Show simple item record

dc.contributor.authorAdamczewski, Marek
dc.contributor.authorStulczewski, Jarosław
dc.date.accessioned2015-11-09T13:34:06Z
dc.date.available2015-11-09T13:34:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13466
dc.description.abstractArtykuł o dziewiętnastowiecznej pieczęci cechu szewców z Szadku otwiera – według intencji autorów – cykl publikacji na temat różnych zabytków związanych z rzemiosłem szadkowskim. Tytułowa pieczęć szewców (a dokładnie jej tłok pieczętny) wyrzeźbiona została na początku XIX w. Jej narodziny łączyć należy z regulacjami prawnymi z 1816 r., na podstawie których zreorganizowane zostały cechy rzemieślnicze funkcjonujące w Królestwie Polskim. Regulacje z 1816 r. (obowiązujące nieprzerwanie przez cały XIX w. i również w pierwszych latach II Rzeczypospolitej) określiły strukturę cechów, sposób zarządzania cechem, kompetencje zawodowe mistrzów i rzemieślników, a także zasady awansu zawodowego czeladników i majstrów. Regulacje z 1816 r. wpłynęły na budowę stempli rzemieślniczych, a także na ich funkcje kancelaryjne. Według regulacji z 1816 r., władzę nad rzemieślnikami w ramach zreorganizowanych cechów sprawował urząd starszych. Ta zmiana prawa znalazła odzwierciedlenie w brzmieniu legend pieczęci cechowych. Zgodnie z brzmieniem pieczętnych napisów, pieczęcie cechowe w pierwszej połowie XIX w. należały do „urzędów starszych zgromadzeń”. W regulacji z 1816 r. szukać należy też genezy innych określeń i zwrotów z legend wówczas tworzonych pieczęci cechowych. Prawodawca aktywność zawodową rzemieślników praktykujących w XIX w. określał słowami „kunszt” lub „profesja”. W legendzie pieczęci cechu szewców z Szadku czytamy o „profesji szewskiej”. Pieczęcie cechów rzemieślniczych Królestwa Polskiego uwzględnione zostały w przepisach prawnych dotyczących stempli urzędowych Królestwa. Inaczej jednak niż pieczęcie urzędowe np. władz administracyjnych, których pola wypełniało godło państwowe, stemple zgromadzeń rzemieślniczych zawierały obrazy identyfikujące właściwe „kunszty” lub „profesje”. W przypadku szewców szadkowskich obrazami takimi był wysoki but z ostrogą i narzędzia do jego wykonania – nóż szewski i zapewne szydło. Tłok pieczęci Urzędu Zgromadzenia Szewskiego w Szadku wykonał dobry grawer. W ramach obowiązujących przepisów unifikujących stemple cechowe stworzył on przedmiot o indywidualnych cechach (stylizacja heraldyczna z zewnętrznymi elementami herbu) i czytelnym napisie. Obecnie typariusz cechu szewców szadkowskich jest częścią zbiorów Muzeum w Sieradzu. Nie służy już rzemieślnikom, ale dobrze świadczy o ich dziewiętnastowiecznej historii.pl_PL
dc.description.abstractThe stamp of the shoemakers’ guild in Szadek was made at the beginning of the 19th century, in accordance with legal regulations of 1816, which reorganized craftsmen’s guilds in the Kingdom of Poland. These regulations, in force throughout the whole 19th century and at the beginning of the 20th century, defined the structure and the way of managing a guild, professional competences of masters and craftsmen, and rules for professional advance. The regulations of 1816 also affected the shape and functions of craftsmen’s stamps. Under these rules, a guild was governed by a board of elders, which was reflected in the legends of the stamps. The term “profession” to refer to the work of craftsmen was introduced at that time. The legend of the seal of the shoemakers’ guild in Szadek speaks about “the shoemakers’ profession”. As regards the appearance of craftsmen’s stamps, they differed from other official stamps (e.g. those of administrative authorities) of the Kingdom of Poland in that they contained elements representative of particular “professions”. In the case of Szadek shoemakers’ it was a high boot with a heel spur, a knife and an awl. This stamp was evidently carved by a very skilful engraver. It is now part of the collection of the Sieradz Museum.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;15
dc.subjectsymbole cechowepl_PL
dc.subjectpieczęcie cechówpl_PL
dc.subjectszewcypl_PL
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectcraftsmen’s guild symbolspl_PL
dc.subjectstampspl_PL
dc.subjectshoemakerspl_PL
dc.titleZe studiów nad symbolami cechowymi. Dziewiętnastowieczna pieczęć cechu szewców z Szadkupl_PL
dc.title.alternativeFrom studies on craftsmen’s guild signs – 19th century stamp of shoemakers’ guild in Szadekpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[109]-128pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationTowarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Cechy miasta Szadku 1649–1939, sygn. 82.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. T.X. 125.pl_PL
dc.references„Dziennik Praw” 1837, t. 21 (Przepisy względem formy i wielkości pieczęci wszelkich władz rządowych z dnia 20 lipca / 1 sierpnia 1837 r.).pl_PL
dc.referencesMuzeum w Łęczycy, sygn. H/340, H/150, H/235; sygn. Art.-1668-MŁ, Art.-1681-MŁ, Art.-1714-MŁ.pl_PL
dc.referencesMuzeum w Pabianicach, sygn. MP/35/H, MP/37/H, MP/38/H, MP/42/H, MP/593/H.pl_PL
dc.referencesMuzeum w Zgierzu, Dokumenty papierowe, bez sygnatury.pl_PL
dc.referencesZbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Część II: Przemysł i zakłady przemysł posiłkujące, t. II, Warszawa 1866 (Postanowienie Księcia Namiestnika Królestwa Polskiego, urządzające zgromadzenia rzemieślnicze z dnia 31 grudnia 1816 r.).pl_PL
dc.referencesZbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Część II: Przemysł i zakłady przemysł posiłkujące, t. II, Warszawa 1866 (Przepisy wydane w dopełnieniu artykułu 120 postanowienia Księcia Namiestnika Królewskiego z dnia 31 grudnia 1816 roku, co do urządzenia zgromadzeń rzemieślniczych, w przedmiocie zdawania sztuki mistrzowskiej w kunsztach i rzemiosłach).pl_PL
dc.referencesZbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Część II: Przemysł i zakłady przemysł posiłkujące, t. II, Warszawa 1866 (Rozwinięcie postanowienia o zgromadzeniach rzemieślniczych z dnia 19 marca 1817 r.).pl_PL
dc.referencesZbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Część II: Przemysł i zakłady przemysł posiłkujące, t. II, Warszawa 1866 (Podanie do publicznej wiadomości osnowy postanowienia o zgromadzeniach rzemieślniczych i rozporządzeń w jego rozwinięciu wydanych).pl_PL
dc.referencesZbiory Parafii pw. św. Jakuba w Apostoła w Szadku.pl_PL
dc.referencesZbiory Szkolnej Izby Pamięci w Szadku.pl_PL
dc.referencesZbiory Marka Adamczewskiego.pl_PL
dc.referencesZbiory Doroty Stefańskiej.pl_PL
dc.referencesZbiory Jarosława Stulczewskiego.pl_PL
dc.referencesBimler-Mackiewicz E., Rzemieślnicze dokumenty zawodowe – treść, kształt, wyraz graficzny, funkcje użytkowe i estetyczne, „Studia Archiwalne” 2006, t. 2.pl_PL
dc.referencesBimler-Mackiewicz E., Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCercha M., Cercha S., Kopera F., Pomniki Krakowa, Kraków 1904.pl_PL
dc.referencesChmiel A., Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie, Kraków 1922.pl_PL
dc.referencesDekowski J. P., Obesłania rzemieślnicze, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, 1966, ser. etnograficzna, nr 10.pl_PL
dc.referencesKałuski T., Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKoehler K., Dawne cechy i bractwo strzeleckie. Rzecz osnuta na danych o cechach i o bractwie strzeleckim w Kościanie, Poznań 1899.pl_PL
dc.referencesLinde S. B., Słownik języka polskiego, t. II, IV, Lwów 1855 (reprint: Warszawa 1951).pl_PL
dc.referencesMajewski M., Odciski starogardzkich pieczęci cechowych w archiwum książąt szczecińskich, [w:] Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, red. A. Chlebowska, A. Gut, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMarcisz B., Ikonografia pieczęci cechowych miasta Wrocławia (XV–XIX w.), [w:] Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, red. P. Dymmel, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesNeymanowa Z., Zabytki cechowe z Sieradzkiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1961, t. 3.pl_PL
dc.referencesSkoczeń-Marchewka B., Święty Kryspin i święty Kryspinian, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie, www.etnomuzeum.eu (30.03.2015).pl_PL
dc.referencesTomczyk D., Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z XV–XVIII wieku i ich znaczenie historyczne, Opole 1975.pl_PL
dc.referencesTomkowicz S., Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej połowie XVIII w., Lwów 1912.pl_PL
dc.referencesWisłocki J., Cechowe tłoki pieczętne jako źródło kultury materialnej, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1956, t. 2, z. 1.pl_PL
dc.referencesZakrzewski K., „Kancelaria i dokumentacja cechu szewców w Łodzi. Studium archiwoznawcze”, Łódź 2014 (niedrukowana praca magisterska, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record