need for information exchange along transport chains
  Frank Arendt
 30. A Plug and Play WEB-Enabled Solution For Supporting Small Hauliers Collaboration
  Fabio Gollini
 31. Analiza i ocena stron internetowych biur turystycznych działających na terenie Polski
  Witold Chmielarz
 32. TEDIM - A Tool for EDI-EC Cooperation in the Baltic Sea
  Matti Ylösjoki
 33. Analiza zakresu zdalnej obsługi klientów, w ramach technik informacyjnych stosowanych w lokalnym banku
  Ludosław Drelichowski, Katarzyna Kamińska
 34. Systemy elektronicznych płatności
  Małgorzata Ziemecka
 35. Bankowe systemy informatyczne klasy EDI/EC
  Konrad Wodniacki
 36. Projekt Globalnej Izby Rozliczeniowej - WATCH
  Paweł Durkiewicz
 37. Male i średnie przedsiębiorstwa a rozwój internetu - wybrane problemy
  Paweł Korzeniowski
 38. Przesłanki wdrożenia telepracy w sektorze MSP
  Marian Niedźwiedziński, Anna Bąkała
 39. BENE-BUS BENchmarking of E-BUSiness solutions for Western and Eastern European SMEs
  Roberto Zuffada, Fiorella Giacomett, Francesca Borga, Andrzej Rudka
 40. Zarządzanie wiedzą i akcelerator ekspansj
  Jan Mańka, Wojciech Krupa, Kazimierz Krupa
 41. Wpływ integracji systemów informatycznych na jakość prowadzonego biznesu
  Anna Sadowska
 42. Systemy zarządzające procesem uczenia się
  Piotr Smejda
 43. System informacyjny marketingu w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej
  Jacek Unold

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions

 • System informacyjny marketingu w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej 

  Unold, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W artykule przedstawiono tradycyjne i współczesne koncepcje marketingowego systemu informacyjnego (SIM). Ukazano podstawowe funkcje SIM i korzyści wynikające z implementacji tej klasy systemów. Wskazano na decydujące ...
 • Systemy zarządzające procesem uczenia się 

  Smejda, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Treścią artykułu są najnowsze trendy w opracowywaniu międzynarodowych standardów zdalnego nauczania oraz krótki przegląd komercyjnych systemów LMS (platform do zdalnego nauczania).
 • Wpływ integracji systemów informatycznych na jakość prowadzonego biznesu 

  Sadowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Wraz z rozwojem technologii informatycznych i postępującym poziomem informatyzacji przedsiębiorstw zaczęto dostrzegać konieczność współdzielenia danych i funkcji poprzez różne systemy informatyczne. Początkowo systemy ...
 • Zarządzanie wiedzą i akcelerator ekspansji 

  Mańka, Jan; Krupa, Wojciech; Krupa, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Wiedza zgromadzona w organizacjach g o spodarczych należy do ważnych aktywów. W zarządzaniu nią wyróżniamy strategie: kodyfikacji i pełnej personalizacji. Właściwa kultura organizacyjna pozwala na skuteczne korzystanie ...
 • BENE-BUS BENchmarking of E-BUSiness solutions for Western and Eastern European SMEs 

  Zuffada, Roberto; Giacomett, Fiorella; Borga, Francesca; Rudka, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  While the European Union is launching its main challenge through the next enlargement the co-operation between the EU member states and the Associated countries is becoming more and more critical. A closer collaboration ...
 • Integracja partnerów handlowych obrotu portowo-morskiego na płaszczyźnie internetu 

  Kondratowicz, Ludwik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W referacie przedstawiono koncepcję projektu "Internetowa Platforma Logistyczna dla środowisk portowych", który do celowo służy wszystkim stronom uczestniczącym w łańcuchu dostaw przechodzącym prze z porty morskie. ...
 • Male i średnie przedsiębiorstwa a rozwój internetu - wybrane problemy 

  Korzeniowski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Upowszechnienie się nowoczesnych technologii stwarza dla sektora MSP odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju i wymusza na przedsiębiorstwach zmianę strategii rozwoju. Zasadniczym celem tego artykułu jest wyznaczenie ...
 • Projekt Globalnej Izby Rozliczeniowej - WATCH 

  Durkiewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Od kilku już lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego i elektronicznych systemów przetwarzania płatności na całym świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W opracowaniu ...
 • Bankowe systemy informatyczne klasy EDI/EC 

  Wodniacki, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Artykuł zawiera omówienie głównych cech wpływających na jakość informatycznego systemu bankowego. Zdaniem autora, przyszłość systemów bankowych leży w migracji w kierunku zastosowań rozwiązań klasy EDI/EC.
 • Systemy elektronicznych płatności 

  Ziemecka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Payment systems are undergoing rapid changes stimulated largely by technological progress like: the distributed network solutions (ie. the Internet and TCP/IP), the new interactive real time communication mode, security ...
 • Analiza zakresu zdalnej obsługi klientów, w ramach technik informacyjnych stosowanych w lokalnym banku 

  Drelichowski, Ludosław; Kamińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W artykule przedstawiono rozwiązania umożliwiające zdalną obsługę klienta z zastosowaniem elek tronicznej wymiany danych stosowanej w bankowości polskiej. Opisane zostały za równo systemy rozliczeń międzybankowych jak ...
 • TEDIM - A Tool for EDI-EC Cooperation in the Baltic Sea 

  Ylösjoki, Matti (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  TEDIM (Telematics in foreign trade logistics and delivery management) programme was launched to promote international transport of goods between the EU, Poland, the Russian Federation and the Baltic Sea countries with ...
 • Analiza i ocena stron internetowych biur turystycznych działających na terenie Polski 

  Chmielarz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Głównym celem prezentowanego referatu jest analiza stron internetowych biur turystycznych działających w Polsce. Na początku referatu scharakteryzowano różne rodzaje narzędzi handlu elektronicznego. Następnie ukazano ...
 • WEB-Enabled Solution For Supporting Small Hauliers Collaboration 

  Gollini, Fabio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Small hauliers enterprises are ever more requested to work with very fragmented freights that have to be delivered in a continuously decreasing time. Besides, their monitoring capabilities are not compliant with the ...
 • Advanced communication tools to cope with the increasing need for information exchange along transport chains 

  Arendt, Frank (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Logistics requirements force operators to enhance their electronic communication abilities. Status information are required to monitor and control supply chains. Operators need communication tools enabling the link ...
 • Zaburzenia dynamiczne w systemach logistycznych 

  Miłosz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Systemy makrologistyki obejmują wiele różnych przedsiębiorstw i składają się z dwóch podsystemów: materiałowego i informacyjnego. W tradycyjnych łańcuchach logistycznych występuje szereg niekorzystnych dynamicznych ...
 • Reference Model of the International Supply Chain UN/CEFACT/BPA WG 

  Clark, Colin; Doran, Mike; Lee, Ron; Patel, Umang; Yi-Yuan, Yueh (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
 • How to act strategically in a turbulent e-business environment - an eclectic approach to strategic inter-organisational systems (IOS) management 

  Wassenaar, Arjen (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  This paper presents an eclectic inter-organisational -oriented approach to so called strategic IOS management as an alternative to the more single organisation-oriented, linear approach of strategic information system ...
 • Intuicjonistyczne relacje rozmyte w przeszukiwaniu domen e-commerce 

  Niewiadomski, Adam; Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Poniższy referat prezentuje koncepcją wykorzystania intuicjonistycznych relacji rozmytych do przeszukiwania domen e-commerce. Zaprezentowana została miara podobieństwa słów i fragmentów tekstów, zakorzeniona w teorii ...
 • Przesłanki wdrożenia telepracy w sektorze MSP 

  Niedźwiedziński, Marian; Bąkała, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Identyfikacja szans i zagrożeń pozwala na lepsze ukierunkowanie decyzji dotyczących w szczególności wprowadzenia do firmy nowych rozwiązań, do których zalicza się telepraca. W niniejszym artykule podjęto próbę ustalenia ...

View more