Show simple item record

dc.contributor.authorNosal, Przemysław
dc.date.accessioned2018-10-08T13:33:56Z
dc.date.available2018-10-08T13:33:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25938
dc.description.abstractTwo books edited by Kevin Young (2016, 2017) present the global landscape of the sociology of sport. The authors give the characteristic of this subdiscipline in their countries. The statements are based on some common key question. But there is a lack of Poland in these analysis. Thus, this text delivers the brief description of sociology of sport in Poland. The review is focused on its three aspects: the past, the present and the future.en_GB
dc.description.abstractW dwóch wydanych niedawno publikacjach pod redakcją Kevina Younga (2016, 2017) przedstawiony został światowy pejzaż socjologii sportu. Autorzy poszczególnych rozdziałów tej publikacji, reprezentujący różne państwa, zostali poproszeni o opisanie rodzimego statusu tej subdyscypliny w oparciu o zbiór pytań kluczowych dla jej scharakteryzowania. Wśród analizowanych krajów nie pojawia się jednak Polska. Niniejszy tekst jest zatem próbą opisania kondycji polskiej socjologii sportu przez pryzmat trzech jej aspektów: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;65
dc.subjectsociology of sporten_GB
dc.subjectthe history of the sociology of sporten_GB
dc.subjectsociology of sport in Polanden_GB
dc.subjectsociologyen_GB
dc.subjectsubdisciplines of sociologyen_GB
dc.subjectsocjologia sportupl_PL
dc.subjectsocjologia sportu – historiapl_PL
dc.subjectsocjologia sportu – Polskapl_PL
dc.subjectsocjologiapl_PL
dc.subjectsubdyscypliny socjologiipl_PL
dc.titleTrzy pytania o polską socjologię sportupl_PL
dc.title.alternativeThree questions about the Polish sociology of sporten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number9-25
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBauman Z. (1998), Prawodawcy i tłumacze, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBronikowska M. (2008), Od sobótki do piłki nożnej polskiej. Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego, Wydawnictwo AWF w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesBryl S. (2012), Filozoficzne ujęcie istoty ciała w koncepcji Floriana W. Znanieckiego, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, vol. 36.pl_PL
dc.referencesDolata E. (2016), Galicyjscy popularyzatorzy zdrowia i higieny przełomu XIX i XX wieku, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, vol. 35 (4).pl_PL
dc.referencesDulczewski Z. (1984), Florian Znaniecki. Życie i dzieło, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesGrodecki M. (2016), „Święta wojna” klasy średniej. „Industrialna kultura” kibicowania klubom piłki ręcznej wobec wolnorynkowej nostalgii, „Studia Socjologiczne”, vol. 223 (4).pl_PL
dc.referencesJakubowska H., Licen S. (2017), The role of newspapers in the formation of gendered national identity: Polish coverage of women’s and men’s basketball championships, “International Review for the Sociology of Sport”, Online First.pl_PL
dc.referencesJakubowska H., Nosal P. (red.) (2017), Socjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJordan H. (1891), O zabawach młodzieży, Kraków, https://fbc.pionier.net.pl/details/nnR61vc [dostęp 7.03.2018].pl_PL
dc.referencesKosiewicz J. (2008), Socjologia sportu w Europie. Perspektywa historyczna i badawcza, „Idō – Ruch dla Kultury”, vol. 8.pl_PL
dc.referencesKossakowski R. (2017), From communist fan clubs to professional hooligans. A history of Polish fandom as a social process, “Sociology of Sport Journal”, vol. 34 (3).pl_PL
dc.referencesKossakowski R., Antonowicz D., Szlendak T. (2017), Polish ultras in the post-socialist transformation, “Sport in Society”, Online First.pl_PL
dc.referencesKowalska J. E. (2012), Fair play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4068/Fair%20play%20w%20 wychowaniu%20do%20kulturalnego%20odbioru%20widowiska%20sportowego%202012. pdf?sequence=1 [dostęp 7.03.2018].pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z. (1970), O pełnię humanistycznego spojrzenia na kulturę fizyczną. Propozycja so­cjologiczna Floriana Znanieckiego, [w:] Z. Krawczyk, Natura, kultura, sport. Kontrowersje teoretyczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwilecki A. (red.) (1975), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesLepalczyk S. (2003), Fenomen Henryka Jordana – naukowca, lekarza społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji – recenzja, „Praca Socjalna”, nr 3.pl_PL
dc.referencesŁuczyńska B. (2002), Fenomen Henryka Jordana – naukowca, lekarza, społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesMakuła W. (2016), Eugeniusz Piasecki’s concept of physical education rules from the beginning of the last century, „Studia Humanistyczno-Społeczne”, nr 14.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2016), “Legless Aphrodite” and “Hercules in a wheelchair” – about disabled women and disabled men practicing sport, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. XII, no. 4.pl_PL
dc.referencesNosal P. (2010), Niebyt, marginalizacja, amorficzność. Trudne przypadki polskiej socjologii sportu, [w:] P. Łuczeczko, D. Wicenty, Jedna nauka – wiele historii. Dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNosal P. (2015), Społeczne ujęcie sportu. (Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 12 (2).pl_PL
dc.referencesNosal P., Jakubowska H. (2017), Kierunki rozwoju polskiej socjologii sportu, [w:] H. Jakubowska, P. Nosal (red.), Socjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNosal P., Kossakowski R. (2017), Doświadczenie czarnego łabędzia, mity logistyczne i okręt Tezeusza. Trzy mechanizmy wytwarzania i wzmacniania tożsamości zbiorowej kibiców, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.pl_PL
dc.referencesOsmolski W. (1922), Rola sportu w wychowaniu etycznym, Biblioteka Eugeniczna Polskiego To­warzystwa Walki ze Zwyrodnieniem Rasy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsmolski W. (1928), Zaniedbane drogi wychowawcze, Zakłady Graficzne Tygodnika Naukowego „Medycyna”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsmolski W. (1931), Zdrowie, opieka społeczna, wychowanie fizyczne i sport, Zakłady Graficzne Tygodnika Naukowego „Medycyna”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsmolski W., Heryng T. (1917), Hygiena sportu, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiasecki E. (1904), Zasady Wychowania Fizycznego, Kraków, Księgarnia D. E. Friedleina.pl_PL
dc.referencesPiasecki E. (1916), Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży, ze źródeł dziejowych i ludoznawczych przeważnie rodzinnych i z tradycji ustnej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.pl_PL
dc.referencesPiasecki E. (1925), Zarys teorii wychowania fizycznego, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.pl_PL
dc.referencesPiasecki E., Schreiber M. (1920), Harce młodzieży polskiej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.pl_PL
dc.referencesRek-Woźniak M., Woźniak W. (2018), BBC’s documentary “Stadiums of Hate” and manufacturing of the news. Case study in moral panics and media manipulation, “Journal of Sport and Social Issues”, Online First.pl_PL
dc.referencesShilling C. (2010), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmarzyński H. (1958), Dr Henryk Jordan, pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.pl_PL
dc.referencesSpaaij R., Magee J., Jeanes R. (2014), Sport and Social Exclusion in Global Society, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesStempień J. R (2018), Wokół pytań o polską socjologię sportu, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesSyrek E. (2011), Ciało i zdrowie w socjologii wychowania Floriana Znanieckiego, „Nowiny Lekarskie”, vol. 80 (5).pl_PL
dc.referencesSzacki J. (1986), Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (2006), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzlendak T. (2010), Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesToporowicz K. (1988), Eugeniusz Piasecki, życie i twórczość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesTuszyński B. (1985–1986), Prasa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w trzech zaborach, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, vol. 24 (4).pl_PL
dc.referencesWohl A., Młodzianowska H., Laskiewicz H. (1966), Jerzy Michałowicz – w 30-tą rocznicę śmierci. Opracowania, wspomnienia, materiały, Komisja do Badania Dziejów Robotniczego Ruchu Sportowego w Polsce przy GKKFiT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWroczyński R. (1975), Henryk Jordan, propagator gier i zabaw ruchowych, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWroczyński R. (2007), Ruch rekreacyjny młodzieży i dorosłych. Ogrody H. Jordana, „Pedagogika Społeczna”, nr 2.pl_PL
dc.referencesYoung K. (ed.) (2016), Sociology of Sport: A Global Subdiscipline in Review, Emerald Publishing Limited, Bingley.pl_PL
dc.referencesYoung K. (ed.) (2017), Reflections on Sociology of Sport, Emerald Publishing Limited, Bingley.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F. (1973 [1928]), Socjologia wychowania, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZuchora K. (2005), Wkład Władysława Osmolskiego w rozwój polskiej teorii wychowania fizycznego i sportu, „Kultura Fizyczna”, nr 1–2.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpnosal@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.65.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record