Now showing items 37-56 of 67

  • Margins and marginalizations in a postsocialist urban area. The case of Łódź 

   Sowińska-Heim, Julia (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2014)
   As a result of post-socialist political transformations and globalization-related pro-cesses, the architectural landscape of Central and Eastern European cities is undergoing signi-ficant metamorphosis. Their architecture ...
  • Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura 

   Glinkowski, Witold Piotr (Instytut Jana Pawła II, 2016)
   Hermeneutyka P. Ricoeura użyta do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, ...
  • Niemożliwe napięcie: wolność u Schellinga (Pismo o wolności) a myśl Kierkegaarda (Pojęcie lęku) 

   Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo IFiS PAN, 2015)
   W artykule omówione zostają koncepcje wolności egzystencjalnej u Schellinga i Kierkegaarda oraz wpływ, jaki Schelling z tzw. Pisma o wolności wywarł na kształtowanie się koncepcji jaźni i wolności w myśli Kierkegaarda.
  • "Nowa metafizyka" francuska 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, 2015)
   Artykuł jest krytycznym omówieniem znakomitej książki Jacka Migasińskiego "W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja ...
  • Nowe możliwości zastosowania metody datowania termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych 

   Rychter, Mariusz ORCID; Kusiak, Jarosław; Łańczot, Maria; Dzieńkowski, Tomasz (2006-10-20)
  • Nowe spojrzenie na pałac Saski 

   Bernatowicz, Tadeusz (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007)
  • Obecność - doczesne oblicze Wieczności 

   Glinkowski, Witold Piotr (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016)
   Wieczność, to nie tylko bezosobowy parametr świata lub kategoria organizująca ludzkie myślenie o czasie. Wieczność, to również obecność – odniesienie interpersonalne i trwanie osób wobec siebie. Tak rozumiana, staje się ...
  • On the Appetite Trail 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five ...
  • Orły na sztandarach w zbiorach muzeum oświaty ziemi łódzkiej 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w ŁodziArchiwum Państwowe w Łodzi, 2014)
   In the Museum of Education in Lodz there is the biggest collection of the school flags in Poland. It is comprised of 103 exhibits. Most of them (over 60) are dated after 1945. The most valuable were made before the Second ...
  • Pałac „jakoż nigdzie w Polsce nie masz”. Saskie inspiracje w architekturze warszawskiej rezydencji marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha 

   Barczyk, Alina (Instutut Sztuki PAN, 2019-09)
   The raising of the residence of Józef Wandalin Mniszech (1670-1747) in Senatorska Street was one of the major constructing projects in Warsaw in the 1720s. The office of the Grand Marshal of the Crown held by Mniszech, the ...
  • Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych 

   Wiśniewska, Ewa (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017)
   Digitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowania, jak również upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie są Amerykanie, między ...
  • Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 

   Glinkowski, Witold Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
   Kategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne ...
  • Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego 

   Glinkowski, Witold Piotr (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Kategoria „bliźniego” trafiła do humanistyki i do filozofii z obszaru religii, gdzie wykrystalizowała się w kontekście miłości bliźniego. Jej znaczenie w filozoficznym dyskursie o człowieku odkryła współczesna filozofia ...
  • Pytanie o dialogiczny status "współ" - w świetle Heideggerowskiego Dasein 

   Glinkowski, Witold Piotr (2004)
   Der Text stellt die Frage nach der Möglichkeit der „dialogischen” Interpretationen von solchen für die fundamentale Ontologie Heideggers grundsätzlichen „Existentiale” des In-der-Welt-seins wie Mitsein und Miteinandersein. ...
  • Schiller/Nietzsche: nowoczesność, kultura, historiozofia 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski.Instytut Filozofii, 2010)
   Artykuł przedstawia związki między filozofią Nietzschego a myślą Schillera, wpływ preromantycznej Schillerowskiej historiozofii i zawartej w niej krytycznej diagnozy nowoczesności (dualizm kulturowy, alienacja) na postrzeganie ...
  • Spotkanie filozofów dialogu 

   Glinkowski, Witold Piotr (2006)
   In this text I try to show similarities and distinctnesses between two conceptions of the 20th century-philosophy of dialoque formulated by Martin Buber and Franz Rosenzweig. Regardless of common elements in thoughts of ...
  • Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według H. Elzenberga 

   Glinkowski, Witold Piotr (2017)
   Etyka jest dla Elzenberga przede wszystkim refleksją na temat wartości i celów moralnych oraz dróg, które prowadzą do ich afirmacji. Przeprowadzane przez Elzenberga analizy pojęć moralnych, a także refleksja nad funkcjonowaniem ...
  • Średniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nitek z Łowicza, woj. łódzkie 

   Zawilski, Paweł ORCID; Antosik, Łukasz; Słomska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   In 2011, an archaeological supervision was carried out in the town of Łowicz, related to construction works. In the course of works, a small number of artefacts was found, dated to the late Middle Ages and the early modern ...
  • The Perception of Queen Victoria in American Press of Her Times 

   Wiśniewska, Ewa (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017)
   Brytyjska królowa Wiktoria, która zdobyła tron w 1920 r. po śmierci swego dziadka i wuja, nie miała zbyt dużych szans na zostanie władczynią supermocarstwa. Urodzona jako jedyna córka czwartego syna króla Jerzego III, nie ...
  • The Realm of Things Culinary. Anthropological Recipes 

   Nowina-Sroczyńska, Ewa ORCID (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The text is a presentation of an anthropological project of research on culinaries constructed in such a way to be accessible also to practitioners of other disciplines of the humanities. The proposed range of topics was ...