Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.contributor.editorKantowicz, E.
dc.contributor.editorOrzechowska, G.
dc.date.accessioned2015-12-15T09:05:15Z
dc.date.available2015-12-15T09:05:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Przyczyny ageizmu wobec seniorów - fakty i mity, [w:] E. Kantowicz, G. Orzechowska (red.), Zagrożone człowieczeństwo. t. II, Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, Impuls, Kraków 2012, 245-260pl_PL
dc.identifier.isbn9788378501244
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15551
dc.description.abstractAgeism is age discrimination based on stereotypes and prejudices towards age groups. The discrimination is especially important and intensely when speaking about the elderly. The aim of the paper is to indicate reasons — at the societal level and at the individual one - to stereotype and to stigmatize the elderly, to make a classification of its manifestation, and finally to determine how to minimize the extent of the phenomenon.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherImpulspl_PL
dc.relation.ispartofE. Kantowicz, G. Orzechowska (red.), Zagrożone człowieczeństwo. t. II, Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, Impuls, Kraków 2012;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectageizmpl_PL
dc.subjectdyskryminacja ze względu na wiekpl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectage discriminationpl_PL
dc.subjectthe elderlypl_PL
dc.subjectold agepl_PL
dc.subjectstereotypespl_PL
dc.titlePrzyczyny ageizmu wobec seniorów - fakty i mitypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number245-260pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBinstock R .H . (1983): The Aged as Scapegoat, „The G erontologist”, 23, 2, 136-143.pl_PL
dc.referencesBinstock R .H . (1992): The Oldest Old and „Intergenerational E quity” [w:] R .M . Suzman, D .P. W illis, K .G . M anton (eds.): The Oldest Old, N ew York.pl_PL
dc.referencesBraithwaite V. (2002): Reducing Ageism [w:] T .D . N elson (ed.): Ageism. Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, London.pl_PL
dc.referencesBytheway B. (1995): Ageism, Buckingham , Philadelphia.pl_PL
dc.referencesD uch-K rzysztoszek D . (2009): Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn [w:] P. Szukalski (red.): Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarris D.K. (2005a): Age Norms [w:] E.B. Palmore, L. Branch, D.K. Harris (eds.): Encyclopedia of Ageism, New York.pl_PL
dc.referencesHarris D.K. (2005b): Sexism [w:] E.B. Palmore, L. Branch, D.K. Harris (eds.): Encyclopedia of Ageism, New Yorkpl_PL
dc.referencesKeith J. (1994): Old Age and Age Integration: An Anthropological Perspective [w:] M.W. Riley, R.L. Kahn, A. Foner (eds.): Age and Structural Lag. Society's Failure to Provide Meaningful Opportunities in Work, Family, and Leisure, New York.pl_PL
dc.referencesKrzymiński S. (1993): Geriatria i psychogeriatria. Zagadnienia ogólne [w:] S. Krzymiński (red.): Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLevy B.R. (2005): Memory Stereotypes [w:] E.B. Palmore, L. Branch, D.K. Harris (eds.): Encyclopedia of Ageism, New York.pl_PL
dc.referencesLevy B.R., Banaji M.R. (2002): Implicit Ageism [w:] T.D. Nelson (ed.): Ageism. Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, London.pl_PL
dc.referencesPalmore E.B. (1990): Ageism: Negative and Positive, New York.pl_PL
dc.referencesPalmore E.B. (2005a): Individual Sources of Ageism [w:] E.B. Palmore, L. Branch, D.K. Harris (eds.): Encyclopedia of Ageism, New York.pl_PL
dc.referencesPalmore E.B. (2005b): Types of Ageists [w:] E.B. Palmore, L. Branch, D .K . Harris (eds.): Encyclopedia of Ageism, New York.pl_PL
dc.referencesPasupathi M., Loeckenhoff C.E. (2002): Ageist Behavior [w:] T.D. Nelson (ed.): Ageism. Stereotyping and Prejudice Against Older Persons, Cambridge, Mass.pl_PL
dc.referencesPreston S.H. (1984): Children and the Elderly: Divergent Paths for America’s Dependents, „Demography”, 21, 3, 435-457.pl_PL
dc.referencesRosset E. (1972): Stosunek do ludzi starych, „Problemy Rodziny”, nr 6 (68), 1-8.pl_PL
dc.referencesStypińska J. (2010): Czy Polska jest krajem dla starych ludzi? O społecznym konstruowaniu starości, „Studia Humanistyczne AGH ”, t. 8, 139-150.pl_PL
dc.referencesSuzman R.M., Manton K.G., Willis D.P. (1992): Introducing the Oldest Old [w:] R.M. Suzman, D.P. Willis, K.G. Manton (eds.): The Oldest Old, New York.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B. (red.) (2008): Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich - Materiały”, nr 65, 19—35, dostępne na stronie: www.rpo.gov.pl/pliki/12228594450.pdf, dostęp: 7.12.2012.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2006): Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności, „Polityka Społeczna”, nr 9, 6-10.pl_PL
dc.referencesSzukałski P. (2008): Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukałski (red.): Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią spo­łeczną, Łódź.pl_PL
dc.referencesTokarczyk R. (2000): Normatywne aspekty życia, „Prawo i Zycie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesUhlenberg P. (2009): Children in an Aging Society, Journal of Gerontology. Social Sciences”, 64B(4), 489-496.pl_PL
dc.referencesVictor Ch.R., Scambler S.J., Bond J., Bowling A. (2004): Loneliness in Later Life [w:] A. Walker, C.H. Hennessy (eds.): Growing Older: Quality of Life in Old Age, Maidenhead.pl_PL
dc.referencesZych A.A. (2001): Słownik gerontologii społecznej, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska