CONTENT

 1. Geografia wsi w Polsce. Ewolucja koncepcji i problemów badawczych (Rural geography. The evolution of concepts and research problems)
  Marcin Wójcik
 2. Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne
  Maria Bednarek-Szczepańska
 3. Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich
  Marcin Mazur
 4. Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w świetle badań geograficznych
  Anna Kołodziejczak
 5. Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny
  Roman Rudnicki
 6. Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
  Mirosław Biczkowski
 7. Zmiany w strukturze pracujących i bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich
  Marta Gwiaździńska-Goraj, Aleksandra Jezierska-Thöle
 8. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
  Jolanta Rodzoś, Monika Wesołowska
 9. Wykorzystanie baz danych systemu informacji oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
  Marcin Feltynowski
 10. Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza
  Gabriela Czapiewska
 11. Gospodarka gruntami rolnymi jako wyraz przemian w rolnictwie na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
  Mieczysław Kluba
 12. Turystyka religijna jako perspektywiczny kierunek rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego
  Małgorzata Flaga
 13. Walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawa rozwoju turystyki
  Wieńczysław Gierańczy
 14. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego
  Sylwester Piszczek

Recent Submissions