CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Eugeniusz Kwiatkowski , Leszek Kucharski
 2. Funkcje państwa i rynku z perspektywy kryzysu finansowego
  Janina Godłów-Legiędź
 3. Globalna recesja i kryzys finansowy czy kryzys ekonomii?
  Sławomir I. Bukowski
 4. Hipoteza inflacji neutralnej a problemy wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro
  Jan L. Bednarczyk
 5. Polityka gospodarcza w modelu nowej syntezy neoklasycznej
  Izabela Bludnik
 6. Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena – uwarunkowania – strategia
  Edyta Dworak, Witold Kasperkiewicz
 7. Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE – analiza porównawcza
  Janusz Rosiek, Andrzej Zyguła
 8. Regionalne zróżnicowanie konkurencyjności gospodarki. Analiza na podstawie polskich powiatów
  Sylwia Roszkowska
 9. Konkurencyjność gospodarki a rynek pracy – analiza na przykładzie powiatów w latach 2003–2008
  Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski
 10. Polski i unijny rynek pracy. Elementy analizy porównawczej (lata 2000–2009)
  Wacław Jarmołowicz , Magdalena Knapińska
 11. Wzrost PKB a zmiany zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej
  Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski
 12. Oczekiwania płacowe bezrobotnych i ich determinanty – analiza empiryczna
  Paweł Kubiak
 13. Wpływ pracy skróconej na stabilizację zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec
  Krzysztof Nylewicz
 14. Bezrobocie a zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 1998–2007
  Agnieszka Owczarczyk
 15. Rynek pracy w województwie łódzkim w wybranych latach – uwarunkowania i tendencje
  Kamila Myślińska
 16. Rozkład obciążeń podatkowych w Polsce
  Anna Krajewska, Piotr Krajewski
 17. Minimum Wage in Poland: Economy-wide or Regionally Differentiated?
  Aleksandra Rogut, Zbigniew Żółkiewski
 18. Pakiet antykryzysowy jako instrument wspierania rynku pracy i przedsi biorców
  Anna Stępniak-Kucharska
 19. Efektywność programów rynku pracy w wymiarze regionalnym
  Anna Organiściak-Krzykowska
 20. Potrzeby i oczekiwania pracodawców wobec Ochotniczych Hufców Pracy – analiza trzech województw
  Łukasz Arendt
 21. System edukacji wobec wyzwa rynku pracy w Polsce
  Jacek Stasiak
 22. Partycypacja finansowa a polityka państwa
  Maciej Kozłowski

Recent Submissions

View more