CONTENT

 1. Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski Północnej
  Jacek Sołtys
 2. Miasta zbyt małe na handel z dyskontem
  Waldemar Wilk
 3. Modele rozwoju sektora usługowego małych miast w polskiej strefie przygranicznej z Niemcami i Rosją
  Marta Gwiaździńska-Goraj, Aleksandra Jezierska-Thöle
 4. Sektor usług w małych miastach strefy zewnętrznej Aglomeracji Górnośląskiej
  Rafał Adamczyk
 5. Rozwój i struktura usług na terenach przemysłowych w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego
  Dominik Sikorski
 6. Wysoka jakość przestrzeni publicznej i usług miarą sukcesu małych miast we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym
  Magdalena Belof, Marta Kukuła
 7. Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa
  Anita Kulawiak
 8. Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego
  Janusz Jasiński, Jerzy Suchta
 9. Przemiany struktury przestrzennej i dylematy rozwojowe Karpacza jako miasta turystycznego
  Jacek Potocki, Marian Kachniarz, Kamila Szutka, Tomasz Ziablicki
 10. Service function of historic buildings in small towns of the Lodz region
  Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski
 11. Dostępność placówek edukacyjnych w gminach Aglomeracji Poznańskiej
  Marzena Walaszek
 12. Percepcja przestrzeni małego miasta na przykładzie Gościna
  Barbara Konecka-Szydłowska
 13. Przestrzeń publiczna i usługowa miasta o funkcji uzdrowiskowej
  Wojciech Wójcikowski
 14. Przekształcenia terenów poprzemysłowych na funkcje usługowe w planowaniu przestrzennym - wybrane aspekty na przykładzie Starogardu Gdańskiego
  Barbara Zgórska
 15. Przestrzeń religijna małego miasta jako część przestrzeni publicznej
  Ewa Klima
 16. Zrównoważony rozwój małych miast w aspekcie zagrożenia powodziowego
  Arkadiusz Halama
 17. Poza domem - przestrzeń publiczna mieszkańców blokowisk małych miast
  Anna Janiszewska, Ewa Klima, Agnieszka Rochmińska
 18. Małe miasta w dużych, duże miasta w małych - wspólnoty lokalne czy alienacja w przestrzeni publicznej
  Adam Górka
 19. Kierunki rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich w okresie 1995-2008
  Elżbieta Chądzyńska
 20. An overview of the demographic situation in Ukrainian small towns
  Bartosz Bartosiewicz, Svitlana Chemerys

Recent Submissions