CONTENT

 1. Introduction
  Czesław Domański, Katarzyna Bolonek-Lasoń
 2. First estimation studies of Tadeusz Pilat
  Czesław Domański
 3. Professor Witold Załęski (1836-1908)
  Jan Berger
 4. Selected methods of interval estimation of the median. The analysis of accuracy of estimation
  Aleksandra Baszczyńska Dorota Pekasiewicz
 5. Estimation of a quantile using Pareto sampling scheme
  Wojciech Gamrot
 6. Robustness of the deepest regression method with respect to outliers for selected sampling schemes
  Dorota Pruska
 7. Application of Bayesian estimators to the estimation rates of net premium in CR automobile liability insurance
  Anna Szymańska
 8. On prediction of domain total based on balanced panel data
  Tomasz Żądło
 9. Properties of Jarque-Bera test
  Czesław Domański
 10. On the power of the chi-square test for multidimensional normality
  Grzegorz Kończak, Janusz L. Wywiał
 11. Sequential method for estimating the sample size required for testing hypotheses on the population mean
  Dorota Pekasiewicz
 12. Robust test for comparison of two variances
  Wojciech Zieliński
 13. Classification via spectral clustering
  Andrzej Dudek
 14. The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland
  Alicja Ganczarek-Gamrot
 15. Latent class models in the R software
  Iwona Kasprzyk
 16. Investigation of the efficiency of a novel algorithm for the choice of variables in cluster analysis on real world data sets
  Jerzy Korzeniewski
 17. The analysis of some properties of SLIPPER algorithm
  Mariusz Kubus
 18. On the application of bundling in medical diagnosis
  Małgorzata Misztal
 19. K-nearest neighbour classification for symbolic data
  Marcin Pełka
 20. Comparison of clustering accuracy in ensemble approach based on co-occurence data
  Dorota Rozmus
 21. The importance of predictor variables for individual classes in SVM
  Michał Trzęsiok
 22. An application of mixture models in clustering of the European Union countries
  Ewa Witek
 23. Effectiveness of decomposition algorithms for multi-class classification problems
  Waldemar Wołyński
 24. Analysis of non-response causality in labor market surveys
  Tadeusz Bednarski, Filip Borowicz
 25. The definition of the average rate of return of Open Pension Funds in a model with continuous time
  Jacek Białek
 26. Some construction of optimum chemical balance weighing designs
  Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk
 27. Notes about singular chemical balance weighing design
  Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk
 28. The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns
  Anna Czapkiewicz
 29. On selected issues of non-response in the case of business tendency surveys
  Barbara Kowalczyk
 30. Multivariable analysis probability plots of production schedule
  Dariusz Lipski
 31. Determination and analysis of the areas of scattered two-dimensional sample observations
  Andrzej Mantaj
 32. The influence of left-sided cut-off of temporal series on efficiency of forecasting with the method of indicators of seasonal character
  Andrzej Mantaj, Robert Pater, Wiesław Wagner
 33. Aspects of linear and median correlation coefficients matrix
  Andrzej Mantaj, Robert Pater, Wiesław Wagner
 34. The problem of the censorship of data in the retrospective research of unemployment
  Iwona Markowicz, Beata Stolorz
 35. Coherent risk measures in multiperiod models
  Grażyna Trzpiot
 36. Analysis of turning points on the example of arrivals of tourists from Slovakia to Poland
  Wiesław Wagner
 37. Geometrical presentation of preferences by using unfolding models
  Artur Zaborski

Recent Submissions

 • Analysis of turning points on the example of arrivals of tourists from Slovakia to Poland 

  Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Wiele zjawisk w turystyce charakteryzuje się różną wielkością, monotonicznością i dynamiką w czasie, gdzie po okresach wzrostu, następują spadki i vice versa. Do ich opisu stosuje się metody analizy szeregów czasowych. ...
 • Coherent risk measures in multiperiod models 

  Trzpiot, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999) w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem dysktretnym. Zapiszemy standardowe ...
 • The problem of the censorship of data in the retrospective research of unemployment 

  Markowicz, Iwona; Stolorz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu niepełnej informacji na estymację krzywej przeżycia metodą Kaplana-Meiera. Autorki przeprowadziły analizę czasu pozostawania bez pracy przez osoby bezrobotne, które ...
 • Aspects of linear and median correlation coefficients matrix 

  Mantaj, Andrzej; Pater, Robert; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Macierz współczynników korelacji liniowej odgrywa podstawową rolę w badaniu zależno- ści układu cech w wielowymiarowej analizie statystycznej. Pozwala ona na określenie cech mocno skorelowanych w oparciu o wartości ...
 • The influence of left-sided cut-off of temporal series on efficiency of forecasting with the method of indicators of seasonal character 

  Mantaj, Andrzej; Pater, Robert; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Zjawisko bezrobocia jest częstym przedmiotem badań socjologiczno-ekonomicznych. Ze względu na zmiany trendu tego zjawiska, powstaje potrzeba jego opisu różnymi modelami eko- nometrycznymi, a na ich podstawie przeprowadzenia ...
 • Determination and analysis of the areas of scattered two-dimensional sample observations 

  Mantaj, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Podstawą analizy próby dwuwymiarowej jest wykres korelacyjny, na którym zaznaczyć można również prostokąt rozrzutu zbudowany na próbkowych skrajnych statystykach pozycyjnych obu cech. Jednym ze sposobów ...
 • Geometrical presentation of preferences by using unfolding models 

  Zaborski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Analiza unfolding jest szczególnym przypadkiem skalowania wielowymiarowego. Zakłada ona, że respondenci postrzegają wybrane obiekty w tej samej przestrzeni, ale różnią się w ocenie ważności ich poszczególnych atrybutów. ...
 • Multivariable analysis probability plots of production schedule 

  Lipski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Autor w pracy przeanalizował rozkłady statystyczne terminów wykonania z 4 siostrzanych statków, po 224 zadania na każdym z nich, realizowanych na jednym z wydziałów polskich stoczni, pośrednio za pomocą ...
 • On selected issues of non-response in the case of business tendency surveys 

  Kowalczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  W pracy przedstawione są różne metody podejścia do problemów braków odpowiedzi w przypadku badań koniunktury. Zaproponowane są ważone metody szacowania statystyki bilansowej dla badanych cech oraz ...
 • The multidimensional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returns 

  Czapkiewicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  W badaniach empirycznych modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model) lub jego wielo- wymiarowej wersji IACPM (Intemporal Capital Asset Pricing Model) testy sprawdzające popraw- ność modelu są dwuetapowe. Pierwszy etap to ...
 • Notes about singular chemical balance weighing design 

  Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  W literaturze omawiającej zagadnienia optymalnej estymacji nieznanych miar obiektów w modelu chemicznego układu wagowego przyjmuje się założenie, że układ jest nieosobliwy. Autorzy w pracy odpowiadają ...
 • Some construction of optimum chemical balance weighing designs 

  Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  W pracy podano nową metodę konstrukcji optymalnych chemicznych układów wagowych wykorzystujące relacje pomiędzy macierzami incydencji częściowo zrównoważonych układów o blokach niekompletnych z podzielnymi ...
 • The definition of the average rate of return of Open Pension Funds in a model with continuous time 

  Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  W polskim prawie funkcjonuje definicja przeciętnej rentowności grupy funduszy emerytal- nych, która – jak pokazali Gajek i Kałuszka (2000) – nie spełnia pewnych ekonomicznie zasad- nych postulatów. Autorzy ci zaproponowali ...
 • Analysis of non-response causality in labor market surveys 

  Bednarski, Tadeusz; Borowicz, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Absencja respondentów w ankietowych badaniach rynku pracy może mieć wpływ na ob- ciążoność estymacji rozkładu czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Brak kontaktu z ankietowanym może być skutkiem jego ...
 • Effectiveness of decomposition algorithms for multi-class classification problems 

  Wołyński, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Problem predykcji etykiety klasy (grupy, populacji) na podstawie obserwacji wektora cech jest nazywany klasyfikacją, analizą dyskryminacyjną lub uczeniem się pod nadzorem. Zbiór etykiet składa się z K > ...
 • An application of mixture models in clustering of the European Union countries 

  Witek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Modele mieszanek, których składowe charakteryzowane są przez rozkłady prawdo- podobieństw (tzw. rozkłady składowe mieszanki) już od dawna znajdują swoje zastosowanie w taksonomii. Wedel i Kamakura ...
 • The importance of predictor variables for individual classes in SVM 

  Trzęsiok, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  W metodzie wektorów nośnych (SVM) funkcja dyskryminująca wyznaczana jest poprzez transformację danych w przestrzeń o znacznie większym wymiarze, gdzie poszukuje się optymal- nej hiperpłaszczyzny rozdzielającej klasy ...
 • Comparison of clustering accuracy in ensemble approach based on co-occurence data 

  Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Podejście wielomodelowe dotychczas z dużym powodzeniem stosowane było w klasyfika- cji i regresji w celu podniesienia dokładności predykcji. W ostatnich latach analogiczne propozy- cje pojawiły się także w taksonomii, ...
 • K-nearest neighbour classification for symbolic data 

  Pełka, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Reguła kNN (k Nearest Neighbours) została zaproponowana w pracy (Fix E., Hodges J. L. [1951]) i jest jednym z najlepszych klasyfikatorów dla danych w ujęciu klasycznym. W najprost- szym ujęciu metoda k-najbliższych ...
 • On the application of bundling in medical diagnosis 

  Misztal, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Metoda wiązania modeli (bundling) została zaproponowana przez Hothorna (2003a) jako modyfikacja metody bagging (Breiman 1996). Polega ona na wykorzystaniu dodatkowych modeli, innych klas niż drzewa klasyfikacyjne, ...

View more