Jest to czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki i jako takie ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są w nim prace przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką, prezentujące rezultaty badań, rozważania teoretyczne, a także opracowania o charakterze aplikacyjnym. W Turyzmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.
Turyzm wydawany jest nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985–1990 publikowany był raz w roku w serii wydawniczej Acta Universitatis Lodziensis (7 zeszytów). Od 1991 r. Turyzm był czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991–2000 wydano 20 zeszytów w ramach 10 tomów). W dziesięcioleciu 1991–2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 r. czasopismo jest dwujęzyczne (polski i angielski).
Publikacji zamieszczonej w Turyzmie przyznaje się 20 punktów.

Overview:
published continuously for 35 years, it deals with a wide range of tourism issues;
it is addressed to representatives of a variety of tourism-related disciplines;
it includes the results of recent tourism research;
in addition to tourism and recreation, there are articles on spatial aspects of the hospitality industry.

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Skład Redakcji
Redaktor naczelny/Editor-in-chief
Andrzej Stasiak – Uniwersytet Łódzki, Poland

Zastępca Redaktora naczelnego i Rredaktor prowadzący/Co-editor
Bogdan Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki, Poland

Redaktorzy/Editors
Leszek Butowski – Uniwersytet Łódzki, Poland
Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki, Poland
Sławoj Tanaś – Uniwersytet Łódzki, Poland

Sekretarze Redakcji/Academic Secretaries
Justyna Mokras-Grabowska – Uniwersytet Łódzki, Poland
Michał Duda – Uniwersytet Łódzki, Poland

Redaktorzy językowi/Language Editors
Beata Bednarek – Uniwersytet Łódzki, Poland
Elżbieta Paradowska – Uniwersytet Łódzki, Poland

Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. 00 48 42 6356305
fax 00 48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl
ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

Collections in this community

Recent Submissions

View more