CONTENT

 1. Różnorodność biologiczna obszarów rolniczych Polski Środkowej i propozycje jej ochrony - The protection of biodiverity in agricultural areas of Central Poland
  Stanisław Krysiak, Leszek Kucharski, Michael Link, Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska, Jarosław Sieradzki
 2. W poszukiwaniu geokompleksów - Searching for geocomplexes
  Grażyna Bezkowska
 3. Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek w dolinie Bzury w okolicach Łowicza - Environmenlal effects of land reclamation and regulation of rivers in the Bzura valley near Łowicz
  Elżbieta Kobojek
 4. Zmiany środowiska doliny dolnej Luciąży w holocenie - Changes of the environment of the lower Luciąża river valley in Holocene
  Lucyna Wachecka-Kotkowska
 5. Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola - Landscape diversity of the Pilica river basin near Wielkopole
  Stanislaw Krysiak, Wojciech Tołoczko
 6. Ökologische Bedeutung und Naturschutzpotential linienförmiger Biotope der Agrarlandschaft - Ecological functions and potential for nature conservation of lineare biotops in the agricultural landscape - Znaczenie ekologiczne biotopów linearnych w krajobrazie rolniczym i ich potencjał w zakresie ochrony przyrody
  Michael Link
 7. Integracja informacji pochodzących z dawnych map w systemach geoinformacyjnych - Integration of historical maps into GIS
  Anna Majchrowska
 8. Środowisko geograficzne Łodzi jako tło osadnictwa pradziejowego - Natural environmental of Łódź as a background for prehistoric settlement
  Elżbieta Papińska

NOTATKI NAUKOWE - REPORTSRecent Submissions