SPIS TREŚCI

  Wstęp

Część I. PROCESY RYNKOWE I ICH UWARUNKOWANIA

 1. Strategia marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
  Tomasz Domański
 2. Skłonność przedsiębiorstw do rozwoju nowych produktów w warunkach przezwyciężania kryzysu gospodarczego
  Jarosław Sosnowski
 3. Przesłanki zmian funkcjonowania rynku elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  Mariusz Jędrzejczak
 4. Drugi obieg gospodarczy - próba określenia przyczyn jego rozwoju, form i zakresu występowania
  Wojciech Grzegorczyk
 5. Działalność antymonopolowa w USA i w krajach EWG
  Elżbieta Guzek
 6. Przemiany handlu detalicznego żywnością w Holandii oraz ich implikacje
  Pieter Saukenkamp
 7. Zmiany zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w sytuacji kryzysu gospodarczego
  Ryszard Kurzyk
 8. Zróżnicowania w przestrzennym układzie handlu detalicznego Łodzi - wyniki badań
  Stanisława Wilmańska-Sosnowska

CZĘŚĆ II. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

 1. Nowe czynniki oddziaływania na marketing i kierunki jego badań
  Simon Hermann
 2. Czynnik czasu a zarządzanie marketingiem
  Gabriele Morello

CZĘŚĆ III. PROBLEMY METODYCZNE

 1. O koncepcji i metodyce badań wpływu czynników demograficznych na kształtowanie konsumpcji w gospodarstwach domowych
  Andrzej Banasiak, Jan Więcek
 2. Badanie rynku metodą testu koniunktury wybrane problemy metodyczne i organizacyjno-technicznej
  Bogdan Gregor, Andrzej Kopias
 3. Uczenie poprzez udział studentów w badaniach (uwagi na tle przeprowadzonych eksperymentów)
  Jerzy Dietl, Bogdan Gregor

Recent Submissions