Now showing items 1-14 of 14

  • Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku 

   Labus, Agnieszka Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Niniejszy artykuł dotyczy problematyki domów międzypokoleniowych, jako formy zamieszkania na miarę XXI wieku, odpowiadającej na współczesne wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz zróżnicowanymi sposobami i ...
  • Indeks aktywnego starzenia się jako narzędzie ewaluacji polityki senioralnej 

   Jurek, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Poziom aktywności osób starych w danej populacji mierzony jest za pomocą specjalnego wskaźnika, który określony jest mianem indeksu aktywnego starzenia się (AAI). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego wskaźnika ...
  • Niepełnosprawność osób starszych jako czynnik determinujący korzystanie z usług pomocy społecznej 

   Burzyńska, Monika; Maniecka-Bryła, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Naturalną konsekwencją wielu chorób przewlekłych jest pojawiająca się z czasem niepełnosprawność. Celem niniejszej pracy była ocena częstości niepełnosprawności osób starszych korzystających z pomocy społecznej. Badanie ...
  • Niesamodzielni a.d. 2035 – w poszukiwaniu sposobów i źródeł wsparcia 

   Szweda-Lewandowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W 2014 roku – zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego – odsetek osób w wieku 60 i więcej wyniósł w Polsce 21,5%, a 2040 już co trzecia osoba będzie miała 60 lat lub więcej. Jeszcze szybciej wzrastać będzie odsetek ...
  • Nowe technologie w służbie seniorom 

   Zapędowska-Kling, Kaja Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł podkreśla znaczenie rozwoju nowej interdyscyplinarnej gałęzi nauki zwanej gerontechnologią. Celem publikacji jest refleksja nad możliwością zaadaptowania nowych technologii w służbie seniorom. W części pierwszej ...
  • Polscy emigranci w późnym wieku 

   Kałuża-Kopias, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie skali emigracji starszych mieszkańców Polski w XXI wieku. Na wstępie przedstawiono wypracowane w literaturze przedmiotu koncepcje wyjaśniające mechanizmy migracji seniorów. ...
  • Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce i jego determinanty 

   Bojar, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule podjęto próbę kwantyfikacji wpływu czynników środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na przeciętne trwanie życia. Od 1992 r. obserwuje się wzrost średniego trwania życia, będący skutkiem spadku umieralności ...
  • Realizacja potrzeb społecznych pacjentów w obrębie szpitala geriatrycznego 

   Benek, Iwona Dorota; Szewczenko, Anna Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonalne i przestrzenne szpitali geriatrycznych oraz ich wpływ na realizację potrzeb społecznych pacjentów. Przyjęto założenie, że istnieje szereg uwarunkowań przestrzennych, które ...
  • W poszukiwaniu intelektualnych źródeł koncepcji aktywnego starzenia się 

   Szukalski, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Koncepcja aktywnego starzenia się staje się coraz bardziej popularną receptą na spodziewane problemy związane ze wzrostem odsetka osób starszych. Jest ona relatywnie świeżej daty, albowiem powstała w latach 1980., w ...
  • Wpływ opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych w Polsce oferowanej przez państwo – analiza regionalna 

   Rozpędowska-Matraszek, Danuta; Nowak-Sapota, Kazimiera (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Analiza struktury zatrudnienia pracujących bezpośrednio z pacjentem w publicznej opiece zdrowotnej powinna zapewnić równomierny dostęp do właściwej opieki medycznej dla ludzi starszych, przez co może poprawić się ich jakość ...
  • Współczesne tendencje w projektowaniu oddziału geriatrycznego – komponenty przestrzeni przyjazne starszemu pacjentowi 

   Szewczenko, Anna Maria; Benek, Iwona Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   We współczesnej psychologii odnajdujemy tezę, że etap późnej dorosłości jest jednym z etapów rozwoju człowieka, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakości życia. Część negatywnych efektów starzenia się można kompensować ...
  • „Wyjątkowi” seniorzy w percepcji studentów 

   Leszczyńska-Rejchert, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Osoby starsze są często postrzegane przez pryzmat negatywnych stereotypów starości. Aby zmienić nieco perspektywę spojrzenia na tę grupę wiekową, autorka artykułu podjęła się realizacji badań empirycznych, mających na celu ...
  • Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+ w województwie łódzkim 

   Wiktorowicz, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Pojęcie wykluczenia cyfrowego odnosi się do różnic pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych i informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają. ...
  • Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarze województwa łódzkiego 

   Majdzińska, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Głównym celem artykułu jest analiza zmian w strukturze wieku populacji województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu starzenia się ludności. Badanie to zostało przeprowadzone na poziomie powiatów i gmin, w ...