Show simple item record

dc.contributor.authorAngiel, Joanna
dc.date.accessioned2015-12-01T13:05:10Z
dc.date.available2015-12-01T13:05:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJ. Angiel, Edukacja geograficzna w Kraju Kwitnącej Wiśni, [w:] Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy, red. E. Szkurłat, A. Głowacki, „Prace Komisji Edukacji Geograficznej”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 73-86.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-420-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14676
dc.description.abstractThe article presents educational system in Japan and the position of geographical education in it. The conditions of obtaining teacher’s license are described, as well as the rules, cultural norms and solutions regarding upbringing and educating. The author analyzes geographical contents in textbooks (not only geography textbooks), as well as similarities and differences between education in Poland and Japan. The ideas, values and educational aims in Japan are presented. The differences between understanding education in Japanese and European cultures are highlighted. Nihonjin ron, fursato and kokoro are presented as the essence of Japanese upbringing and educating, and related to geographical education, as they are its core and they determine the importance of teaching geography in Japan. The fundamental differences in aims and directions of education between Poland and Japan are indicated. With relation to this, the author reflects on the crisis in culture and values, as well as the crisis in education. The lack of balance between upbringing and educating in curriculum and school reality is pointed out, as well as very strong cognitive aspect (intellectual development) together with the aspect of physical development and negligence of spiritual development of students. The author recounts paideia – ancient Greek rule of educating individuals, and refers back to the essence of education in Japan, including kokoro. In the summary, the opinions of Polish philosophers, educators and geographers on the necessity of balancing education and introducing education turned to values are recalled. Key words: geographical education in Japan, geographical education in Poland, superior aims of education, spiritual development, intellectual development, upbringing, balancing in education, paideia.pl_PL
dc.description.abstractW opracowaniu przedstawiono system edukacji w Japonii i osadzenie w nim edukacji geograficznej. Opisano warunki zdobycia licencji nauczyciela. Zwrócono uwagę na zasady, zwyczaje kulturowe, rozwiązania dotyczące wychowania i nauczania. Przeanalizowano geograficzne treści nauczania w podręcznikach (nie tylko geografii). Zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice w odniesieniu do edukacji w Polsce. Przedstawiono idee, wartości i cele edukacji w Japonii. Zaakcentowano różnice w pojmowaniu edukacji w japońskim oraz europejskim kręgu kulturowym. Zaprezentowano nihonjin ron, fursato i kokoro jako sedno wychowania i nauczania Japończyków. Odniesiono te pojęcia do edukacji geograficznej. Stanowią one jej rdzeń i decydują o istotnej roli szkolnej geografii w Japonii. Zarejestrowano zasadnicze różnice w celach, kierunkach edukacji w Japonii i w Polsce. Dokonano refleksji dotyczącej kryzysu kultury i wartości oraz kryzysu szkolnej edukacji. Odnotowano brak równowagi między wychowaniem a nauczaniem w zapisach programowych i w szkolnych realiach. Zwrócono uwagę na bardzo mocny aspekt poznawczy (rozwój intelektualny) wraz z aspektem rozwoju fizycznego przy jednoczesnym zaniedbaniu rozwoju duchowego uczniów. Przypomniano o paidei – starożytnej, greckiej zasadzie kształcenia człowieka – oraz powrócono do istoty edukacji w Japonii, w tym kokoro. W podsumowaniu przywołano głosy polskich filozofów, pedagogów, geografów w sprawie konieczności równoważenia edukacji oraz zaistnienia edukacji zwróconej ku wartościom.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy”, red. E. Szkurłat, A. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesPrace Komisji Edukacji Geograficznej;3
dc.subjectedukacja geograficzna w Japoniipl_PL
dc.subjectedukacja geograficzna w Polscepl_PL
dc.subjectcele nadrzędnepl_PL
dc.subjectrozwój duchowypl_PL
dc.subjectrozwój intelektualnypl_PL
dc.subjectwychowaniepl_PL
dc.subjectrównoważenie w edukacjipl_PL
dc.subjectpaideiapl_PL
dc.subjectgeographical education in Japanpl_PL
dc.subjectgeographical education in Polandpl_PL
dc.subjectsuperior aims of educationpl_PL
dc.subjectspiritual developmentpl_PL
dc.subjectintellectual developmentpl_PL
dc.subjectupbringingpl_PL
dc.subjectbalancing in educationpl_PL
dc.titleEdukacja geograficzna w Kraju Kwitnącej Wiśnipl_PL
dc.title.alternativeGeographical education in the Land of the Rising Sunpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[73]-86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-453-2
dc.referencesAngiel J., 1996, Wizyta w Japonii – czyli bajka, która wydarzyła się naprawdę, „Wiadomości z Japonii”, 4 (137), s. 2–4.pl_PL
dc.referencesBenedict R., 1999, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBouchard H., 2012, Japanese cultural schemas, „The Japan Mission Journal”, 66 (2), s. 83–89.pl_PL
dc.referencesDenek K., 2011, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, WSPiA, Poznań.pl_PL
dc.referencesGadacz T., 2010, Wartości w czasach zamętu, [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, WGSiR UW, Warszawa, s. 17–30.pl_PL
dc.referencesGadacz T., 2013, Kryzys „europejskiego człowieczeństwa”, [w:] O zmienności życia, Iskry, Warszawa, s. 77–89.pl_PL
dc.referencesJaponia dzisiaj, 2010, Biuletyn Informacyjny Ambasady Japonii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrasnodębski M., 2009, Człowiek i paideia, Wydawnictwo SWPR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkamoto K., 2000, Education of the rising sun 21. An introduction to education, Tokyo.pl_PL
dc.referencesNiemierko B., 2005, Między nauczaniem a kształceniem. Wstęp do dydaktyki geografii [w:] Kopeć K. (red.), Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia–Pelplin.pl_PL
dc.referencesSchool system, 2008 [w:] The Japan book, Kodansha International, Tokyo–New York– London, Kodansha Inter. Ltd, s. 97–101.pl_PL
dc.referencesAtlasy i materiały pomocnicze dla uczniów w Japonii.pl_PL
dc.referencesJapońskie podręczniki, zeszyty ćwiczeń do przedmiotów: środowisko, nauka, społeczeństwo (w tym geografia).pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa z komentarzami, t. 5: Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum; przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, MEN, Warszawa.pl_PL
dc.referenceswww.mext.go.jp/english/a09.htm strona Ministerstwa Edukacji w Japonii.pl_PL
dc.contributor.authorEmailj.angiel@uw.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record