Show simple item record

dc.contributor.authorLigenzowska, Joanna
dc.date.accessioned2017-03-10T12:54:15Z
dc.date.available2017-03-10T12:54:15Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20827
dc.description.abstractOver the past two decades, social scientists and governments have been paying more and more attention to regions as designated sites of innovation and competitiveness in the globalizing economy. Thus, innovation and innovation systems are becoming increasingly interesting to policy‐makers as ways of achieving their economic and social goals. Europe 2020, the European Union’s key strategy for the current decade, aims to foster a smart, sustainable, and inclusive economy. “Innovation has been placed at the heart of the strategy”, as it provides the “best means of successfully tackling major societal challenges” (European Commission 2010, p. 2). The new age of capitalism requires a new kind of region. In effect, regions are increasingly defined by the same criteria and elements which comprise a knowledge-intensive firm: continuous improvement, new ideas, knowledge creation and organizational learning (Florida 2003, p. 236). The increased policy and research interest in regional clusters and innovation systems reflects the growing significance of the regional level, and the importance of specific and regional resources, for stimulating the innovation capability and competitiveness of firms. The social and interactive practice of innovation also points to the importance of the relationship between the firm and its environment. The learning economy perspective affirms that learning and innovation are localized, not placeless processes (Storper 1997). Thus, it emphasizes that innovation is a territorially-embedded process, based not only on resources that are place specific but also on social and institutional contexts (Asheim, lsaksen 2002). This paper describes the role of innovations in Sweden and Swedish regions in development and growth, mainly by analysing the concept of regional innovation systems. Moreover, the actors and associations from the innovation system perspective are pointed out in the article. An analysis of the policy documents and a literature overview was the basis of the empirical material. Data comes from the OECD and EUROSTAT databases.pl_PL
dc.description.abstractPrzez ostatnie dwie dekady rządy i naukowcy poświęcali coraz więcej uwagi regionom, jako jednostkom budowania innowacyjności i konkurencyjności w zglobalizowanym świecie. Innowacje i systemy ich wspierania stały się ważnym narzędziem dla osiągania celów polityki gospodarczej. Europa 2020, kluczowa koncepcja strategiczna UE na najbliższe lata, skupia się na tworzeniu gospodarki trwałej, inkluzyjnej i wykorzystującej wiedzę. Innowacje umieszczono „w sercu strategii”, jako najskuteczniejszy środek „radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi” (European Commission 2010, s. 2). Nowa era kapitalizmu wymaga jednak nowego podejścia do regionów. Regiony coraz częściej traktowane są jak przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, w których najważniejszymi kryteriami oceny i elementami są: ciągła poprawa, nowe pomysły, tworzenie wiedzy i uczenie się na poziomie organizacji (Florida 2003, s. 236). Wzrost zainteresowania klastrami regionalnymi i systemami innowacji na płaszczyźnie badań i polityki gospodarczej wskazują na wzrost znaczenia specyficznych zasobów regionalnych dla pobudzania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obrębie danego regionu. Ważne stają się także interakcje między firmami i ich otoczeniem, ponieważ procesy uczenia się oraz generowania innowacji są ściśle powiązane ze swoimi lokalizacjami (Storper 1997). Kluczowe stają się zatem nie tylko zasoby regionalne, ale także regionalny kontekst społeczny i instytucjonalny (Asheim, Isaksen 2002). Niniejsza praca opisuję rolę innowacji w rozwoju Szwecji i szwedzkich regionów, skupiając się na analizie przez pryzmat regionalnych systemów innowacji. Wskazano najważniejsze podmioty z punktu widzenia tychże systemów. Podstawę rozważań stanowiły dokumenty kształtujące politykę gospodarczą w Szwecji i jej regionach oraz analiza literatury. Wykorzystano dane statystyczne z baz EUROSTAT oraz OECD.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniversity of Lodzpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;16
dc.subjectregional innovation systemspl_PL
dc.subjectknowledge basespl_PL
dc.subjectinstitutionspl_PL
dc.subjectSwedenpl_PL
dc.subjectregionalne systemy innowacjipl_PL
dc.subjectbazy wiedzypl_PL
dc.subjectinstytucjepl_PL
dc.subjectSzwecjapl_PL
dc.titleRegional Innovation Systems in Swedenpl_PL
dc.title.alternativeRegionalne systemy innowacji w Szwecjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number388-405pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Economics and Economic Policypl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAsheim B. T., Coenen L., Svensson-Henning M. (2003) Nordic SMEs and Regional Innovation Systems – Final Report. Oslo, Nordic Industrial Fund (http://www.nordicinnovation.net).pl_PL
dc.referencesAsheim B. T., Gertler M. S. (2004), Regional Innovation Systems and the Geographical Foundations of Innovation, [in:] Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. R. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford.pl_PL
dc.referencesAsheim B. T., Isaksen A. (2002), Regional Innovation Systems: The Integration of Local ‘Sticky’ and Global ‘Ubiquitous’ Knowledge, “Journal of Technology Transfer”, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesBeije P. (1998), Technological change in the modern economy: basic topics and new developments, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesCooke P. (1992), Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe, Geoforum 23.pl_PL
dc.referencesCooke P. (1998), Introduction: Origins of the Concept, [in:] Braczyk H., Cooke P., Heidenreich M. (eds.) (1998) Regional Innovation Systems, London.pl_PL
dc.referencesCooke P. (2001), Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy, “Industrial and Corporate Change”, Vol. 10 (4).pl_PL
dc.referencesDoloreux D. (2002), What We Should Know About Regional Systems of Innovation, “Technology in Society”, Vol. 24.pl_PL
dc.referencesEdquist C., 1997. Introduction, [in:] Edquist, C. (ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations, London.pl_PL
dc.referencesEuropean Regional Development Fund, (2010), Innovation System Guidebook, http://eit.europa.eu (8.02.2016).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2010), Innovation Union Scoreboard 2010.The Innovation Union’s performance scoreboard for research and Innovation, Directorate- General for Enterprise and Industry, February 2011.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2010), European Competitiveness report 2010. An integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainability at Front Stage, Directorate-General for Enterprise and Industry, SEC (2010) 1272.pl_PL
dc.referencesEUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat (8.02.2016).pl_PL
dc.referencesFlorida R. (2003), The Learning Region [in:] Zoltan J. A. (ed.) Regional Innovation Knowledge and Global Change, London.pl_PL
dc.referencesFreeman C. (ed.) (1987) Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. London.pl_PL
dc.referencesJohnsen I., Olsen L. (2014), Regional Innovation Monitor Plus - Southern Sweden.pl_PL
dc.referencesJohnsen I., Fredricsson Ch. (2014), Regional Innovation Monitor Plus – West Sweden.pl_PL
dc.referencesKuhlmann S., Arnold E. (2001), RCN in the Norwegian Research and Innovation System. Background report No 12 in the evaluation of the Research Council in Nor-way, Royal Norwegian Ministry for Education, Research and Church Affairs, Oslo.pl_PL
dc.referencesLindqvist M. (2012), Regional Innovation Monitor Plus – Northern Central Sweden.pl_PL
dc.referencesLundvall B.-Å., Borras S. (1997) The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy, European Communities, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesLundvall B-Å. (ed.) (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London.pl_PL
dc.referencesMaddison A. (2006) The World Economy. Vol. 1–2, OECD.pl_PL
dc.referencesMetcalfe I. (1997), National Innovation System, OECD.pl_PL
dc.referencesNelson, R.R. (ed.) (1993), National Innovation Systems. A Comparative Analysis, New York.pl_PL
dc.referencesNilsson, L. (2011), Efter Industrialismen: Urbaniseringoch Tätortsutveckling I Sverige 1950–2005, Malmö.pl_PL
dc.referencesOECD (2010), Innovation Strategy: Innovation to Strengthen Growth and Address Global and Social Challenges.pl_PL
dc.referencesOECD (2012), Main Science and Technology Indicators, 2012/1, Paris.pl_PL
dc.referencesPatel P., Pavitt K. (1994), National innovation systems: why they are important and how they might be measured and compared, “Economics of Innovation and New Technology”, Vol. 3.pl_PL
dc.referencesSchön L., (2004), Total Factor Productivity in Swedish Manufacturing in the Period 1870- 2000, In Exploring Economic Growth: Essays in Measurement and Analysis, [in:] Heikkinen S., van Zanden J.L. (eds.), A Festschrift for Riitta Hjerppe on Her Sixtieth Birthday, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesSoja E.W. (2009), Regional Planning and Development Theories [in:] Thrift N., Kitchin R. (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Oxford UK.pl_PL
dc.referencesStorper M. (1997), The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, New York and London.pl_PL
dc.referencesSwedish Agency for Economic and Regional Growth (2011), Statistik, (https:// tillvaxtverket.se/statistik.html).pl_PL
dc.referencesSwedish Institute (2011), The Swedish Innovation Strategy, N2012.33.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.16.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record