SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. „Czas” w turystyce: „czas indywidualny” i „czas społeczny”
  Michel Bonneau
 2. ‘Time’ in tourism: ‘individual time’ and ‘social time’
  Michel Bonneau
 3. Profesor Elżbieta Dziegieć. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna
  Stanisław Liszewski
 4. Professor Elżbieta Dziegieć. Academic, didactic and organisational activities
  Stanisław Liszewski
 5. Profesor Elżbieta Dziegieć. Spis publikacji
  Stanisław Liszewski, Elżbieta Paradowska
 6. Professor Elżbieta Dziegieć. List of publications
  Stanisław Liszewski, Elżbieta Paradowska
 7. Rozwój geograficznego piśmiennictwa turystycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim (do 1939 roku)
  Antoni Jackowski
 8. Early tourism writing at the Jagiellonian University, Kraków (15th c.-mid-17th c.)
  Antoni Jackowski
 9. Paradygmat terytorialności w turystyce kulturowej
  Myriam Jansen-Verbeke
 10. The territoriality paradigm in cultural tourism
  Myriam Jansen-Verbeke
 11. Stacje górskie – ich geneza i ewolucja
  Andrzej Kowalczyk
 12. ‘Mountain resorts’: origins and evolution
  Andrzej Kowalczyk
 13. Muzea w dawnych rezydencjach –zamkach, pałacach i dworach
  Beata Krakowiak; Jolanta Latosińska
 14. Museums in former residences: castles, palaces and manor houses
  Beata Krakowiak; Jolanta Latosińska
 15. Stan i perspektywy rozwoju turystyki międzynarodowej w województwie małopolskim
  Włodzimierz Kurek; Robert Pawlusiński
 16. International tourism in Małopolskie Województwo: the present situation and prospects for development
  Włodzimierz Kurek; Robert Pawlusiński
 17. Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi
  Stanisław Liszewski
 18. Urban ‘tourism exploration space’: the example of Łódź
  Stanisław Liszewski
 19. Urbanizacja podmiejskich osiedli letniskowych. Przykład Wiśniowej Góry w strefie podmiejskiej Łodzi
  Andrzej Matczak
 20. The urbanization of summer holiday estates surrounding Łódź: Wiśniowa Góra
  Andrzej Matczak
 21. Atrakcyjność turystyczna polskich bibliotek
  Magdalena Miedzińska; Sławoj Tanaś
 22. The tourism attractiveness of Polish libraries
  Magdalena Miedzińska; Sławoj Tanaś
 23. Aktywizacja nadmorskiego obszaru recepcji turystycznej przy wykorzystaniu instrumentu Partnerstwo Publiczno-Prywatne
  Aleksander Szwichtenberg
 24. Activation of the polish coastal tourist reception region using the instrument of a Public-Private Partnership
  Aleksander Szwichtenberg
 25. Krajobrazy przestrzeni turystycznej
  Bogdan Włodarczyk
 26. The landscapes of tourism space
  Bogdan Włodarczyk
 27. Zasoby walorów krajoznawczych Wrocławia i propozycje ich wykorzystania turystycznego
  Jerzy Wyrzykowski
 28. The sightseeing attractions of Wrocław and their potential exploitation
  Jerzy Wyrzykowski
 29. Geografia i podróż "kulturowa". Przykład "podróży studialnej"
  Bernard Barbier
 30. Geography and cultural travel.The example of a study tour
  Bernard Barbier
 31. Turystyczny wizerunek Zurychu w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
  Jolanta Wojciechowska
 32. The tourist image of Zurich at Christmas and the New Year
  Jolanta Wojciechowska
 33. XXIV Seminarium Terenowe "Warsztaty badawcze z geografii turyzmu", Uniejów, 18-20 września 2008 roku
  Robert Wiluś
 34. The 24th field seminar research workshops on the geography of tourism, Uniejów 18-20th September 2008
  Robert Wiluś
 35. Turystyka w naukach humanistycznych. Ryszard Winiarski (red.). PWN, Warszawa 2008, 177
  Joanna Kowalczyk-Anioł
 36. Tourism in the humanites. Ryszard Winiarski (ed.) PWN Warsaw 2008, 177 pp
  Joanna Kowalczyk-Anioł

Recent Submissions

View more