Show simple item record

dc.contributor.authorOłówko, Natalia
dc.date.accessioned2019-01-10T08:41:05Z
dc.date.available2019-01-10T08:41:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26390
dc.description.abstractArtykuł ma na celu przybliżenie praw przysługujących podatnikom zawartych zarówno w ustawie zasadniczej, jak i w Ordynacji podatkowej oraz skonfrontowanie ich ze stopniem wiedzy podatni-ków o podstawach funkcjonowania systemu podatkowego. Pokazanie, jak istotny jest problem nieświadomości społeczeństwa w kontekście znajomości podatków na podstawie wyników prze-prowadzonych badań ma również zwrócić uwagę na potrzebę przeprowadzania akcji i inicjatyw edukacyjnych. Projekty tego typu, przeprowadzane głównie przez Ministerstwo Finansów i Kra-jową Izbę Doradców Podatkowych są niezwykle istotne i powinny zostać zintensyfikowane w ramach zwiększania świadomości podatników o obowiązkach oraz prawach, jakie im przysługują. W artykule zostają wymienione również przykłady takowych inicjatyw mających miejsce w przeszłości.pl_PL
dc.description.abstractThe article reviews the rights of taxpayers included in both the Basic Law and the Tax Ordinance, and to confront them with the taxpayers' knowledge of the basics of the tax system. Showing how important is the problem of public unconsciousness in the context of tax knowledge based on the results of the conducted research is also to pay attention to the necessity of organization educational actions and initiatives. Such projects, carried out mainly by the Ministry of Finance and the National Chamber of Tax Advisors are extremely important and should be intensified as part of increasing taxpayers' awareness of the duties and rights they are entitled to. The article also lists examples of such initiatives taking place in the past.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprawa podatnikówpl_PL
dc.subjectsystem podatkowy w Polscepl_PL
dc.subjectedukacja podatkowapl_PL
dc.subjecttaxpayer's rightspl_PL
dc.subjecttax system in Polandpl_PL
dc.subjecttax educationpl_PL
dc.titleEdukacja w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego jako przejaw ochrony praw podatnikapl_PL
dc.title.alternativeEducation in the field of working of tax system as the protection of the taxer’s rightspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number41-53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.referencesBojkowski T., 2004, Wolności oraz prawa konstytucyjne podatnika, „Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny Rok LXVI – zeszyt 3”.pl_PL
dc.referencesGomułowicz,A., Małecki J., 2011, Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok, 2017, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, 2017pl_PL
dc.referencesInterpretacja ogólna ministra finansów z 29 grudnia 2015 r., PK4.8022.44.2015.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesMastalski R., 2016, Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, WoltersKluwer, Warszawapl_PL
dc.referencesNiesiobędzka M., 2006, Społeczna świadomość podatków: czy potrafimy przypomnieć sobie, jakie podatki musieliśmy zapłacić?, „Optimum: Studia Ekonomiczne”, nr 1(29).pl_PL
dc.referencesPolski system podatkowy według uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, 2018, KPMG w Polsce, luty.pl_PL
dc.referencesRaport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Praco-dawców Czego Polacy nie wiedzą o podatkach?, 2017, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jednolity: Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 39/06, LEX 318047.pl_PL
dc.references[www1] http://www.doradcy.krdp.pl/aktualnosciall.php/all/10/4673 [dostęp 18.02.2018].pl_PL
dc.references[www2] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-edukacyjna/projekty/-/asset_publisher/2IKb/content/narodowa-loteria-paragonowa [dostęp 18.02.2018].pl_PL
dc.references[www3] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-edukacyjna/projekty/-/asset_publisher/2IKb/content/wez-paragon-wez-paragon-ze-soba [dostęp 18.02.2018]pl_PL
dc.references[www4] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-edukacyjna/projekty/-/asset_publisher/2IKb/content/finansoaktywni-misja-%E2%80%93-uczciwie-place-podatki [dostęp 18.02.2018pl_PL
dc.references[www5] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-edukacyjna/projekty/-/asset_publisher/2IKb/content/wielki-test-o-podatkach-fiskus-od-kuchni [dostęp 18.02.2018].pl_PL
dc.references[www6] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/rozpoczynamy-akcje-szybki-pit-1 [dostęp 18.02.2018]pl_PL
dc.references[www7] http://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/170429449-Pomoc-podatnikom-wciaz-niezbedna-tak-jak-edukacja-podatkowa.html [dostęp 18.02.2018]pl_PL
dc.relation.volume19pl_PL
dc.subject.jelH200
dc.subject.jelH300


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska