CONTENT

 1. Introduction
  Jerzy Dietl
 2. Strategic Thinking in Marketing
  Karl Alewell
 3. Strategic Planning and Control - А Сазе Study
  Franz Böcker, Gabriele Blöchl
 4. Behaviour of Buyer of Industrial Products in Centrally Planned Economy (Polish Experience)
  Jerzy Dietl
 5. Product Innovations Propensity at the Company Level in Centrally Planned Economies (Case Study of Poland)
  Krystyna Iwińska-Knop
 6. Decision Types, Personal Characteristics and Risk Aversion
  Franz Böcker
 7. Individual's Influence Within Multi-Person Decision Units
  Walter Hubel
 8. A New Way to Analyse Attribute Risks in Preference Models
  Ahron J. Schwerdt
 9. Better Prediction of Preferences with Individualized Sets of Relevant Attributes?
  Herbert Schweikl
 10. Shaping of Consumer Wants and Aspirations in Different Market Conditions
  Stanisław Gajewski
 11. Development of Retailing Institutions in the Federal Republic of Germany
  Jens Neugebauer
 12. Vertical Marketing Management in Marketing Channels (Conflict and Power Problems)Ł
  Hubertus Müller
 13. Market Structure in Poland
  Tomasz Domański, Wojciech Grzegorczyk
 14. Vertical Integration in Poland in the First Stage of Economic Reform (Empirical Analysis)
  Elżbieta Guzek
 15. Implementing a Retail Innovation by a Polish Industrial Company (A Case Study)
  Tomasz Domański
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Market Structure in Poland 

  Domański, Tomasz; Grzegorczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Celem artykułu jest opis i analiza struktury podmiotowej rynku w Polsce, w pierwszym etapie reformy gospodarczej , 1981-1983. Skuteczne przeprowadzenie reformy gospodarczej oraz odtworzenie podstawowych funkcji rynku w ...
 • Vertical Integration in Poland in the First Stage of Economic Reform (Empirical Analysis) 

  Guzek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Jedną z cech kanałów rynku w Polsce jest niewielki rozwój integracji pionowej. Podstawowymi czynnikami, które ograniczyły te procesy w okresie powojennym były: wysoki stopień centralizacji zarządzania gospodarką, nierównowaga ...
 • Implementing a Retail Innovation by a Polish Industrial Company (A Case Study) 

  DOMANSKI, TOMASZ ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Celem artykułu jest opis i analiza działań rynkowych średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego w pierwszym etapie reformy gospodarczej 1981-1983. Artykuł ukazuje wpływ ograniczeń zewnętrznych na wybór przez ...
 • Development of Retailing Institutions in the Federal Republ ic of Germany 

  Neugebauer, Jens (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Handel detaliczny w RFN charakteryzuje znaczne zróżnicowanie. Przeprowadzono typologię tych instytucji, uwzględniając kilka jej kryteriów m.in.: świadczone usługi, organizację, strukturę nakładów i zatrudnionych czynników ...
 • Vertical Marketing Management in Marketing Channels (Conflict and Power Problems) 

  Müller, Hubertus (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Pionowe zarządzanie marketingowe jest rozumiane jako systematyczne i zorientowane na cel przedsiębiorstwa koordynowanie działalności marketingowej podmiotów, znajdujących się na rożnych poziomach rynku. Siła przetargowa ...
 • Strategic Planning and Control - А Сазе Study 

  Böcker, Franz; Blöchl, Gabriele (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Zainteresowanie problemami strategicznego zarządzania zwiększyło się wyraźnie w ciągu ostatnich kilku lat z powodu stagnacj i na wielu rynkach. Sposoby planowania kreatywnego, opierające się na stosowaniu w odniesieniu do ...
 • Shaping of Consumer Wants and Aspirations in Different Market Conditions 

  Gajewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Celem artykułu jest próba określenia wpływu różnorodnych czynników społeczno-ekonomicznych na hierarchię potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych. Analizę oparto na wstępnych wynikach badań ankietowych ...
 • Strategic Thinking in Marketing 

  Alewell, Karl (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Celem artykułu jest ukazanie znaczenia strategii marketingowej oraz trudności jej formułowania przez przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Autor definiuje koncepcję marketingu i ukazuje jej ewolucję w formie trójetapowego ...
 • Behaviour of Buyer of Industrial Products in Centrally Planned Economy (Polish Experience) 

  Dietl, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  W artykule zostały omówione czynniki wpływające na zachowanie się nabywców (przedsiębiorstwa kupującego) na rynku produkcyjnym w ekonomice niedoborów. Rozważania oparto w części na doświadczeniach wynikających z ostatnich ...
 • Product Innovations Propensity at the Company Level in Centrally Planned Economies (Case Study of Poland) 

  Iwińska-Knop, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  W artykule podjęto próbę oceny skłonności przedsiębiorstw do rozwoju innowacji produktów wynikające z zasad reformy gospodarczej. Weryfikacji podlegają 2 hipotezy: po pierwsze - samodzielność decyzyjna przedsiębiorstw ...
 • Decision Types, Personal Characteristics and Risk Aversion 

  Böcker, Franz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  W sytuacji rozpatrywania jednorodnych alternatyw decyzyjnych pojęcie użyteczności stosowane przez von Neumann-Morgensterna jest właściwą konstrukcją, służącą wyjaśnianiu oraz przewidywaniu efektów indywidualnych decyzji. ...
 • Individual's Influence Within Multi-Person Decision Units 

  Hubel, Walter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Jedną z dominujących dziedzin badań marketingowych jest analiza i wyjaśnianie preferencji. Mimo iż podstawowe decyzje dotyczące konsumpcji oraz zakupów są efektem grupowych procesów decyzyjnych, to większość dotychczasowych ...
 • A New Way to Analyse Attribute Risks in Preference Models 

  Schwerdt, Ahron J . (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Koncepcja percepcji ryzyka, wynika z faktu, iż prawie każda decyzja w życiu zawiera ryzyko. Koncepcja ryzyka została też od niedawna wprowadzona do tradycyjnej analizy preferencji. Rozszerzenie tej analizy spowodowało ...
 • Better Prediction of Preferences with Individualized Sets of Relevant Attributes? 

  Schweikl, Herbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Artykuł zawiera prezentację metodologii badań polegającą na przejściu od zawężających założeń mówiących iż "właściwe czynniki eksperymentalne (cechy produktu) są ilościowo ograniczone i stałe wśród respondentów" (17) do ...
 • Introduction 

  Dietl, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)