CONTENT  III. HANDEL I DYSTRYBUCJA W GLOBALIZUJĄCYM SIĘ ŚWIECIE


 1. Dystrybucja jako ogniwo więzi partnerskich na rynku polskim
  Marian Strużycki
 2. Przemiany strukturalne w warunkach globalizacji rynku
  Maria Sławińska
 3. Globalizacja handlu a instytucje rynkowe (na przykładzie giełd towarowych w Polsce i krajach UE)
  Marek Drewiński
 4. Internacjonalizacja polskiego handlu jako element procesu globalizacji
  Tomasz Domański
 5. Kierunki rozwoju dystrybucji dóbr konsumpcyjnych w globalizującym się świecie
  Beata Reformat
 6. Strategie dystrybucji spółek joint venture
  Anna Czubała, Renata Zembura
 7. Warunki implementacji partnerskich relacji w kanałach rynku (na przykładzie zarządzania kategoriami)
  Krystyna Iwińska-Knop
 8. Rewitalizacja handlu w centrach dużych ośrodków miejskich na przykładzie Poznania
  Jan Mikołajczyk
 9. Czy marka handlowa może być marką?
  Jacek Kall
 10. Handel elektroniczny - stan i perspektywy rozwoju. Wyniki badań
  Michał Kucia
 11. Handel elektroniczny - szansa czy zagrożenie dla sklepów tradycyjnych? badań
  Aleksandra Kaniewska-Sęba, Grzegorz Leszczyński
 12. Marketingowe ujęcie modeli handlu elektronicznego na rynku B2C
  Piotr Drygas
 13. Aukcje internetowe jako mechanizm alokacji zasobów w skali światowej
  Joanna Białynicka-Birula
 14. Internet jako narzędzie globalizacji w systemach franchisingowych
  Izabela Steinerowska-Streb
 15. IV. KONSUMENT W GLOBALNYM SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM


 16. Nowa Gospodarka a nowa konsumpcja
  Czesław Bywalec
 17. Struktura otoczenia polskich gospodarstw domowych - próba klasyfikacji
  Józefa Kramer
 18. Wiedza jako atut konsumenta w globalnym społeczeństwie informacyjnym
  Józef Perenc, Grażyna Rosa
 19. Postawy i zachowania polskich konsumentów u progu integracji z UE (w świetle badań ankietowych)
  Krystyna Mazurek-Łopacińska
 20. Zachowania konsumentów w krajach UE jak o przejaw kształtowania się społeczeństwa informacyjnego
  Jadwiga Berbeka
 21. Koncepcyjno-metodyczne problemy badania racjonalności zachowań konsumentów
  Ewa Kieżel
 22. Konsument we współczesnym świecie
  Agata Niemczyk
 23. Zmiany jakościowe w konsumpcji Polaków na tle procesów integracyjnych w Europie
  Agata Malysa-Kaleta
 24. Etnocentryzm polskich konsumentów żywności w procesie globalizacji konsumpcji
  Krystyna Gutkowska
 25. Rola symboli w zachowaniach konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki
  Jolanta Tkaczyk
 26. Postawy polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych jako przejaw globalnego trendu ekologicznego
  Inez Mackiewicz-Walczak, Małgorzata Remi
 27. Zwyczaje zakupowe klienta bankowości internetowej
  Marcin Lipowski
 28. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku bankowości internetowej
  Sławomir Smyczek
 29. Internet jak o źródło informacji o poziomie zamożności gospodarstw domowych
  Grzegorz Maciejewski
 30. V. MARKETING W EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ - W ŚWIETLE WYZWAŃ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY


 31. Usługi edukacyjne szkół wyższych w Polsce wobec rozwoju nowych technologii
  Mirosława Pluta-Olearnik
 32. Rola studiów magisterskich i podyplomowych w budowaniu kapitału intelektualnego
  Robert Kozielski, Dariusz Trzmielak
 33. Akademickie i pozaakademickie formy edukacji w marketing
  David Chapman, Robert Kozielski
 34. Próba oceny chłonności rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania i marketingu
  Wiesław Ciechomski
 35. E-learning i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne czy substytucyjne?
  Renata Nestorowicz
 36. Nauczanie wirtualne w kształceniu menedżerów
  Jarosław Sosnowski
 37. Marka na rynku dydaktyki internetowej
  Magdalena Ratałewska, Janusz Zrobek
 38. Metody kształcenia menedżerów na wyższych uczelniach
  Aleksandra Krawczyńska, Anna Sibińska
 39. Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu marketingu międzynarodowego
  Paweł Kowalski, Wawrzyniec Rudolf
 40. Problematyka e-biznesu w edukacji menedżerskiej (na przykładzie bloku specjalizacyjnego e-commerce)
  Bogdan Gregor, Marcin Stawiszyński

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Problematyka e-biznesu w edukacji menedżerskiej (na przykładzie bloku specjalizacyjnego e-commerce) 

  Gregor, Bogdan ORCID; Stawiszyński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Main aim of the paper is to present the idea of e-commerce specialisation programme. E-commerce is one of eight programmes chosen by the fourth year students of Faculty of Management and Marketing. This specialisation is ...
 • Marka na rynku dydaktyki internetowej 

  Ratalewska, Magdalena ORCID; Zrobek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper presents issues connected with creation of the brand in the market of e-learning. It is important to make that brand well known and competitive. It can help the firm to reach a good position in the market of e-learning.
 • Nauczanie wirtualne w kształceniu menedżerów 

  Sosnowski, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Increasing demand on knowledge in modern society extorts permanent education by the whole life. The telecommunicational technologies make possible the winning right away the knowledge of the residence or seat of the firm. ...
 • E-learning i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne czy substytucyjne? 

  Nestorowicz, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  One of the ways of deepening and updating employees' knowledge is e-learning. It can be applied as an independent training method, as a support for traditional methods or/and a technique of updating knowledge. According ...
 • Próba oceny chłonności rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania i marketingu 

  Ciechomski, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper contains an analysis of students' demand on faculty of management and marketing. It is still the most popular faculty in Poland (250 thousands students study management and marketing). The faculty is lectured not ...
 • Akademickie i pozaakademickie formy edukacji w marketingu 

  Chapman, David; Kozielski, Robert ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This article is a missionary tract arguing for marketing education as a fundamental requirement for a successful marketing career. Marketing can be defined as a process for understanding markets, for quantifying present ...
 • Rola studiów magisterskich i podyplomowych w budowaniu kapitału intelektualnego 

  Kozielski, Robert ORCID; Trzmielak, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The key for any successful market activity at the beginning of 21st century lies in the ability of its personnel to increase their future oriented knowledge skills. This begins with identifying and understanding the forces ...
 • Usługi edukacyjne szkół wyższych w Polsce wobec rozwoju nowych technologii 

  Pluta-Olearnik, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The aim of this article is the analyses and evaluation of education process changes on the level of higher education, influenced by new ICT technologies innovation. The primary subject of the article is Polish HE institution ...
 • Internet jako źródło informacji o poziomie zamożności gospodarstw domowych 

  Maciejewski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Except for the conventional secondary source of information, data available via Internet become more and more significant in a study of the level of households wealth. Useful information can be found in specialized trade ...
 • Zachowania klientów indywidualnych na rynku bankowości internetowej 

  Smyczek, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Customer behaviour on internet banking market was undertaking in this paper. Most of Polish customers present passive or neutral attitudes. Only 16% of customers use banking services by Internet. Range of internet banking ...
 • Zwyczaje zakupowe klienta bankowości internetowej 

  Lipowski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Internet banking changes buying behavior of bank services users. Managing of the account over the Internet lets them to communicate with bank easier and more often. Internet banking gives customer more opportunities for ...
 • Postawy polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych jako przejaw globalnego trendu ekologicznego 

  Mackiewicz-Walczak, Inez; Remi, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Nowadays can be observed spreading of global idea and shaping of similar consciences. Uniformity of the consumers behaviour which is the consequence of the information access and larger consumers mobility is connected also ...
 • Rola symboli w zachowaniach konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki 

  Tkaczyk, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The efficient communication between the enterprise and its environment made through the product consists in the proper use of symbols and their transfer to the product image and its attributes. Structural changes, which ...
 • Etnocentryzm polskich konsumentów żywności w procesie globalizacji konsumpcji 

  Gutkowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Ethnocentrism is not commonly observed attitude towards food products among Polish consumers. As primary data show the Polish origin of products is going to be more important factor for consumers who are older, less educated ...
 • Zmiany jakościowe w konsumpcji Polaków na tle procesów integracyjnych w Europie 

  Małysa-Kaleta, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Process of integration Poland with European Union has influence on consumption and customer behaviour on the market. Well developed countries in European Union are becoming exemplars of Polish customers consumption. ...
 • Konsument we współczesnym świecie 

  Niemczyk, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper deals with some factors forming behavior of present consumer. Among of them the author indicates: the processes of globalization; fate factors, such as wars, epidemics; processes of imitation; processes of ...
 • Koncepcyjno-metodyczne problemy badania racjonalności zachowań konsumentów 

  Kieżel, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Rationality, with reference to consumer behaviours, has relative but also specific character. Operations that are based on logical reflections, concerning relation between goals and means to achieve them and also between ...
 • Zachowania konsumentów w krajach UE jako przejaw kształtowania się społeczeństwa informacyjnego 

  Berbeka, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper concerns the problem of creation of Information Society in Europe. The main target of the paper is to verify a hypothesis that European consumers' behavior proves emerging of the Information Society. At the ...
 • Postawy i zachowania polskich konsumentów u progu integracji z UE (w świetle wyników badań ankietowych) 

  Mazurek-Łopacińska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  European culture is the mélange of cultural heritages regional, local and minority cultures. Polish people associate European culture with values such as: tolerance for others, openness on new ideas, environment protection, ...
 • Wiedza jako atut konsumenta w globalnym społeczeństwie informacyjnym 

  Perenc, Józef; Rosa, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The change that is taking place in many markets faster and faster forces the customer to get familiar with it on an ongoing basis, learn faster and react to stimuli. The primary feature of the new era will be special meaning ...

View more