Recent Submissions

 • A Comparative Analysis of Hungarian and Polish Economic Reform Theories 

  Mizsei, Kálman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  K. Mizeei dokonuje w swoim opracowaniu porównawczej analizy wigierskich i polskich koncepcji reform gospodarczych i ich realizacji w praktyce. Dowodzi On, że problem reformy gospodarczej był podejmowany w warunkach ...
 • The Organizational Structure of Industry 

  Inzelt, Annamária (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Rozważania, zawarte w opracowaniu, skoncentrowane są na analizie struktury organizacyjnej przemysłu węgierskiego. Przyjętym kryterium Jest wielkość przedsiębiorstwa według liczby zatrudnionych. Autorka wykazuje że przemysł ...
 • The Reform Policy in the Complexity of the Economic Policy 

  Bauer, Tamas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  T. Bauer przyjmując założenie, że podstawowym zadaniem na Węgrzech jest kontynuowanie reformy gospodarczej, rozróżnia dwa podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze polega na zastąpieniu bezpośrednich metod centralnego ...
 • The Aggregate Demand Management in Hungary 

  Trados, Marton (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  M. Tardos podejmuje ocenę polityki gospodarczej Węgier w latach 1979-83 na tle wzrostu zadłużenia tego kraju w krajach zachodnich. Autor wykazuje, że w drodze szczegółowego regulowania wynagrodzeń, importu, kontroli cen i ...
 • Causes, Mechanism and Consequences of Gradation of the Economic Reform 

  Józefiak, Cezary (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Autor podejmuje na początku opracowania kwestią kontrowersji wokół problemu długości okresu przejściowego wdrażania reformy gospodarczej. W szczególności Jednak wykazuje, te dokument pt. "Kierunki reformy gospodarczej" był ...
 • Adaptability of Enterprise in the Economic Reform 

  Małecka, Ewa; Zieliński, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Autorzy wyjaśniają pojęcie adaptacyjności wskazując na jego dwojakie znaczenie - w stosunku do warunków otoczenia i w odniesieniu do wewnętrznych reguł działania, kreowanych przez Centrum. Rozróżnione są cele autonomiczne ...
 • New Economic-Financial System in State Agricultural Farms - Assumptions and Effects 

  Bieńkowski, Andrzej; Łyczek, Wiesław; Puliński, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Autorzy mimo, że podejmują analizę funkcjonowania państwowych przedsiębiorstw rolnych, tj. przedsiębiorstw działających w daleko odmiennej sferze niż przedsiębiorstwa przemysłowe, to jednak w istocie analizują te same ...
 • Effectiveness of the reformed Management System 

  Krajewska, Anna; Krajewski, Stefan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Podejmując problem efektywności reformowanego system zarządzania autorzy rozpatrują go przede wszystkim w skali mikro i na podstawie przeprowadzonej analizy przechodzą do oceny efektywności w skali makro. w opracowaniu ...
 • Demonopolization of the Economy - Assumptions and practice in the Period 1981 -1983 

  Fornalczyk, Anna; Kasperkiewicz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Autorzy zastanawiają się, czy teza o monopolu w gospodarce socjalistycznej jest uzasadniona. Odpowiadając na to twierdząco rozróżniają oni pojęcie monopolu biurokratycznego i monopolu rynkowego. Wdrażanie nowego systemu ...
 • Central Planning in Poland after 1981 

  Porwit, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  W opracowaniu prezentowane są główne zmiany w dziedzinie planowania w konsekwencji reformy gospodarczej. Wykazane są przesłanki zmian i ich cele. Autor podkreśla, że zmiany w planowaniu mają przede wszystkim na celu ...
 • Role of the State in the Process of Economic Reform 

  Caban, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Autor podejmuje w opracowaniu kwestię roli ekonomicznej państwa socjalistycznego i dowodzi, te państwo winno sprawować suwerenną władzę nad gospodarką. W przekonaniu Autora dla sprawowania przez państwo takiej roli decydujące ...
 • Technocracy and Socialization in the Polish Economic Reform in the Light of Studies and Empirical Observations 

  Mujżel, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  W opracowaniu analizowane są dwa warianty reformy gospodarczej - technokratyczny i demokratyczny Analiza wykazuje główne słabości wariantu technokratycznego, które w konsekwencji nie gwarantują osiągnięcia tych efektów ...
 • Introduction 

  Caban, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)