Biuletyn Szadkowski jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku, gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich tej części Polski.
Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu szadkowskiego
Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.
Biuletyn Szadkowski jest rocznikiem ukazującym się od 2001 r., wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Szadek. Zawiera recenzowane artykuły oraz sprawozdania i notatki.
Wydawane czasopismo to efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dyscypliny, a jednocześnie ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie szadkowskim.
Bulletin of Szadek is an interdisciplinary journal focused on themes of the Szadek region. Bulletin’s profile includes not only the presence of the region but it also covers its historical role and scope of impact at the time when Szadek was one of the major urban centers in this part of Poland.

The magazine is aimed at academics and practitioners involved in the implementation of social and economic policy at local and regional levels as well as at the community of the region of Szadek.
Thematic scope of published works covers natural and anthropogenic environmental issues, socio-economic development issues, as well cultural heritage in its broad sense.
Bulletin of Szadek is a yearbook and has been published since 2001 by the University of Lodz in cooperation with the Municipality of Szadek. It contains reviewed articles, reports and notes.
The magazine is the result of collaboration of academics from different disciplines and an important forum for an exchange of information and views on interdisciplinary knowledge of the region of Szadek.

ISSN 1643-0700 (print)
ISSN 2449-8351 (online)
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Redakcja Biuletynu Szadkowskiego:
Tadeusz Marszał (redaktor naczelny)
dr Szymon Wiśniewski (sekretarz redakcji)
dr Tomasz Filgus
Elżbieta Jarczak
Katarzyna Kilian-Haraszkiewicz
Dorota Stefańska
Jarosław Stulczewski
dr Piotr Szkutnik
dr hab. Beata Woziwoda

Adres redakcji:
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. (42)6354570, fax (42)6354572
e-mail: biuletyn.szadkowski@op.pl
WWW: biuletynszadkowski.geo.uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more