SPIS TREŚCI

 1. Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności
  Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba
 2. Pytania o rzecznictwo wobec niepełnosprawnych i problemu niepełnosprawności – koncepcje i działania w perspektywie interdyscyplinarnej
  Mariola Racław, Dobroniega Trawkowska
 3. Polityka równych szans wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną a przemoc symboliczna
  Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
 4. Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej – anatomia rodzącego się ruchu społecznego
  Elżbieta Zakrzewska-Manterys
 5. Terapeuta zajęciowy i jego rola w pracy z osobami z niepełnosprawnością, zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  Edyta Janus
 6. Aktywna rehabilitacja formą wsparcia w procesie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo
  Katarzyna Maria Król
 7. Niepełnosprawność, młodość a aktywność zawodowa w świetle badań dotyczących młodych osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim
  Monika Struck-Peregończyk
 8. Społeczny i medyczny wymiar seksualności osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób chorych na stwardnienie rozsiane
  Milena Trojanowska
 9. Analiza procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport
  Jakub Niedbalski
 10. Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim
  Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba
 11. Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych jako podstawa działań ekspresyjnych i jego wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz zadowolenie z życia
  Tomasz Masłyk
 12. Repozycjonowanie osób niepełnosprawnych w przekazach medialnych na przykładach wybranych kampanii społecznych
  Tomasz Sahaj
 13. Varia

 14. Zachowania prozdrowotne kobiet młodych, w średnim wieku i starszych
  Emilia Garncarek

Recent Submissions