SPIS TREŚCI/CONTENT

 1. Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce
  Antoni Jackowski
 2. The Contriburion of Geography to the Development of Tourism Research in Poland
  Antoni Jackowski
 3. Nauka czy nauki o turystyce - artykuł dyskusyjny
  Stanisław Liszewski
 4. Tourism Studies: Situated within Multiple Disciplines or a single Independent Discipline? (discursive article)
  Stanisław Liszewski
 5. Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych
  Bolesław Goranczewski; Daniel Puciato
 6. SWOT Analysis in the Formulation of Tourism Development Strategies for Destinations
  Bolesław Goranczewski; Daniel Puciato

  Notatki naukowe

 7. Próba wyznaczenia kierunków zmian w zasobach terenów rekreacyjnych strefy podmiejskiej na przykładzie gminy Kórnik
  Lidia Poniży
 8. Recreational Area Trends in the Rural-Urban Fringe: Case Study of Kórnik Gmina (Commune)
  Lidia Poniży
 9. Charakterystyka studentów i roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2010/2011
  Marta Maro-Kulczycka
 10. Profiles of First-Year Students of Tourism and Recreation at the University of Łódź Faculty of Geographical Sciences in the Academic Year 2010/11
  Marta Maro-Kulczycka

  Recenzje

 11. Andrzej Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010, 323 ss.
  Joanna Kowalczyk-Anioł
 12. Andrzej Kowalczyk (ed.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010, 323 pp.
  Joanna Kowalczyk-Anioł

  Sprawozdania

 13. XXVI Seminarium Terenowe „Warsztaty Badawcze z Geografii Turyzmu” Spała, 23–25 września 2010 roku
  Robert Wiluś
 14. The 26th Field Seminar: Research Workshops on the Geography of Tourism, Spała, 23-25th September 2010
  Robert Wiluś
 15. II Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych „Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji” Łódź, 4–6 listopada 2010 roku
  Sławoj Tanaś
 16. Research and teaching methods in tourism and recreation:the 2nd Polish conference on tourism and recreation at atate higher education institutes and faculties, Łódź 4-6 th November 2010
  Sławoj Tanaś

Recent Submissions