Show simple item record

dc.contributor.authorPrzydatek, Karol
dc.date.accessioned2019-01-10T09:09:17Z
dc.date.available2019-01-10T09:09:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26391
dc.description.abstractW ostatnim czasie miały miejsce duże zmiany w zakresie cen transferowych zwiększające wymogi dokumentacyjne wielu przedsiębiorstw. Jak każde zmiany prawne, mają one przynieść określone efekty. Historia cen transferowych w Polsce sięga już pierwszej połowy dwudziestego wieku i można zauważyć sukcesywny rozwój przepisów w ich zakresie. Ostatnio wprowadzone przepisy dotyczące cen transferowych przyczyniły się do zmiany zakresu obowiązków dla poszczególnych grup podatników. W niniejszej pracy zostaną poddane analizie zmiany w zakresie cen transferowych i ich wpływ na obowiązki podatników.pl_PL
dc.description.abstractRecently, there have been major changes in transfer pricing increasing the documentation requirements of many enterprises. Like any legal changes, they have certain effects. Transfer pricing history in Poland dates back to the first half of the twentieth century and you can see the successive development of regulations in their scope. The recently introduced provisions on transfer pricing contributed to a change in the scope of duties for individual groups of taxpayers. This work will analyze changes in transfer pricing and their impact on taxpayersʼ obligations.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsystem podatkowypl_PL
dc.subjectceny transferowepl_PL
dc.subjectochrona podatnikówpl_PL
dc.subjecttax systempl_PL
dc.subjecttransfer pricingpl_PL
dc.subjecttaxpayersʼ protectionpl_PL
dc.titleOcena zmian w zakresie cen transferowych w Polsce i ich wpływ na obowiązki podatnikówpl_PL
dc.title.alternativeSealing the polish tax system in the field of transfer pricing as a method of taxpayers’ protectionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number55-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejpl_PL
dc.referencesBylicki L., 2016, Polski system podatkowy – zagadnienia ogólne, [w:] J. Grzywacz (red.), P. Kaczmarczyk, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, T. 23, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock.pl_PL
dc.referencesCzubakowska K., Grodzińska A., 2013, Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, [w:] T. Kiziukiewicz (red), Problemy współczesnej rachunkowości. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecinpl_PL
dc.referencesDekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.pl_PL
dc.referencesGalwas B., Pawłowski L., Taduesiewicz R., 2013, Siła i słabości szkolnictwa wyższego w Polsce, „Przyszłość. Świat–Europa–Polska”, nr 1.pl_PL
dc.referencesGomułowicz A., 1989, Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym, [w:] T. Rabska (red.), W. Przybylska-Kapuścińska, R. Drozdowski, M. Smolak, Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny 51, z. 3, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznańpl_PL
dc.referencesMożyłowski P., 2007, Wpływ podatków na wzrost gospodarczy, [w:] D. Kopycińska (red.), Funk-cjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecinpl_PL
dc.referencesOwczarczyk-Szpakowska G., 2009, Zarządzanie przez podatki, Polskie Stowarzyszenie Zarządza-nia Wiedzą, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., 2016, System podatkowy Polski w okresie transformacji – próba oceny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Vol. L, 1.pl_PL
dc.referencesRaport firmy EY, 2014, System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków.pl_PL
dc.referencesRaport firmy Grand Thornton, 2017, Podatki w Polscepl_PL
dc.referencesRaport firmy KPMG, 2017, Polski system podatkowy.pl_PL
dc.referencesRaport Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową, 2016, Szara strefa w polskiej gospodarce.pl_PL
dc.referencesRaport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 2014, Analiza ZPP: Powody i skutki wadliwego systemu podatkowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosiński R., 2010, Podatek i jego klasyfikacja w polskim systemie podatkowym, [w:] G. Przekota (red.), Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 14, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalinpl_PL
dc.referencesSojak S., 2016, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczodrowski G., 2007, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzołno-Koguc J., 2016, Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodat-kowania a przywileje podatkowe, [w:] J. Harasim (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektó-rych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym, Dz.U. 1935, nr 24, poz. 162.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1996, nr 137, poz. 638.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 października 2016 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2016, nr 0, poz.1888.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie nie-których innych ustaw, Dz.U. 2005, nr 143, poz. 1199.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 60, poz. 700.pl_PL
dc.references[www1] https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2017-wplywy-z-cen-transferowych-wieksze- od-oczekiwan_16_36435.htm [dostęp 30.05.2018].pl_PL
dc.references[www2] http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/rzad-zaakceptowal-projekt-majacy-sprzyjac-uczciwej-konkurencji,155794.html [dostęp 30.05.2018].pl_PL
dc.referencesŻabiński A, Pohulak-Żołędowska E., 2016, Fiskalne uwarunkowania budowy systemu podatkowego w wybranych krajach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 451.pl_PL
dc.relation.volume19pl_PL
dc.subject.jelH2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska