Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
red. Monika Zalewska

SPIS TREŚCI

 1. Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
  Monika Zalewska
 2. Human rights infringement against contemporary legal practice in several criminal cases
  Katarzyna Rydz-Sybilak
 3. Klauzula dobra dziecka w konwencji o prawach dziecka i w prawie polskim (wybrane zagadnienia)
  Karolina Mendecka
 4. O ograniczeniach holistycznego ujmowania etyk zawodów prawniczych
  Izabela Górna
 5. Odpowiedzialność karna a brak zagrożenia dla dobra prawnego przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo
  Mateusz Filipczak
 6. Rozważania nad przydatnością pojęcia błędu medycznego dla ustalenia odpowiedzialności karnej lekarza za negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta powstałe w procesie leczenia na gruncie polskiej literatury i orzecznictwa
  Aleksandra Dąbek
 7. The comparison of selected legal aspects of insurance products on the Polish and British markets
  Sebastian Barszowski
 8. Instytucja wydalenia ze służby w policji jako konsekwencja kary dyscyplinarnej – wybrane zagadnienia
  Monika Kapusta
 9. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku – wybrane zagadnienia
  Joanna Mikołajczyk
 10. Strony postępowania w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
  Grzegorz Czerwiński
 11. Pozycja procesowa prezydenta miasta na prawach powiatu w postępowaniach ze specustawy drogowej. Rozważania na marginesie uchwały składu orzekającego siedmiu sędziów NSA z dnia 16 lutego 2016 roku, 1 OPS 2/15
  Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski
 12. Doręczenia zagraniczne w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym – problemy praktyczne
  Renata Lewicka
 13. Wybrane aspekty tekstów jednolitych samorządowych aktów prawa miejscowego
  Marek Lewicki
 14. Recenzja monografii Łukasza Karczyńskiego Opodatkowanie przekształceń spółek, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2011
  Rafał Bernat

Recent Submissions