Show simple item record

dc.contributor.authorKrawiec, Andrzej
dc.date.accessioned2021-03-05T08:48:21Z
dc.date.available2021-03-05T08:48:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34067
dc.description.abstractW fenomenologii coraz częściej obserwujemy zainteresowanie filozofów wczesną myślą chrześcijańską – w tym apofatyką – co nie pozostaje bez wpływu na pojmowanie roli i znaczenia sztuki. „Niewidzialność ” w sztuce oraz objawienie Boga poprzez dzieło artystyczne stanowi tajemnicę, wobec kto rej tradycyjne modele estetyki filozoficznej nie znajdują w pełni satysfakcjonujących wyjaśnień . Teologia negatywna – wraz z kluczową dla niej drogą apofatyczną – wnosi do współczesnych debat estetycznych nową perspektywę rozumienia dzieła sztuki, a jej „redukcyjne” zastosowanie odnajdujemy zwłaszcza w teorii ikony. Analiza ikony dokonana przez Pawła Florenskiego w wielu punktach wykazuje zbieżność z kategorią „fenomenu przesyconego” Jeana-Luca Mariona, a redukcja henologiczna Henry’ego Dume ry’ego — uzupełniająca i zarazem przekraczająca redukcje Edmunda Husserla — rozszerza horyzont „niewidzialnego” wymiaru sztuki o relację, jaką duch (inteligibilnos c ) nawiązuje z Transcendencją. W niniejszym artykule wskazuję na spójność współczesnej refleksji fenomenologicznej z wczesnochrześcijańską apofatyką oraz teorią ikony, a także stawiam pytania o zasadność i przydatność tak skonstruowanej koncepcji estetyczno-teologicznej jako ogólnej filozoficznej teorii sztuki.pl_PL
dc.description.abstractIn the field of phenomenology philosophers more and more frequently show interest in early Christian thought – including apophatic theology – which, in result, affects the understanding of the role and significance of art. „Invisibility” in art and the manifestation of God through the work of art is a mystery which cannot be satisfactorily explained by traditional philosophical aesthetic models. Negative theology, together with its key apophatic way brings a new perspective of understanding art into contemporary aesthetic debates. Its 'reductive' application can be found especially in the theory of the icon. Paweł Florenski's icon analysis and Jean-Luc Marion's category of the ‘saturated phenomenon’ converge in many points. Henry Dume ry’s henological reduction which is complementary to, but at the same time exceeds Edmunda Husserl's reductions, extends the horizon of the 'invisible' dimension of art by the relation the Spirit (intelligibility) makes with Transcendence. In the article I will show the cohesion of contemporary phenomenological thought, early Christian apophatics and the theory of the icon. I will also consider whether an aesthetic and theological framework so structured could be valid and useful as a general philosophical theory of art.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;51
dc.subjectapofatykapl_PL
dc.subjectDumerypl_PL
dc.subjectfenomenologiapl_PL
dc.subjectMarionpl_PL
dc.subjectsztukapl_PL
dc.subjectapophatic theologypl_PL
dc.subjectphenomenologypl_PL
dc.subjectFlorenskipl_PL
dc.subjectartpl_PL
dc.titleApofatyka w fenomenologicznych rozważaniach o sztucepl_PL
dc.title.alternativeApophatic Theology in Phenomenological Considerations about Art.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number80-110pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.referencesBrabander. R. F. de (1972). Religion and Human Autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity. The Hague: Martinus Nijhoff.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M. (2001). Sens twórczości. Przeł. H. Paprocki. Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBułgakow, S. (2010). Światło wieczności. Przeł. J. Chmielewski. Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesDumery, H. (1994). Problem Boga w filozofii religii. Przeł. I. Kania, Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesEvdokimov, P. (1999). Sztuka ikony. Teologia piękna. Przeł. M. Żurowska Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.pl_PL
dc.referencesFlorenski, P. (1984). Ikonostas i inne szkice. Przeł. Ż. Podgórzec. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesGilson, E. (1987). Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Przeł. S. Zalewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAXpl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1997). Źródło dzieła sztuki. Przeł. J. Mizera. W: M. Heidegger, Drogi lasu. Przeł. J. Mizera i in. (7-62). Warszawa: Fundacja ALETHEIA.pl_PL
dc.referencesHenry, M. (2005). Voir l’invisible. Sur Kandinsky. Paris: Quadrige/PUFpl_PL
dc.referencesHenry, M. (2006). Fenomenologia nie-intencjonalna: zadanie fenomenologii przyszłości. Przeł. J. Migasiński. W: I. Lorenc, J. Migasiński (red.), Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia (418-437). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PANpl_PL
dc.referencesHenry, M. (2012). Sztuka i fenomenologia życia. Przeł. M. Murawska. Przegląd Filozoficzno-Literacki, 34, 157-179.pl_PL
dc.referencesHołda, M. (2019), Głos ukrytego Boga. Kraków: Wydawnictwo WAMpl_PL
dc.referencesHusserl, E. (2000). Badania logiczne. Tom 2/1. Przeł. J. Sidorek, tłumaczenie przejrzał A. Półtawski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesIdziak, U. (2004). Idol i ikona. Estetyczne aspekty fenomenologii JeanLuca Mariona. Logos i Ethos, 17, 45-63.pl_PL
dc.referencesJanicaud, D. (1991). Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas: E ditions De L'e clat.pl_PL
dc.referencesKandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce. Przeł. S. Fijałkowski. Łódź : Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi.pl_PL
dc.referencesLevinas, E. (2012). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLorenc, I., Salwa, M., Schollenberger, P. (2012). Wstęp. W: I. Lorenc, M. Salwa, P. Schollenberger (red.), Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna (7-24). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesMarion, J.-L. (1996). Bóg bez bycia. Przeł. M. Frankiewicz. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesMarion, J.-L. (2007). Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji. Przeł. W. Starzyński. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesMarion, J.-L. (2015). De surcroît. Études sur les phénomènes saturés. Paris: Quadrige/PUF.pl_PL
dc.referencesMarion, J.-L. (2016). Idol i dystans. Przeł. W. Starzyński, U. Idziak-Smoczyńska. Kraków: Wydawnictwo WAM.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty, M. (1996a). Oko i umysł, Szkice o malarstwie. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, E. Bieńkowska, J. Skoczylas. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/ obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty, M. (1996b). Widzialne i niewidzialne. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesMigasiński, J., Pokropski, M. (2017). Słowo wstępne. W: J. Migasiński, M. Pokropski (red.), Główne problemy współczesnej fenomenologii (7-21). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesMurawska, M. (2017). Wprowadzenie. W: J. Migasiński, M. Pokropski (red.), Główne problemy współczesnej fenomenologii (133-149). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesPanas, W. (1984). Sztuka jako ikonostas. W: P. Florenski, Ikonostas i inne szkice. Przeł. Ż. Podgórzec (210-238). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesPseudo-Dionizy Areopagita (2005). Pisma teologiczne. Przeł. M. Dzielska. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesRicoeur, P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Przeł. K. Rosner, P. Graff. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesSaison, M. (1999). Le tournant esthe tique de la phe nome nologie. Revue d’Esthétique, 36, 125-140.pl_PL
dc.referencesSiejkowski, P. OP (1994). Bo g i wiara w filozofii religii Henry Dumery’ego. W: H. Dumery, Problem Boga w filozofii religii (9-24). Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesSikora, P. (2010). Logos niepojęty. Kraków: TAiWPN UNIVERSITASpl_PL
dc.referencesStarzyński, W. (2004). Systematyka fenomenu nasyconego w „Będąc danym” J.-L. Mariona. Logos i Ethos, 17, 18-44.pl_PL
dc.referencesStein, E. (2019). Drogi poznania Boga. Przeł. G. Sowinski. Kraków: Wydawnictwo Karmelito w Bosych.pl_PL
dc.referencesStępień, T. (2005). Przedmowa. W: Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne.pl_PL
dc.referencesM. Dzielska (7-67). Kraków: Wydawnictwo Znakpl_PL
dc.referencesŚwitkiewicz-Blandzi, A. (2018). Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palamas. Warszawa: Sub Lupa.pl_PL
dc.referencesTarnowski, K. (1996). Jean-Luc Marion, fenomenolog miłości większej niż bycie. W: J.-L. Marion, Bóg bez bycia. Przeł. M. Frankiewicz (9-19). Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesTarnowski, K. (2000). Bóg fenomenologów. Tarno w: Biblos.pl_PL
dc.referencesUspienski, L. (1993), Teologia ikony. Przeł. M. Żurowska. Poznań : „W drodze”.pl_PL
dc.referencesWittgenstein, L. (2012). Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Woźniak, C. (1997). Martina Heideggera myślenie sztuki. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.pl_PL
dc.relation.volume4pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record