"Biuletyn Szadkowski" jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku, gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich centralnej Polski. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu szadkowskiego.
Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Celem czasopisma jest zaprezentowanie przede wszystkim problematyki środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnień dotyczących rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego regionu szadkowskiego. Ponadto tytuł aspiruje do bycia swoistym forum wymiany poglądów poprzez zachęcanie autorów i czytelników do prowadzenia polemik i dyskusji na temat oddziaływania tego regionu na pozostałe obszary kraju.
Biuletyn Szadkowski jest rocznikiem ukazującym się od 2001 r., wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Szadek. Zawiera recenzowane artykuły oraz sprawozdania i notatki.


Nazwa: Biuletyn Szadkowski
ISSN: 1643-0700
e-ISSN: 2449-8351
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2001 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more