Show simple item record

dc.contributor.authorKawczyńska-Butrym, Zofia
dc.date.accessioned2021-07-19T08:53:02Z
dc.date.available2021-07-19T08:53:02Z
dc.date.issued2021-03-30
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38041
dc.description.abstractWhen discussing migration processes, the problem of children and minors is often disregarded, although global data show the growing number of processes in which they participate. In 2017, it was estimated that 30 million children live outside their country of origin. This demonstrates the importance of migration in which the youngest generation participates. The aim of the review article is to show a broad context of the research undertaken in the literature on the situation of children participating in migration. Such situations include changes in basic social relationships, education process, and consequences and health risks of children. In addition, it was noted that the scale of these changes and their specific character depends on the manner in which a child participates in migration. Three situations were taken into account: a child in family migration, a single migrant child and a child left in their home country by one or both of the migrating parents.en
dc.description.abstractPrzy omawianiu procesów migracji często pomija się problem dzieci i nieletnich, choć globalne dane ukazują wzrost liczby procesów, w których uczestniczą. W 2017 r. szacowano, że 30 mln dzieci żyje poza krajem pochodzenia. Ukazuje to znaczenie migracji, w której bierze udział najmłodsze pokolenie. Celem artykułu przeglądowego jest ukazanie szerokiego kontekstu badań podejmowanych w literaturze przedmiotu dotyczącego sytuacji dzieci uczestniczących w migracji. Sytuacje te obejmują zmiany podstawowych relacji społecznych, proces edukacji oraz konsekwencje i ryzyka zdrowotne dzieci. Dodatkowo zwrócono uwagę, że skala tych zmian i ich specyfika zależna jest od tego, w jaki sposób dziecko uczestniczy w migracji. Uwzględniono trzy sytuacje: dziecko w migracji rodzinnej, dziecko samotnie migrujące i dziecko pozostawione w kraju rodzinnym przez jednego lub oboje migrujących rodziców.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;76pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectchild in migrationen
dc.subjectmigration and childrenen
dc.subjectchildren on the moveen
dc.subjectchildren and young migrantsen
dc.subjectdziecko w migracjipl
dc.subjectmigracja i dziecipl
dc.subjectdzieci „w ruchu”pl
dc.subjectdzieci i młodzież w migracjipl
dc.titleDzieci w migracji – co o nich wiemy?pl
dc.title.alternativeChildren in migration - what do we know about them?en
dc.typeArticle
dc.page.number23-38
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublinpl
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBalicki J. (2010), Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.pl
dc.referencesBhabha J., Kanics J., Hernández D.S. (red.) (2018), Research Handbook on Child Migration, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton.pl
dc.referencesBlack J.A. (1992), Potrzeby medyczne dzieci mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii, „Aktualności Pediatryczne”, nr 1(1), s. 67–93.pl
dc.referencesBueno O. (2019), „No Mother Wants Her Child to Migrate”. Vulnerability of Children on the move in the Horn of Africa, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence.pl
dc.referencesBulik C.M. (2006), Eating Disorders in Immigrants: Two Case Reports, „International Journal of Eating Disorders”, nr 6(1), s. 133–141.pl
dc.referencesBurrone S., D’Costa B., Holmqvist G. (2018), Child-related concerns and migration decisions: evidence from the Gallup world poll, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence.pl
dc.referencesCamacho A.Z.V. (1999), Family, Child Labour and Migration: Child Domestic Workers in Metro Manila, „Childhood”, nr 3(1), https://doi.org/10.1177/0907568299006001005pl
dc.referencesCarballo M., Divino J.J., Zeric D. (1998), Migration and Health in the European Union, „Tropical Medicine and International Health”, nr 3(12), s. 936–944.pl
dc.referencesChild and young migrants (2019), Migration Data Portal, https//migrationdataportal.org/themes/child-and-young-migrants (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesChildren in migration, in 2017 EU actions to protect children in migration (2018), https://fra.europa.eu/en/publication/2018/migrant-children (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesDanilewicz W. (2006), Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.pl
dc.referencesDąbrowska A. (2011), Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z województwa świętokrzyskiego, Akademia Przedsiębiorczości, Kielce.pl
dc.referencesDereszak-Kozanecka E. (1994), Sytuacja rodzinna pacjentów młodzieżowych z jednym rodzicem na emigracji zarobkowej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, nr 3(4), s. 465–467.pl
dc.referencesDevakumar D., Russell N., Murphy L., Wickramage K., Sawyer S.M., Abubakar I. (2018), Children and Adolescents on the Move: What Does the Global Compact for Migration Mean for Their Health?, „The Lancet. Child & Adolescent Health”, nr 3(2), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30528682/ (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesDonato K.M., Sisk B. (2015), Children’s Migration to the United States from Mexico and Central America: Evidence from the Mexican and Latin American Migration, „Journal on Migration and Human Security”, nr 3(1), s. 58–79.pl
dc.referencesEade J., Drinkwater S., Garapich M.P. (2006), Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność, CRONEM, University of Surrey, Londyn.pl
dc.referencesFarley T., Galves A., Dickinson L.M., Perez M. de J. (2005), Stress, Coping and Health: a Comparison of Mexican Immigrants, Mexican–Americans, and non-Hispanic Whites, „Journal of Immigrant and Minority Health”, nr 7(3), s. 213–220.pl
dc.referencesGomez L.C.A. (2015), Migration and Its Impact on Children’s Lives. A Literature Review, University of Iceland, https://skemman.is/bitstream/1946/21378/1/loka%20loka.pdf (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesGonneke W.J.M., Vollebergh W.A.M. (2008), Mental Health in Migrant Children, „The Journal Child Psychology and Psychiatry”, nr 49(3), s. 276–294.pl
dc.referencesGraham E., Yeoh B.S.A. (2013), Child Health and Migrant Parents in South-East Asia: Risk and Resilience among Primary School-Aged Children, „Asian and Pacific Migration Journal”, nr 22(3), s. 297–314.pl
dc.referencesHaavind H., Thorne B., Hollway W., Magnusson E. (2015), „Because Nobody Likes Chinese Girls”: Intersecting Identities and Emotional Experiences of Subordination and Resistance in School Life, „Childhood”, nr 22(3), s. 300–315.pl
dc.referencesHaikkola L. (2011), Making Connections: Second Generation Children and the Transnational Field of Relations, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 37, nr 8, s. 1201–1217.pl
dc.referencesHildebrandt N., McKenzie D.J. (2005), The Effects of Migration on Child Health in Mexico, „Economia”, nr 6(1), https://econpapers.repec.org/paper/wbkwbrwps/3573.htm (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesHindman H.D. (red.) (2009), The World of Child Labor. A Historical and Regional Survey, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9781315698779.pl
dc.referencesInternational Organization for Migration (IOM) (2013), Children on the Move, https://publications.iom.int/books/children-move (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesJabłecka B. (2012), Strukturalne i kulturowe bariery w dostępie imigrantów do opieki medycznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl
dc.referencesJanuszewska E. (2010), Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.referencesJaroszewska E. (2013), Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.pl
dc.referencesJavier J.R., Huffman L.C., Mendoza F.S., Wise P.H. (2010), Children with Special Health Care Needs: How Immigrant Status Is Related to Health Care Access, Health Care Utilization, and Health Status, „Maternal and Child Health Journal”, nr 14(4), s. 567–579.pl
dc.referencesKawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesKawczyńska-Butrym Z. (2019), Zdrowie migrantów i drenaż białego personelu. Wyzwania dla zdrowia publicznego, socjologii zdrowia i zawodów medycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesKrasnodębska A. (2016), Dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Kwestie adaptacyjne i tożsamościowe, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 3(161), s. 283–307.pl
dc.referencesKruszyński K., Starzyńska D. (2010), Zasięg biedy w Polsce – perspektywa porównawcza, „Praca Socjalna”, t. XXV, s. 21–35.pl
dc.referencesKsiążek J. (2019), Adaptacyjne problemy dzieci repatriantów na tle relacji rówieśniczych, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, t. XLV, nr 1(171), s. 215–233.pl
dc.referencesLalak D. (red.) (2007), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl
dc.referencesMarkowska-Manista U., Sawicki K. (2019), Migrant Children and Youth „On the Move”: Between the Legacy of the Past and Challenges of the Future, „Kultura i Edukacja”, nr 2(124), s. 9–23.pl
dc.referencesMenjívar C., Perreira K.M. (2017), Undocumented and Unaccompanied: Children of Migration in the European Union and the United States, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 45(2), s. 1–21.pl
dc.referencesNeto F. (2009), Predictors of Mental Health among Adolescents from Immigrants Families in Portugal, „Journal of Family Psychology”, nr 23(3), s. 375–385.pl
dc.referencesPodgórska K. (2019), E-migracje. Nowe technologie w procesach migracji, „The Polish Migration Review – Polski Przegląd Migracyjny”, nr 5, s. 4–15.pl
dc.referencesRossi A. (2008), The Impact of Migration on Children Left Behind in Developing Countries: Outcomes Analysis and Data Requirements, „SSRN Electronic Journal”, https://globalnetwork.princeton.edu/bellagio/Rossi.pdf (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesSchenker M.B. (2012), A Global Perspective of Migration and Occupational Health, „American Journal of Industrial Medicine”, nr 53(4), s. 329–337.pl
dc.referencesSimek A. (2006), Health Care and the Most Common Physical and Mental Problems of Illegal Migrant Workers and Their Families, „Family and Primary Care Review”, nr 8(3), s. 765–768.pl
dc.referencesStrzemecka S., Slany K. (2019), Doświadczanie nierówności w statusie społecznym i bullyingu w środowisku szkolnym. Percepcja dzieci polskich imigrantów w Norwegii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1(171), s. 149–170.pl
dc.referencesSzydłowska P., Durlik J., Grzymała-Moszczyńska H. (2019), Returning Children Migrants – Main Challenges in School Environment, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, t. XLV, nr 1(171), s. 171–192.pl
dc.referencesUNICEF (2005), Children and Migration, UNICEF Office of Research – In nocenti, Florence https://www.unicef-irc.org/article/606-migration-and-children.html (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesUNICEF (2008), Children and women left behind in labour sending countries: an appraisal of social risks, UNICEF, Division of Policy and Practice.pl
dc.referencesUNICEF (2016), For Every Child, End AIDS: Seventh Stocktaking Report, https://www.unicef.org/reports/every-child-end-aids-seventh-stocktaking-report-2016 (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesUnited Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (1997), Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, http://www.unhcr.org/afr/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealingunaccompanied-children-seeking-asylum.html (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesUrbańska S. (2015), O macierzyństwie na odległość, „Polityka”, 6 października, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1635381,1,dr-sylwia-urbanska-omacierzynstwie-na-odleglosc.read (dostęp: 10.03.2020).pl
dc.referencesWaksmundzki T. (2014), Problemy edukacyjne dzieci cudzoziemców w polskich szkołach, [w:] E. Ślachcińska, H. Marek (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, s. 255–260.pl
dc.referencesWalczak B. (2008), Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium, Warszawa.pl
dc.referencesWaldstein A. (2008), Diaspora and Health? Traditional Medicine and Culture in a Mexican Migrant Community, „International Migration”, nr 46(5), s. 95–117.pl
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W. (2010), Od badań nad biedą do badań nad procesem dziedziczenia biedy – łódzka szkoła badań nad biedą i pomocą społeczną i jej rezultaty, „Praca Socjalna”, t. XXV, s. 5–20.pl
dc.referencesWernesjö U. (2012), Unaccompanied Asylum-seeking Children: Whose Perspective?, „International Journal of Migration, Health and Social Care”, nr 19(4), s. 495–507.pl
dc.referencesWhite A., Laoire N.C., Tyrrell N., Carpena-Méndez F. (2011), Children’s Roles in Transnational Migration, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 37(8), s. 1159–1170.pl
dc.contributor.authorEmailzofkaw@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.76.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0