Show simple item record

dc.contributor.authorPieniążek, Paweł
dc.date.accessioned2021-03-05T08:50:22Z
dc.date.available2021-03-05T08:50:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34068
dc.description.abstractArtykuł przedstawia Rousseau i Kanta wizje historii w perspektywie zależności tej drugiej od pierwszej. Przede wszystkim skupia się na ukazaniu ich wewnętrznych trudności i wewnętrznych napięć , zdecydowanie więcej miejsca poświęcając filozofii historii Kanta. Koncepcję tę ujmuje jako zwieńczenie teleologicznej struktury rozumu ludzkiego, nadając jej status praktyczno-moralnej fikcji i odrzucając jej wykładnię teoretyczno-naturalistyczną. Następnie analizowane są trudności odnoszące się do wykładni moralnej. Analiza ta prowadzi do tezy, z e właśnie pod ich ciężarem moralnie rozumiana historiozofia Kanta faktycznie załamuje się, nie będąc w stanie znieść nieusuwalnego napięcia między porządkami moralnym i legalnym historii i ostatecznie kryjącego się za nim napięcia między jednostką i historią; tkwiło ono więc w samych moralnych podstawach tej ostatniej.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents Rousseau’s and Kant’s vision of history from the perspective of dependence of the latter on the former. It concentrates above all on presentation of their difficulties and internal tensions, but pays more attention to Kant’s conception of history. The article views this conception as the culmination of the theological structure of human reason, giving it the status of moral-practical fiction and rejecting a theoretical-naturalistic interpretation of it. Subsequently, it analyses difficulties connected with the moral interpretation. The analysis leads to the thesis that it is precisely under their weight that Kant’s moral historiosophy collapses, because it is not able to bear the unerasable tension between the moral and legal orders of history, and, ultimately, the underlying tension between the individual and history. This tension waś embedded in the moral foundations of the latter.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;51
dc.subjectmoralnośćpl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectpostęppl_PL
dc.subjectnaturapl_PL
dc.subjectteleologiapl_PL
dc.subjectjednostkapl_PL
dc.subjectmoralitypl_PL
dc.subjecthistorypl_PL
dc.subjectnaturepl_PL
dc.subjectteleologypl_PL
dc.subjectndividualpl_PL
dc.titleJednostka i historia w myśli Rousseau i Kantapl_PL
dc.title.alternativeAn Individual and History in the Thoughts of Rousseau and Kantpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number1-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesCaśśirer, E. (2008). Rousseau, Kant, Goethe, przeł. E. PaczkowśkaŁagowśka. Gdan śk: śłowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesDelboś, V. (1969, wyd. I 1905). La Philosophie pratique de Kant. Pariś: PUF.pl_PL
dc.referencesFackenheim, E. L. (1953). Kant and radical evil. University of Toronto Quarterly, 22, 339-353.pl_PL
dc.referencesFackenheim, E. L. (1956-1957). Kant’ś Concept of Hiśtory. Kant-Studien, 3 (58), 381-398pl_PL
dc.referencesKant, I. (1986). Krytyka władzy sądzenia. Przeł. J. Gałecki. Warszawa: PWNpl_PL
dc.referencesKant, I. (2007a). O postępach metafizyki. Przeł. A. Banaszkiewicz. Gdańsk: Słowo/ obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesKant, I. (2007b). Religia w obrębie samego rozumu. Kraków: Homini.pl_PL
dc.referencesKant, I. (2005). Rozprawy z historii filozofii. Wielu tłumaczy. Kęty: Antyk.pl_PL
dc.referencesKupś , T. (2005), Historiozofia moralna Kanta jako moralna teleologia. W: I. Kant, Rozprawy z historii filozofii, wielu tłumaczy, Kęty: Antyk.pl_PL
dc.referencesKupś , T. (2018). Granice ludzkiej historii w filozofii Kanta. W: J. Szczepański (red.) Rozum, człowiek, historia, Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesMuglioni, M. (2011). La philosophie de Kant. La réponse de Kant à la question: qu’est-ce que l’homme? Paris: Hermann.pl_PL
dc.referencesNiemczuk, A. (1995). Wolność egzystencjalna. Kant i Kierkegaard. Lublin: Wyd. UMCS.pl_PL
dc.referencesRousseau, J.-J. (1955). Emil. Wrocław: Ossolineumpl_PL
dc.referencesRousseau, J.-J. (1961). Geneza społeczeństwa i jego sprzeczności. Przeł. B. Strumiński. W: B. Baczko (red.), Filozofia francuskiego oświecenia [327-336]. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesRousseau, J.-J. (1966). List do arcybiskupa de Beaumont. Przeł. H. Rosnerowi. W: J.-J. Rousseau, Umowa społeczna i inne pisma, przeł. wielu tłum. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesSchulte, Ch. (1991). Radikal Böse. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsche. Munchen: Wilhelm Fink Verlag.pl_PL
dc.referencesStarobinski, J. (2000). Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau. Przeł. J. Wojcieszak. Warszawa: KR.pl_PL
dc.referencesVelkley, R. L. (1989). Freedom and the End of Reason. On the Moral Foundation of Kant’s Critical Philosophy. Chicago, London: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesYovel, T. (1980). Kant and the Philosophy of History. Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.relation.volume4pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record