„Przegląd Nauk Historycznych” jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych.
Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów (specjalisty z grona stałych współpracowników „Przeglądu Nauk Historycznych” oraz recenzenta tomu).

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: archeologia; filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki o polityce i administracji; prawo kanoniczne; nauki teologiczne

Redakcja:
Zbigniew Anusik (redaktor naczelny) e-mail: zbigniew.anusik@uni.lodz.pl
Dariusz Jeziorny (z-ca redaktora) e-mail: dariusz.jeziorny@uni.lodz.pl
Małgorzata Karkocha (sekretarz) e-mail: malgorzata.karkocha@uni.lodz.pl

Rada Programowa:
Neal Ascherson (Londyn), Michel Balard (Paryż), Andrzej M. Brzeziński (Łódź) Frédéric Dessberg (Paryż), Albin Głowacki (Łódź), Geoffrey Greatrex (Ottawa) Michael Grünbart (Münster), Fiona Haarer (Londyn), Siergiej Iwanow (Moskwa) José Antonio Montero Jiménez (Madryt), Xavier Moreno Julià (Tarragona) Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskwa), Jan Kęsik (Wrocław), Ewald Kislinger (Wiedeń) Johannes Koder (Wiedeń), Maciej Kokoszko (Łódź), Elisabeth Malamut (Marsylia) Wiesław Puś (Łódź), Alicja Szymczakowa (Łódź)

Recenzenci:
Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn/Warszawa), Piotr Biliński (Kraków), Wiesław Caban (Kielce), Marian Chachaj (Lublin), Marian Drozdowski (Słupsk), Sylwester Fertacz (Katowice), Kazimierz Ilski (Poznań), Krzysztof Kania (Toruń), Robert Litwiński (Lublin), Mariusz Markiewicz (Kraków), Ludwik Mroczka (Kraków), Dariusz Nawrot (Katowice), Jan Prostko-Prostyński (Poznań), Marek Przeniosło (Kielce), Bogdan Rok (Wrocław), Tadeusz Srogosz (Częstochowa), Andrzej Stroynowski (Częstochowa), Norbert Widok (Opole), Władysław Zajewski (Gdańsk)

Adres Redakcji:
Redakcja czasopisma Przegląd Nauk Historycznych
ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź
WWW:http://przeglad.uni.lodz.pl/
e-mail: przeglad@uni.lodz.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1644-857X

Collections in this community

Recent Submissions

View more