CONTENT

 1. Wstęp
  Jausz Bilski, Ewa Feder- Sempach
 2. Unia Gospodarcza i Walutowa a problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej
  Joanna Bogołęska
 3. Integracja walutowa a regionalne nierówności gospodarcze. Wnioski dla Polski
  Tomasz Dorożyński
 4. Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect – analiza porównawcza
  Ewa Feder-Sempach
 5. Aktywność zagranicznych inwestorów bezpośrednich z krajów Strefy Euro w gospodarce Polski
  Agnieszka Kłysik-Uryszek
 6. Rynek depozytów bankowych i funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach członkowskich strefy euro
  Paweł Kulpaka
 7. Zmienność giełdy papierów wartościowych po wprowadzeniu euro – analiza wybranych rynków
  Anetta Kuna-Marszałek, Jakub Marszałek
 8. Problem nierównowag na rachunkach obrotów bieżących w strefie euro
  Kamila Kuziemska
 9. Integracja Litwy, Łotwy i Estonii z Unią Gospodarczą i Walutową w kontekście nominalnych kryteriów konwergencji
  Magdalena Markiewicz
 10. Rola interwencji walutowych na polskiej ścieżce do euro
  Wawrzyniec Michalczyk
 11. Pakt Stabilności i Wzrostu w dobie kryzysu fiskalnego w Unii Europejskiej (UE)
  Małgorzata Misiak
 12. Zmiany regulacyjne na rynku instytucji wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej i ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie rynku finansowego
  Tomasz Miziołek
 13. Stanowisko Wielkiej Brytanii w kwestii euro a proces integracji rynków finansowych
  Urszula Mrzygłód
 14. Stopy oszczędności wewnętrznych a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier
  Grażyna Olszewska
 15. Reguły fiskalne rządów na poszczególnych poziomach władzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Grzegorz Paluszak
 16. Pozycja europejskich korporacji transnarodowych w światowych rankingach (w kontekście powstania zintegrowanego obszaru walutowego)
  Magdalena Rosińka -Bukowska
 17. Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki światowej – ujęcie retrospektywne i prospektywne
  Konrad Sobański
 18. Przesłanki za i przeciw przystąpienia Szwecji do strefy euro
  Ewa Stawasz
 19. Wpływ zmian w postrzeganiu ryzyka inwestycyjnego przez inwestorów zagranicznych na dochód krajowy według modelu Mundella-Fleminga
  Paweł Śliwiński

Recent Submissions