CONTENT

 1. Wstęp
  Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski
 2. Czy ekonomia behawioralna odpowiada na wyzwania współczesności?
  Janina Godłów-Legiędź
 3. Myśl liberalna a dylematy rozwoju w dobie kryzysu gospodarczego
  Eliza Frejtag-Mika
 4. Hipoteza inflacji neutralnej a NAIRU
  Jan L. Bednarczyk
 5. Racjonalność egzystencjalna świata w XXI wieku – wyzwania dla ekonomii i polityki
  Stanisław M. Szukalski
 6. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020
  Witold Kasperkiewicz
 7. Szacunek naturalnej stopy bezrobocia dla Polski
  Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior, Władysław Welfe
 8. Kryzys gospodarczy a kształtowanie się kursu złotego wobec euro i dolara amerykańskiego w latach 2008–2012
  Sławomir I. Bukowski, Joanna E. Bukowska
 9. Gospodarka oparta na wiedzy a stan rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
  Eugeniusz Kwiatkowski
 10. Rynek pracy i polityka państwa na rynku pracy w Polsce okresu transformacji i integracji gospodarczej
  Wacław Jarmołowicz
 11. Wpływ kryzysu na opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w Unii Europejskiej
  Anna Krajewska
 12. Zatrudnienie według grup zawodów i sektorów ekonomicznych w polskiej gospodarce
  Walentyna Kwiatkowska
 13. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach
  Marek W. Szewczyk, Tomasz Tokarski
 14. Wpływ kapitału ludzkiego na wzrost w gospodarce polskiej – oszacownia wieloczynnikowej funkcji produkcji
  Sylwia Roszkowska
 15. Zróżnicowanie wydajności pracy w Polsce na poziomie powiatów
  Paweł Dykas, Tomasz Misiak
 16. Ocena poziomu rozwoju GOW w Polsce w ujęciu sektorowym oraz według metodologii Knowledge Assesement Methodology
  Anna Skórska
 17. Trwałość konwergencji nominalnej w Polsce z perspektywy uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej
  Agata Szymańska
 18. Stabilność fiskalna krajów Grupy Wyszehradzkiej a kryzys gospodarczy lat 2007–2011
  Przemysław Włodarczyk
 19. Oddziaływanie BIZ na rynek pracy na przykładzie województwa łódzkiego
  Katarzyna Madaj
 20. Pomoc publiczna jako instrument wspierania polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu finansowego
  Anna Stępniak-Kucharska
 21. Próba oceny wpływu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych na zasób bezrobocia rejestrowanego
  Paweł Kaczorowski
 22. Rozwój indywidualnych kont czasu pracy w Niemczech i ich znaczenie dla stabilizacji zatrudnienia
  Krzysztof Nyklewicz
 23. Przyczyny mniejszej aktywności firm usługowych w obszarze działalności innowacyjnej
  Joanna Wyszkowska-Kuna

Recent Submissions

View more