Now showing items 1-20 of 656

  • Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw 

   Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach ...
  • Rachunkowość umów leasingu. Stan obecny i kierunki zmian 

   Turzyński, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
   W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu ...
  • Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego 

   Baraniak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
   Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa, ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje ...
  • Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem 

   Moterski, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Dziedzictwo poprzemysłowe jest unikalnym zasobem oraz wyjątkowym rodzajem atrakcji turystycznej. Może być czynnikiem rozwoju gospodarczego miasta dzięki zastosowaniu zintegrowanych projektów rozwojowych, łączących elementy ...
  • Publiczny wymiar sportu 

   Moterski, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Uprawianie sportu, skorelowane z tematyką zdrowego stylu życia, bez wątpienia stało się modne, o czym świadczą dane GUS, które mówią, że w okresie od 1.10.2015 do 30.09.2016 roku niemal połowa Polaków deklarowała ...
  • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na tle organizacji innych sektorów 

   Reichel, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Obywatele uczestniczą w życiu społeczeństwa w organizacjach zwanych organizacjami pozarządowymi lub potocznie endżiosami (NGOs – z ang. non-governmental organisations). Istnieją także inne określenia tego typu organizacji, ...
  • Uwarunkowania sprawnego zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastach 

   Stawasz, Danuta ORCID; Wiśniewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Projekty rewitalizacyjne stanowią wyzwanie z wielu punktów widzenia, zarówno od strony planistycznej, organizacyjnej, jak i finansowej. Muszą jednak przede wszystkim przynieść oczekiwane i trwałe korzyści w ujęciu ...
  • Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag 

   Kowalewski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest interes publiczny, jest niezmiernie trudne, dotyczy bowiem niezwykle szerokiego pojęcia, zdaniem niektórych autorytetów naukowych – niedookreślonego. Mamy również do czynienia ...
  • Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych 

   Drzazga, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Planowanie jako działalność człowieka można rozpatrywać z dwojakiego punktu widzenia. W tzw. ujęciu prakseologicznym jest ono logicznie uporządkowanym w czasie zbiorem czynności prowadzących do osiągnięcia celów określonych ...
  • Marketing terytorialny a generowanie rozwoju miast i regionów 

   Rudolf, Wawrzyniec ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Celem rozdziału jest pokazanie rozwoju marketingu w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem marketingu terytorialnego skierowanego do jednostek terytorialnych – miast i regionów. Zamierzeniem autora jest ...
  • Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk–Gdynia–Sopot 

   Zaucha, Jacek; Komornicki, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   W 2006 roku ukazał się artykuł profesorów Markowskiego i Marszała porządkujący podejście do badania fenomenu wielkich miast i ich obszarów funkcjonalnych [Markowski, Marszał, 2006]. Pojawił się on na kanwie żywej w tym ...
  • Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań 

   Orankiewicz, Agnieszka; Turała, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Na gruncie polskim prekursorem podejścia do zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych, w którym kluczową rolę odgrywa koncepcja kapitału terytorialnego, jest prof. Tadeusz Markowski, który zdefiniował ...
  • Kapitał terytorialny – źródło przewagi konkurencyjnej 

   Nowakowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Celem artykułu jest teoretyczna analiza pojęcia „kapitał terytorialny”. Wychodząc z założeń i twierdzeń terytorialnego paradygmatu rozwoju, artykuł opisuje różnorodne ujęcia kapitału terytorialnego, by na tak określonej ...
  • Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji smart city w Polsce 

   Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  • Governance jako element zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych 

   Danielewicz, Justyna; Żak-Skwierczyńska, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  • Przekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polski 

   Gaczek, Wanda Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na kilka pytań. Czy cechy zidentyfikowanego przez R. Domańskiego [2011] kodu rozwojowego systemu regionalnego Polski są trwałe, czy raczej stopniowo zmieniają się w wyniku ...
  • Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencji 

   Klasik, Andrzej; Kuźnik, Florian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Celem opracowania jest pokazanie nowej urbanizacji miast i aglomeracji miejskich jako procesu twórczo rozwijającego nowe koncepty miast, specyficzne dla wieku globalizacji, technologii cyfrowych i kreatywności. Podstawą ...
  • Sylwetka naukowa Profesora Tadeusza Markowskiego 

   Kudłacz, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...
  • Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza 

   Marszał, Tadeusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  • Wprowadzenie 

   Danielewicz, Justyna; Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...