SPIS TREŚCI - CONTENT

Od Redakcji - From the Editors

  Artykuły - Papers

 1. Cztery „kamienie węgielne" geografii turyzmu - The Four ‘Comerstones’ of Tourism Geography
  Andrzej Kowalczyk, Sylwia Kulczyk
 2. Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce - Urban Areas as a Subject for Polish Tourism Geography
  Stanisław Liszewski
 3. Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej - Major Research Issues in Religious Tourism
  Antoni Jackowski, Izabela Sołjan
 4. Percepcja śmierci w turystyce kulturowej - The Perception of Death in Cultural Tourism
  Sławoj Tanaś
 5. Wybrane problemy rozwoju turystyki w Krakowie u progu XXI wieku - Selected Issues in the Development of Tourism in Kraków in the 21st Century
  Włodzimierz Kurek, Robert Faracik
 6. Informacje - Information

  Akademickie ośrodki naukowo-dydaktyczne geografii turyzmu w Polsce - Akademie research centres on Geography of Tourism in Poland

 7. Geografia turyzmu w Uniwersytecie Jagiellońskim - Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej - Geography of tourism at the Jagiellonian University - Department of Tourism and Health Resort Management
  Włodzimierz Kurek
 8. Geografia turyzmu w Uniwersytecie Jagiellońskim - Zakład Geografii Religii - Geography of tourism at the Jagiellonian University - Department of Geography of Religion
  Antoni Jackowski
 9. Geografia turyzmu w Uniwersytecie Wrocławskim - Geography of tourism at the Wrocław University
  Jerzy Wyrzykowski
 10. Geografia turyzmu w Uniwersytecie Warszawskim - Geography of tourism at the Warsaw University
  Andrzej Kowalczyk
 11. Geografia turyzmu w Uniwersytecie Łódzkim - Geography of tourism at the Łódź University
  Stanisław Liszewski
 12. Geografia turyzmu w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Geography of tourism at the Adam Mickiewicz University in Poznań
  Alina Zajadacz
 13. Geografia turyzmu w Uniwersytecie Gdańskim - Geography of tourism at the University of Gdańsk
  Antoni Korowicki
 14. Geografia turyzmu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Geography of tourism at the Warsaw School of Economics
  Marcin Molenda
 15. Geografia turyzmu w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Geography of tourism at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  Andrzej Świeca
 16. Geografia turyzmu w Akademii Pomorskiej w Słupsku - Geography of tourism at the Pomeranian Pedagogical University in Słupsk
  Eugeniusz Rydz
 17. Geografia turyzmu w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - Geography of tourism at the Jan Kochanowski Świętokrzyska Akademia in Kielce
  Cezary Jastrzębski
 18. Polskie czasopisma naukowe z zakresu turystyki - Polish Academic Journals Presenting Tourism Issuss

 19. Problemy Turystyki - Problems of Tourism
  Grzegorz Gołembski
 20. Turyzm - Tourism
  Stanisław Liszewski
 21. Folia Turistica
  Zygmunt Kruczek
 22. Peregrinus Cracoviensis
  Antoni Jackowski
 23. Cykliczne konferencje naukowe dotyczące turystyki organizowane przez ośrodki akademickie w Polsce - The Achievements of International Academic Conferences Regularly Organized in Poland

 24. Seminaria terenowe pt. „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu" organizowane przez Katedrę/Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego - Field seminar entitled ‘Research Workshops in Tourism Geography' organized by the Faculty (now Institute) of Urban Geography and Tourism at the University of Łódź
  Elżbieta Dziegieć
 25. Międzynarodowe konferencje naukowe pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej" organizowane przez Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego - International academic conferences entitled ‘Conditions for Foreign Tourism Development in Central and Eastem Europe' organized by the Department of Regional Geography and Tourism at the University of Wrocław
  Jerzy Wyrzykowski
 26. Recenzje - Reviews

 27. Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Izabella Sikorska-Wolak red., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, 513 ss. - Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich [Tourism in the Development of Rural Areas], Izabella Sikorska- Wolak red., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, 513 pp.
  Jolanta Wojciechowska
 28. Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Monografia naukowa, Joanna Kowalczyk-Anioł, ser. „Szlakami Nauki”, nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, 131 ss. - Rozwój przestrzeni urlopowo-walcacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Monografia naukowa |The Development of 'Holiday Space’ Among the Families of Łódź University Students: A Monograph] Joanna Kowalczyk-Aniol, Szlakami Nauki series, no 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, 131 pp.
  Jolanta Latosińska

Recent Submissions

View more