CONTENT

 1. Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych
  Władysław Milo
 2. Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych
  Iwona Konarzewska
 3. Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIO określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
  Małgorzata Doman, Ryszard Doman
 4. Modele stopy spot na rynku polskim
  Witold Szczepaniak
 5. Wykorzystanie funkcji Höldera w modelowaniu cen spółek na WGPW
  Michał Pietrzak
 6. Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej
  Jan Gadomski
 7. Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych
  Władysław Milo, Zuzanna Kozera, Adam Górniak, Magdalena Rutkowska, Aneta Sieradzka
 8. Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE
  Dorota Miszczyńska
 9. Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencja
  Grzegorz Szafrański
 10. Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsce
  Tomasz Uryszek
 11. Analiza dynamiczna portfeli akcji
  Piotr Wdowiński, Daniel Wrzesiński
 12. Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
  Marek Łażewski, Krzysztof Zator
 13. Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję
  Anna Rutkowska-Ziarko
 14. Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
  Lesław Markowski
 15. Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
  Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch
 16. Efektywność rynku futures a możliwość jego prognozowania na przykładzie kontraktów futures na WIG20
  Ewa Kusideł, Monika Rychter
 17. Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie cząstkowym
  Tomasz Kozdraj

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions