Show simple item record

dc.contributor.authorKlimkiewicz, Aldona
dc.date.accessioned2017-09-18T10:16:44Z
dc.date.available2017-09-18T10:16:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22587
dc.description.abstractThe subject of the publication is the analysis of the situation of women in the labour market in terms of lowering the retirement age. The reinstatement of quite a low retirement age threshold which makes women eligible for retirement indicates a change in their position in the area of employment. Manipulating the retirement age is a basic instrument of influence on pension schemes and the formation of human resources for labour markets in European countries, the latter affected by the ageing of the population. A dominant trend is to raise the age limit in order to increase manpower resources and to cut back public expenditure on benefits. Without a doubt, the lowering of the retirement age in Poland will have a number of socioeconomic consequences, which will include an outflow of women from the labour market, and a depletion of manpower resources, which in turn may result in lessened migratory pressure. However, the thesis can be advanced that the amount of benefits received, due to a shorter input period, will arouse a greater interest in the option of combining benefit receipt with gainful employment. The solutions adopted in this respect will not only impact the situation of women, but other social groups as well, which will be clearly visible in the response from the labour market.en_GB
dc.description.sponsorshipThe “Annales. Ethics in Economic Life” is affiliated and co-financed by the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;2
dc.subjectretirement ageen_GB
dc.subjectwomanen_GB
dc.subjectpensionen_GB
dc.subjectlabour marketen_GB
dc.titleObniżenie wieku emerytalnego w Polsce. Implikacje dla kobiet w sferze rynku pracypl_PL
dc.title.alternativeLowering the Retirement Age in Poland. Implications for Women in the Area of Employmenten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[131]-144
dc.contributor.authorAffiliationHigher School of Economics and Management in Lodz
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesDybał M., Reformy systemów emerytalnych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2.pl_PL
dc.referencesCzepulis-Rutkowska Z., Trendy w funkcjonowaniu systemów emerytalnych w Europie, „Polityka Społeczna” 2016, nr 11–12.pl_PL
dc.referencesGUS, Prognoza ludności na lata 2014–2050, „Studia i Analizy Statystyczne”, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesISSA, Social Policy Highlight 12, http://www.ageing.ox.ac.uk/download/77.pl_PL
dc.referencesKlimkiewicz A., Nowa emerytura jako element warunkujący godny poziom życia [w:] „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2011, vol. 14, nr 2.pl_PL
dc.referencesKłos B., Europejskie systemy emerytalne – stan i perspektywy, Biuro Analiz Sejmowych, „Analizy” 2011, nr 5.pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, wyd. III, red. K.W. Baran, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2015; LEX/el. 2017.pl_PL
dc.referencesMalec M., J. Tyrowicz, Niski wiek emerytalny, wysoka cena [w:] Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, red. P. Lewandowski, J. Rutkowski, Instytut Badań Strukturalnych, Unia Europejska 2017.pl_PL
dc.referencesMRPiPS, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2015 roku, Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesUścińska G., Problemy współczesnych systemów emerytalnych – kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 4.pl_PL
dc.referencesZUS, Biała Księga. Przegląd emerytalny. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. 2016.pl_PL
dc.referencesŻukowski M., Systemy emerytalne a aktywność zawodowa – w Polsce i innych krajach UE [w:] Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk, M. Żukowski, „Zeszyty Naukowe” nr 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 38.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 637.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., nr 645 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U.2016.887 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255.pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 11 czerwca 1991 r., I PZP 19/91, LexisNexis nr 312243, OSNCP 1992, nr 1, poz. 14.pl_PL
dc.referencesUzasadnienie do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk 62), http://orka.sejm.gov.pl.pl_PL
dc.referencesUzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk 329), http://www.sejm.gov.pl.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 22 marca 1977 r., I PRN 24/77, LexPolonica nr 317957.pl_PL
dc.referencesZałącznik do projektu Stanowiska Rady Ministrów wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62), http://orka.sejm.gov.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbimslang=en.pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/europe2020/pdf/annexii_en.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=tableplugin=1pcode=tsdph220language=en.pl_PL
dc.referenceshttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.pl_PL
dc.referenceshttp://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1025771,prof-uscinska-550-tys-wnioskow-do-zus-oemeryture-w-calym-2017-r.html.pl_PL
dc.referenceswww.zus.pl.pl_PL
dc.contributor.authorEmailaldona.klimkiewicz@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.20.2.10
dc.relation.volume20pl_PL
dc.subject.jelJ14
dc.subject.jelJ88


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record